09. Το­μέ­ας Προ­γραμ­μά­των Ευ­ρω­παϊκής Ένω­σης

euro

 

    Στο το­μέα των Ευ­ρω­παϊκών Προ­γραμ­μά­των μπο­ρού­με να πα­ρέ­χου­με α­ξιό­πι­στες και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κές υ­πη­ρε­σίες στα πα­ρα­κά­τω προ­γράμ­μα­τα:


red buttonΕ.Π. «Α­ΝΤΑ­ΓΩ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑ»

red buttonΕπι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα Έρευ­νας και Τε­χνο­λο­γίας (Ε­ΠΕΤ)

red buttonΕπι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα «Τη­λε­πι­κοι­νω­νιες»

red buttonΚοι­νο­τι­κή Πρω­το­βου­λία Μι­κροΜε­σαιες Επι­χει­ρη­σεις (ΜΜΕ)

red buttonΠε­ρι­φε­ρεια­κο Επι­χει­ρη­σια­κο Προ­γραμ­μα για μμε (ΠΕΠ)

red buttonFI-Ware

red buttonCosme

red buttonHorizon 2020

red buttonE­σπα 2014 – 2020

red buttonΑ­να­πτυ­ξια­κός Νό­μο­ς

red buttonΚαι­νο­τό­μες Ε­πι­χει­ρή­σει­ς

 

jQuery Scroll Up plugin