10. Στρα­τη­γι­κό Marketing/Δια­φή­μι­ση-Marketing/Επι­κοι­νω­νία

marketing strategy

 

   Η δια­φή­μι­ση παί­ζει ση­μα­ντι­κό ρό­λο σε πε­ρίο­δο κρί­σης για­τί αυ­τή θα α­πο­φέ­ρει προ­σέλ­κυ­ση αυ­τών των λί­γων πλέ­ον κα­τα­να­λω­τών ή πε­λα­τών! Ποιά εί­ναι ό­μως τα μυ­στι­κά της ε­πι­τυ­χίας για τη δια­φή­μι­ση μέ­σα στην κρί­ση;

 

Τομέας Marketing: Ερευ­να Αγο­ράς, Telemarketing, direct marketing, Προώ­θη­ση Πω­λή­σεων

Τομέας Επικοινωνίας: Υπη­ρε­σίες ε­ται­ρι­κής ε­πι­κοι­νω­νίας, ε­μπο­ρι­κής ε­πι­κοι­νω­νίας,κοι­νω­νι­κής ε­πι­κοι­νω­νίας, πο­λι­τι­κής ε­πι­κοι­νω­νίας, ε­πι­κοι­νω­νίας δη­μο­σίων υ­πο­θέ­σεων, ε­πι­κοι­νω­νίας πε­ρι­φε­ρεια­κής α­νά­πτυ­ξης, online ε­πι­κοι­νω­νίας.

Υπη­ρε­σίες Ανά­πτυ­ξης: προώ­θη­ση ε­πι­χειρ.συ­νερ­γα­σιών, ε­πεν­δυ­τι­κών πρω­το­βου­λιών και χρη­μα­το­δο­τι­κών λύ­σεων.

Social Media Marketing: ό­λες τις ε­νέρ­γειες με τις ο­ποίες προω­θεί­ται μία ε­πι­χεί­ρη­ση στα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύω­σης.

   Η ο­μά­δα μας α­πο­τε­λεί­ται α­πό έ­μπει­ρους προ­γραμ­μα­τι­στές, γρα­φί­στες και ά­το­μα α­πό το χώ­ρο του marketing και της ε­πι­κοι­νω­νίας.

 

jQuery Scroll Up plugin