11. Με­λέ­τη και Ανά­πτυ­ξη Πω­λή­σεων (Εξω­στρέ­φεια)

 

sales1   Οι πω­λή­σεις εί­ναι ο πιο νευ­ραλ­γι­κός το­μέ­ας μίας ε­πι­χεί­ρη­σης και γι’αυ­τό θα πρέ­πει η προ­σέγ­γι­ση και οι λύ­σεις που δί­νο­νται να έ­χουν α­να­λυ­θεί και να ε­πι­κε­ντρώ­νο­νται σε συ­γκε­κρι­μέ­νους το­μείς.

red buttonΤο τμή­μα πω­λή­σεων (στην διε­θνή ή/και στην εγ­χώ­ρια α­γο­ρά)

red buttonΤο τμή­μα marketing

red buttonΤον ε­κτε­λω­νι­σμό των προϊό­ντων

red buttonΤη μη­χα­νο­γρά­φη­ση

red buttonΤην εύ­ρε­ση πρώ­των υ­λών.

Ενδει­κτι­κές κι­νή­σεις :

red buttonΔη­μιουρ­γία κα­τα­στή­μα­τος.

red buttonΚα­τα­σκευή η­λεκ­τρο­νι­κού κα­τα­στή­μα­τος (e-shop)

red buttonΔη­μιουρ­γία shop in shop

red buttonΔιά­θε­ση προϊό­ντων σε το­πι­κούς ντί­λερ (ε­κτός του κα­τα­στή­μα­τος)

red buttonΔυ­να­τό­τη­τα Franchise

red buttonΠα­ρου­σία σε διε­θνείς Εκθέ­σεις για την προώ­θη­ση του Brand

red buttonΔια­φή­μι­ση στην το­πι­κή κοι­νω­νία (Τύ­πος, ρα­διό­φω­νο, εκ­δη­λώ­σεις)

 

jQuery Scroll Up plugin