SingularLogic

SingularLogic

   Η SingularLogic α­πο­τε­λεί τη Νο 1 ελ­λη­νι­κή ε­ται­ρεία πα­ρα­γω­γής ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κού λο­γι­σμι­κού και μία α­πό τις με­γα­λύ­τε­ρες ε­ται­ρείες υ­πη­ρε­σιών και λύ­σεων Πλη­ρο­φο­ρι­κής στην Ελλά­δα.

   Οι δρα­στη­ριό­τη­τες της, πε­ρι­λαμ­βά­νουν την α­νά­πτυ­ξη και διά­θε­ση και­νο­τό­μων προϊό­ντων ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κού λο­γι­σμι­κού, τη με­λέ­τη, σχε­δία­ση και υ­λο­ποίη­ση ο­λο­κλη­ρω­μέ­νων έρ­γων πλη­ρο­φο­ρι­κής για τον Ιδιω­τι­κό και Δη­μό­σιο το­μέα, κα­θώς και τη διά­θε­ση και υ­πο­στή­ρι­ξη προϊό­ντων κα­τα­ξιω­μέ­νων διε­θνών οί­κων πλη­ρο­φο­ρι­κής.

   Η SingularLogic, μέ­λος του Marfin Investment Group (MIG), με άρ­τια κα­ταρ­τι­σμέ­νο αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό, ε­ξει­δι­κευ­μέ­νη τε­χνο­γνω­σία, ευ­ρύ προϊο­ντι­κό χαρ­το­φυ­λά­κιο, με­γά­λη ε­γκα­τε­στη­μέ­νη βά­ση που α­ριθ­μεί 40.000 μι­κρο­με­σαίες ε­πι­χει­ρή­σεις και 700 με­γά­λες ε­πι­χει­ρή­σεις, ι­σχυ­ρό πα­νελ­λα­δι­κό δί­κτυο συ­νερ­γα­τών και πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 400 ση­μα­ντι­κά υ­λο­ποιη­μέ­να έρ­γα πλη­ρο­φο­ρι­κής στον Ιδιω­τι­κό και Δη­μό­σιο το­μέα, α­πο­τε­λεί το σί­γου­ρο και στα­θε­ρό συ­νερ­γά­τη που εγ­γυά­ται την ε­πέν­δυ­ση των πε­λα­τών της.


There are no products to list in this category.

Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Image Resizer
Air
@καδημία