Προπονητικά

Προπονητικά

Με ό­ποιο ά­θλη­μα και αν α­σχο­λεί­σαι, ο χρό­νος α­ντί­δρα­σης ε­πι­βάλ­λε­ται να εί­ναι ό­σο το δυ­να­τόν πιο τα­χύς. Αυ­τό θα σε βο­η­θή­σει να πά­ρεις τη σω­στή και πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή α­πό­φα­ση, ό­πως για πα­ρά­δειγ­μα σω­στή πά­σα την κα­τάλ­λη­λη στιγ­μή, κλέ­ψι­μο για να βγά­λεις την ο­μά­δα σου σε α­ντε­πί­θε­ση, άλ­μα για κό­ψι­μο σε σω­στό χρό­νο ή backhand που θα σου δώ­σει το match point! Κά­θε α­θλη­τής ο­φεί­λει να εί­ναι ευ­κί­νη­τος για να τα πε­τύ­χει ό­λα αυ­τά.

Δη­μιουρ­γού­με έ­ξυ­πνες και­νο­τό­μες λύ­σεις για χρή­σι­μα προ­πο­νη­τι­κά ερ­γα­λεία (Interaction)

Συ­νει­σφέ­ρουν στη­ν:

  • Συ­στη­μα­τι­κή και στο­χευ­μέ­νη α­ξιο­λό­γη­ση της α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας της προ­πό­νη­σης.
  • Σω­στό­τε­ρη ε­φαρ­μο­γή των προ­πο­νη­τι­κών πε­ριε­χο­μέ­νων και με­θό­δων.
  • Κα­λύ­τε­ρη ε­φαρ­μο­γή βα­σι­κών αρ­χών της προ­πο­νη­τι­κής.
  • Βελ­τίω­ση της α­ντί­λη­ψης και α­ντί­δρα­σης του α­θλη­τή.
  • Αυ­το­μα­το­ποίη­ση των κι­νή­σεων του α­θλη­τή.
  • Αύ­ξη­ση της κι­ναι­σθη­τι­κής και ι­δε­ο­δε­κτι­κής ι­κα­νό­τη­τας του α­θλη­τή.
  • Nα εί­ναι πιο α­ντα­γω­νι­στι­κοί έ­να­ντι άλ­λων που δεν χρη­σι­μο­ποιούν τέ­τοιες ε­ξε­λιγ­μέ­νες με­θό­δους.

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις»

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποία..

Καλέστε μας για τιμή Χωρίς ΦΠΑ: Καλέστε μας για τιμή

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις» - Επίτοιχο

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις» - Επίτοιχο

Το επίτοιχο προπονητικό σύστημα «αντίδρασις» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια ..

Καλέστε μας για τιμή Χωρίς ΦΠΑ: Καλέστε μας για τιμή

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις» - σε τρίποδο

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις» - σε τρίποδο

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις»  - σε τρίποδο είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τ..

Καλέστε μας για τιμή Χωρίς ΦΠΑ: Καλέστε μας για τιμή

Προπονητικό Σύστημα «Αντίληψις»

Προπονητικό Σύστημα «Αντίληψις»

Το προπονητικό σύστημα «Αντίληψις» έχει σκοπό την όξυνση της αντίληψής μας. Αντίληψη είναι, όπως λίγ..

Καλέστε μας για τιμή Χωρίς ΦΠΑ: Καλέστε μας για τιμή

Προπονητικό Σύστημα «Κέρβερος»

Προπονητικό Σύστημα «Κέρβερος»

Το προπονητικό σύστημα «Κέρβερος» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας ..

Καλέστε μας για τιμή Χωρίς ΦΠΑ: Καλέστε μας για τιμή

Σύστημα Προπόνησης & Μέτρησης «Reflex»

Σύστημα Προπόνησης & Μέτρησης «Reflex»

Το σύστημα προπόνησης και μέτρησης «reflex» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή που συνδιάζει ό..

Καλέστε μας για τιμή Χωρίς ΦΠΑ: Καλέστε μας για τιμή

Εμφάνιση 1 έως 6 από 6 (1 Σελ.)
Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Image Resizer
Air
@καδημία