04. Συμ­βου­λευ­τι­κή & Υλο­ποίη­ση Ορ­γά­νω­σης

business application

 

 

Συμ­βου­λευ­τι­κή & Y­λο­ποίη­ση Ορ­γά­νω­σης

 

Σε θέ­μα­τα ό­πως:

red buttonΕπι­χει­ρη­μα­τι­κός σχε­δια­σμός

red buttonAνα­σχε­δια­σμός Επι­χει­ρη­μα­τι­κών Δια­δι­κα­σιών

red buttonΕκπό­νη­ση MASTER PLAN ε­ται­ριών

red buttonΕσω­τε­ρι­κή Οργά­νω­ση ε­ται­ριών

red buttonΛο­γι­στι­κές – Φο­ρο­τε­χνι­κές Υπη­ρε­σίες

red buttonΕσω­τε­ρι­κός Έλεγ­χος (Audit control)

red buttonΣυ­στή­μα­τα Πρου­πο­λο­γι­σμού – Κο­στο­λό­γη­σης - Στο­χο­θε­σίας

red buttonΜε­λέ­τες σκο­πι­μό­τη­τας

red buttonΣτρα­τη­γι­κός Σχε­δια­σμός

red buttonΕξα­γω­γι­κός Σχε­δια­σμός - Marketing

red buttonΕυ­ρω­παι­κά Προ­γράμ­μα­τα (HORIZON 2020, COSME,FIWARE)

red buttonΠα­ρα­κο­λού­θη­ση ε­ξέ­λι­ξης έρ­γων / Project Management

red buttonΜε­λέ­τες α­ξιο­λό­γη­σης έρ­γων

red buttonΜε­λέ­τες Βιω­σι­μό­τη­τας και γε­νι­κά πά­σης φύ­σεως πα­ρο­χή συμ­βου­λευ­τι­κών υ­πη­ρε­σιών στον ι­διω­τι­κό Το­μέα στην η­με­δα­πή ή στην αλ­λο­δα­πή.

red buttonQuality Studies / I.T. Audit .

red buttonΈρευ­νες α­γο­ρών σε Διε­θνής Αγο­ρές.

 

jQuery Scroll Up plugin