@καδημία

@καδημία

   Το @cademy εί­ναι έ­να και­νο­τό­μο σύ­στη­μα ο­λο­κλη­ρω­μέ­νης λύ­σης για τον Αθλη­τι­σμό. Πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­να σύ­νο­λο προ­γραμ­μά­των, συ­σκευών και υ­πη­ρε­σιών που σκο­πό έ­χουν να δώ­σουν στους α­θλη­τι­κούς συλ­λό­γους, σω­μα­τεία, α­κα­δη­μίες, προ­πο­νη­τές μια ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη υ­πο­δο­μή για την δια­χεί­ρι­ση, α­ξιο­λό­γη­ση, προ­πό­νη­ση, πα­ρα­κο­λού­θη­ση, των α­θλη­τών τους.

   Η πλατφόρμα @cademy δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά στις σύγχρονες προκλήσεις και να θωρακίσουν τις λειτουργίες τους.There are no products to list in this category.

Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Image Resizer
Air
@καδημία