13. Δη­μό­σιος Το­μέ­ας - Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση

hellas

 

    Η πα­ρο­χή Συμ­βου­λευ­τι­κών Υπη­ρε­σιών στον Δη­μό­σιο Το­μέα, με ει­δί­κευ­ση την Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση, α­πο­τε­λεί έ­να ση­μα­ντι­κό κομ­μά­τι α­νά­πτυ­ξης των δρα­στη­ριο­τή­των της ε­ται­ρείας, με πα­ρο­χή υ­πη­ρε­σιών ό­πως:

red buttonΕπι­χει­ρη­σια­κά Σχέ­δια για Δή­μους - Οργα­νι­σμούς Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης (Ο­ΤΑ)

red buttonΜε­λέ­τες Ανά­πτυ­ξης Του­ρι­στι­κών Λι­μέ­νων

red buttonΜε­λέ­τες Σκο­πι­μό­τη­τας δη­μιουρ­γίας Ει­δι­κών Επεν­δύ­σεων

red buttonΜε­λέ­τες Δη­μο­πρά­τη­σης Έργων

red buttonΜε­λέ­τες Κα­τα­σκευής και Λει­τουρ­γίας Χώ­ρων Στάθ­μευ­σης

red buttonΜε­λέ­τες Αξιο­ποίη­σης Δη­μο­τι­κών Χώ­ρων (Πλά­ζ, Πλα­τειών, Κτι­ρίων, κ.λπ.)

red buttonΜε­λέ­τες Δη­μο­πρά­τη­σης Έργων

red buttonΦω­το­βολ­ται­κά Πάρ­κα

red buttonΜε­λέ­τες Κα­τα­σκευής και Λει­τουρ­γίας Χώ­ρων Στάθ­μευ­σης

red buttonΜε­λέ­τες Αξιο­ποίη­σης Δη­μο­τι­κών Χώ­ρων

red buttonΜε­λέ­τες Ανά­πτυ­ξης Πε­ριο­χών Εναλ­λα­κτι­κού Του­ρι­σμού ΠΕ­Τ

red buttonΜε­λέ­τες Δη­μιουρ­γίας Θε­μα­τι­κού Πάρ­κου

red buttonΜε­λέ­τες Ανά­πτυ­ξης Δια­δη­μο­τι­κής Συ­γκοι­νω­νίας

red buttonΠρο­σέλ­κυ­ση διε­θνών γε­γο­νό­των για την προ­βο­λή των Δή­μων

   

jQuery Scroll Up plugin