Ασφάλεια Δεδομένων

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Ασφά­λεια Δε­δο­μέ­νων α­φο­ρά την προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων α­πό τυ­χαία ή σκό­πι­μη αλ­λά μη ε­ξου­σιο­δο­τη­μέ­νη τρο­πο­ποίη­ση, κα­τα­στρο­φή ή α­πο­κά­λυ­ψη μέ­σω της χρή­σης φυ­σι­κής α­σφά­λειας, διοι­κη­τι­κών ε­λέγ­χων, λο­γι­κών ε­λέγ­χων και άλ­λων δια­σφα­λί­σεων για τον πε­ριο­ρι­σμό της προ­σβα­σι­μό­τη­τας.

Οι τρό­ποι ε­ξα­σφά­λι­σης των δε­δο­μέ­νων σας πε­ρι­λαμ­βά­νου­ν:

  • Κρυ­πτο­γρά­φη­ση δε­δο­μέ­νων - με­τα­τρο­πή των δε­δο­μέ­νων σε έ­ναν κώ­δι­κα που δεν μπο­ρεί να δια­βα­στεί εύ­κο­λα χω­ρίς έ­να κλει­δί που ξε­κλει­δώ­νει.
  • Μά­σκα δε­δο­μέ­νων - κά­λυ­ψη ο­ρι­σμέ­νων το­μέων δε­δο­μέ­νων, ώ­στε το προ­σω­πι­κό χω­ρίς την α­παι­τού­με­νη ε­ξου­σιο­δό­τη­ση να μην το ε­ξε­τά­σει.
  • Δια­γρα­φή δε­δο­μέ­νων - δια­σφα­λί­ζο­ντας ό­τι τα πλέ­ον χρη­σι­μο­ποιού­με­να δε­δο­μέ­να δεν κα­ταρ­γού­νται ε­ντε­λώς και δεν μπο­ρούν να α­να­κτη­θούν α­πό μη ε­ξου­σιο­δο­τη­μέ­νους χρή­στες.
  • Δη­μιουρ­γία α­ντι­γρά­φων δε­δο­μέ­νων - δη­μιουρ­γία α­ντι­γρά­φων δε­δο­μέ­νων, ώ­στε να μπο­ρεί να α­να­κτη­θεί εάν χα­θεί το πρω­τό­τυ­πο α­ντί­γρα­φο.

Η γε­νι­κή κα­λή πρα­κτι­κή, ω­στό­σο, υ­περ­βαί­νει αυ­τές τις με­θό­δους. Πρέ­πει να δη­μιουρ­γη­θούν αυ­στη­ρές δια­δι­κα­σίες για να κα­λύ­ψουν ό­λους τους το­μείς, ό­πως οι Πο­λι­τι­κές κω­δι­κών πρό­σβα­σης.


Endpoint Protector On-premise

Endpoint Protector On-premise

Προ­στα­τέψ­τε τα ευαί­σθη­τα δε­δο­μέ­να του ορ­γα­νι­σμού σας και ε­ξα­λείψ­τε τις α­πει­λές που δ..

44.64€ Χωρίς ΦΠΑ: 36.00€

Endpoint Protector Renewal - On-Premise

Endpoint Protector Renewal - On-Premise

Προ­στα­τέψ­τε τα ευαί­σθη­τα δε­δο­μέ­να του ορ­γα­νι­σμού σας και ε­ξα­λείψ­τε τις α­πει­λές που δ..

13.64€ Χωρίς ΦΠΑ: 11.00€

My Endpoint Protector - Cloud

My Endpoint Protector - Cloud

Προ­στα­τέψ­τε τα ευαί­σθη­τα δε­δο­μέ­να του ορ­γα­νι­σμού σας και ε­ξα­λείψ­τε τις α­πει­λές που δ..

29.76€ Χωρίς ΦΠΑ: 24.00€

Εμφάνιση 1 έως 3 από 3 (1 Σελ.)
Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Image Resizer
Air
@καδημία