05. Πλη­ρο­φο­ρι­κή-Μη­χα­νορ­γά­νω­ση-Μη­χα­νο­γρά­φη­ση, Total Solutions

 

integration service

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να Οι δρα­στη­ριό­τη­τες α­φο­ρού­ν:

red buttonΑνά­πτυ­ξη Ολο­κλη­ρω­μέ­νων και Εξει­δι­κευ­μέ­νων Λύ­σεων Πλη­ρο­φο­ρι­κής

red buttonΕκπό­νη­ση με­λε­τών και Πα­ρο­χή Συ­μ­βου­λευ­τι­κών Υπη­ρε­σιών σε ό­λες τις φά­σεις α­νά­πτυ­ξης Ολο­κλη­ρω­μέ­νων Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συ­στη­μά­των, ό­πως ε­πί­σης και Σχε­δία­ση, Ανά­πτυ­ξη και Λει­του­ρ­γία Εξει­δι­κευ­μέ­νων Συ­στη­μά­των Πλη­ρο­φο­ρι­κής (Activity – Based Costing, Business Intelligence, Datawarehousing, CRM, e – Business), που βα­σί­ζε­ται σε Προϊό­ντα λο­γι­σμι­κού κο­ρυ­φαίων κα­τα­σκευα­στών και α­ντί­στοι­χη τε­χνο­γνω­σία τω­ν στε­λε­χών της με στό­χο την πλη­ρέ­στε­ρη και σφαι­ρι­κή κά­λυ­ψη των α­να­γκών των πε­λα­τών της.

red buttonΥλο­ποίη­ση έρ­γων για τους Ο­ΤΑ,

red buttonΣύ­στη­μα η­λεκ­τρο­νι­κής δια­χεί­ρι­σης εγ­γρά­φων

red buttonΑυτοματισμός γρα­φείου – Networking & Office Automation

red buttonΔι­κτυα­κές ε­γκα­τα­στά­σεις & Δο­μη­μέ­νες Κα­λω­διώ­σεις

red buttonΣυ­στή­μα­τα Barcode και Τα­μια­κά

red buttonΣυ­στή­μα­τα Ασφα­λείας

red buttonRemote Support

red buttonΥπη­ρε­σίες Ασφά­λειας Δι­κτύου – Security

red buttonΑπο­θή­κευ­ση δε­δο­μέ­νων – Storage

red buttonΕι­δι­κές Υπη­ρε­σίες: Σύμ­βου­λοι Ανά­πτυ­ξης, Έκδο­ση Μι­σθο­δο­σίας, Σύμ­βου­λοι Επι­δο­τή­σεων

red buttonΑνα­λώ­σι­μα – Έντυ­πα

 

jQuery Scroll Up plugin