Υπη­ρε­σία Κρα­τή­σεων Εστια­το­ρίου.
Ενσω­μα­τώ­στε την Υπη­ρε­σία online κρα­τή­σεων ε­στια­τoρίου στην ι­στο­σε­λί­δα σας με α­πλά βή­μα­τα.
Η Υπη­ρε­σία κρα­τή­σεων ε­στια­το­ρίου εί­ναι έ­να βο­λι­κό σύ­στη­μα κρα­τή­σεων που μπο­ρεί να ε­ν­σω­μα­τω­θεί σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.
Με αυ­τό το σύ­στη­μα μπο­ρεί­τε να δη­μιου­ρ­γή­σε­τε μια προ­σα­ρ­μο­σμέ­νη δια­δι­κα­σία κρά­τη­σης και να α­φή­σε­τε τους πε­λά­τες σας να κλεί­σουν τρα­πέ­ζι online.
Η Υπη­ρε­σία προ­βλέ­πει ό­λα τα α­πα­ραί­τη­τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά για τη βε­λ­τι­στο­ποίη­ση της δια­δι­κα­σίας κρά­τη­σης.
SaaS Χαρακτηριστικά
Συνδρομητική Υπηρεσία Ναί / Μηνιαία
Εκπαίδευση Δύο (2) ώρες εκπαίδευση στη χρήση της υπηρεσίας.
Ιστοσελίδα Δωρεάν ιστοσελίδα της εταιρίας μίας σελίδας.
Δωρεάν Υπηρεσίες Εγκατάσταση εφαρμογής - Αρχική Παραμετροποίηση - Εισαγωγή 10 Τραπεζιών - Εισαγωγή σχεδίου τραπεζιών.
Subdomain Ένα (1) δωρεάν subdomain (όνομα_εταιρείας.kratisi.net)

Γράψτε μια κριτική

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να γράψετε κριτική

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Εστια­το­ρίου


12.40€

Χωρίς ΦΠΑ: 10.00€


Κατασκευαστής:
O.s.B

Κωδικός Προϊόντος:
Kratisi.rest


Διαθέσιμες Επιλογές


Σχετικά Προϊόντα

Kratisi.net - Δια­νο­μή Φα­γη­τού

Kratisi.net - Δια­νο­μή Φα­γη­τού

Μηνιαία Saas Υπη­ρε­σία Δια­νο­μής Φα­γη­τού / Γλυ­κού.Το Food Delivery εί­ναι μία υ­πη­ρε­σία onlin..

12.40€ Χωρίς ΦΠΑ: 10.00€

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Δω­μα­τίων

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Δω­μα­τίων

Υπη­ρε­σία Κρα­τή­σεων Ξε­νο­δο­χείου.Πο­λύ­γλω­σ­ση υ­πη­ρε­σία ξε­νο­δο­χεια­κών κρα­τή­σεων που τ..

18.60€ Χωρίς ΦΠΑ: 15.00€

Ετικέτες: kratisi, saas, web app

Ίσως σας ενδιαφέρει...

Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Currentwaer
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Novastor
Image Resizer
Air
@καδημία