Φορ.Τερματικά


Φο­ρη­τά ε­παγ­γελ­μα­τι­κά τερ­μα­τι­κά (PDA) με με­γά­λη μπα­τα­ρία στον βα­σι­κό ε­ξο­πλι­σμό για πολ­λές ώ­ρες αυ­το­νο­μίας και λει­τουρ­γι­κό σύ­στη­μα Windows mobile 6.5 & 6.

Ακό­μα δια­θέ­του­με για ό­λα μας τα φο­ρη­τά τερ­μα­τι­κά extra μπα­τα­ρία, βά­ση φόρ­τι­σης και θή­κη με­τα­φο­ράς.


Air
Image Resizer
F-secure Antivirus
@ντίδρασις
Ctrl-Home
@ντίληψις
Food Delivery
F-secure Antivirus
@καδημία
kratisi.net
Voice Order
Υφένωση

Προτεινόμενες Κατηγορίες

Προσφορές για Backup

Ίσως σας ενδιαφέρει...