Προπονητικά

Προπονητικά

Με ό­ποιο ά­θλη­μα και αν α­σχο­λεί­σαι, ο χρό­νος α­ντί­δρα­σης ε­πι­βάλ­λε­ται να εί­ναι ό­σο το δυ­να­τόν πιο τα­χύς. Αυ­τό θα σε βο­η­θή­σει να πά­ρεις τη σω­στή και πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή α­πό­φα­ση, ό­πως για πα­ρά­δειγ­μα σω­στή πά­σα την κα­τάλ­λη­λη στιγ­μή, κλέ­ψι­μο για να βγά­λεις την ο­μά­δα σου σε α­ντε­πί­θε­ση, άλ­μα για κό­ψι­μο σε σω­στό χρό­νο ή backhand που θα σου δώ­σει το match point! Κά­θε α­θλη­τής ο­φεί­λει να εί­ναι ευ­κί­νη­τος για να τα πε­τύ­χει ό­λα αυ­τά.

Δη­μιουρ­γού­με έ­ξυ­πνες και­νο­τό­μες λύ­σεις για χρή­σι­μα προ­πο­νη­τι­κά ερ­γα­λεία (Interaction)

Συ­νει­σφέ­ρουν στη­ν:

  • Συ­στη­μα­τι­κή και στο­χευ­μέ­νη α­ξιο­λό­γη­ση της α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας της προ­πό­νη­σης.
  • Σω­στό­τε­ρη ε­φαρ­μο­γή των προ­πο­νη­τι­κών πε­ριε­χο­μέ­νων και με­θό­δων.
  • Κα­λύ­τε­ρη ε­φαρ­μο­γή βα­σι­κών αρ­χών της προ­πο­νη­τι­κής.
  • Βελ­τίω­ση της α­ντί­λη­ψης και α­ντί­δρα­σης του α­θλη­τή.
  • Αυ­το­μα­το­ποίη­ση των κι­νή­σεων του α­θλη­τή.
  • Αύ­ξη­ση της κι­ναι­σθη­τι­κής και ι­δε­ο­δε­κτι­κής ι­κα­νό­τη­τας του α­θλη­τή.
  • Nα εί­ναι πιο α­ντα­γω­νι­στι­κοί έ­να­ντι άλ­λων που δεν χρη­σι­μο­ποιούν τέ­τοιες ε­ξε­λιγ­μέ­νες με­θό­δους.


Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Currentwaer
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Novastor
Image Resizer
Air
@καδημία

Προτεινόμενες Κατηγορίες

Ίσως σας ενδιαφέρει...