Email Marketing

Email Marketing

Το Email marketing, α­να­φε­ρό­με­νο ως marketing (α­γο­ρα­λο­γία) μέ­σω η­λεκ­τρο­νι­κού τα­χυ­δρο­μείου στα Ελλη­νι­κά, α­πο­τε­λεί μέ­θο­δο ά­με­σης προώ­θη­σης προϊό­ντων με την χρή­ση των emails ως μέ­σου ε­πι­κοι­νω­νίας με­τα­ξύ πε­λά­τη και δια­φη­μι­ζό­με­νου.


Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Currentwaer
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Novastor
Image Resizer
Air
@καδημία

Προτεινόμενες Κατηγορίες

Ίσως σας ενδιαφέρει...