ΥΦΕΝΩΣHCLOUD 

yfenosi-cloud2 tn

 

Ο ΑΠΟ­ΛΥ­ΤΟΣ ΣΥΛ­ΛΑ­ΒΙ­ΣΜΟΣ!

Συλ­λα­βί­στε τα κεί­με­νά σας πα­ντού! Ιστο­σε­λί­δες, blogs, κει­με­νο­γρά­φους, σε­λι­δο­ποι­η­τι­κά. Μο­νο­το­νι­κά ή πο­λυ­το­νι­κά κεί­με­να, συλ­λα­βί­ζο­νται με από­λυ­τη ακρί­βεια & απί­στευ­τη τα­χύ­τη­τα! Απαλ­λα­γεί­τε από το άγ­χος του "δεν έχω πρό­γραμ­μα συλ­λα­βι­σμού" για Mac ή Linux ή Windows, αφού το μό­νο που χρειά­ζε­στε εί­ναι μια σύν­δε­ση στο internet!!!

   

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...

Η "Υφέ­νω­ση" εί­ναι, πραγ­μα­τι­κά, το μο­να­δι­κό πρό­γραμ­μα που προ­σφέ­ρει online συλ­λα­βι­σμό κει­μέ­νων σε έξη (6) γλώσ­σες, με­τα­ξύ των οποί­ων: Ελ­λη­νι­κά (μο­νο­το­νι­κά και πο­λυ­το­νι­κά), αγ­γλι­κά, γαλ­λι­κά, γερ­μα­νι­κά, ιτα­λι­κά και ρου­μα­νι­κά!

Βασικές λειτουργίες Εφαρμογής:

       -- Συλ­λα­βι­σμός

       -- Αφαί­ρε­ση Συλ­λα­βι­σμού

       -- Πα­γκό­σμιος Συλ­λα­βι­σμός / Worldwide hyphenation

       -- Πα­γκό­σμιος συλ­λα­βι­σμός (χει­ρο­κί­νη­τα)

       -- Συλ­λα­βι­σμός ΜΟ­ΝΟ από ελ­λη­νι­κά κεί­με­να μο­νο­το­νι­κά ή πο­λυ­το­νι­κά

Ετσι απλά...

Το­πο­θε­τού­με το κεί­με­νο στον επε­ξερ­γα­στή (αντι­γρα­φή & επι­κόλ­λη­ση) και πα­τά­με το κου­μπί "Συλ­λα­βι­σμός". Αφού πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η δια­δι­κα­σία, το κεί­με­νο επα­νέρ­χε­ται συλ­λα­βι­σμέ­νο. Μπο­ρού­με να το επε­ξερ­γα­στού­με, αφού το πρό­γραμ­μα, εκτός του συλ­λα­βι­σμού, εί­ναι και ένας πλή­ρης επε­ξερ­γα­στής κει­μέ­νου (και όχι μό­νο!). Στη συ­νέ­χεια το με­τα­φέ­ρου­με στο πρό­γραμ­μά μας εί­τε με αντι­γρα­φή & επι­κόλ­λη­ση, εί­τε απο­θη­κεύ­ο­ντάς το στον δί­σκο μας (Απο­θή­κευ­ση ως *.doc και άλ­λες μορ­φές).

 

10,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
1 Δωρεάν Subdomain
(onoma.kratisi.net)
1 Δωρεάν Template
Ιστοσελίδα Εταιρίας
(μίας σελίδας HTML) (όνομα_εταιρείας.kratisi.net)
1 Ώρα
Εκπαίδευσης
⊕ Εγκατάσταση Εφαρμογής
⊕ Αρχική Παραμετροποίηση
⊕ Εισαγωγή 10 ειδών μενού

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin