Υπηρεσία Κρατήσεων Εστιατορίου

 Ενσωματώστε την Υπηρεσία online κρατήσεων εστιατoρίου στην ιστοσελίδα σας με απλά βήματα.

    Η Υπηρεσία κρα­τή­σεων ε­στια­το­ρίου εί­ναι έ­να βο­λι­κό σύ­στη­μα κρα­τή­σεων που μπο­ρεί να εν­σω­μα­τω­θεί σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

    Με αυ­τό το σύ­στη­μα μπο­ρεί­τε να δη­μιουρ­γή­σε­τε μια προ­σαρ­μο­σμέ­νη δια­δι­κα­σία κρά­τη­σης και να α­φή­σε­τε τους πε­λά­τες σας να κλεί­σουν τρα­πέ­ζι online.

    Η Υπηρεσία προ­βλέ­πει ό­λα τα α­πα­ραί­τη­τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά για τη βελ­τι­στο­ποίη­ση της δια­δι­κα­σίας κρά­τη­σης. 

 ΔΕΙΤΕ ΤO DEMO

project-kratisi

10,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
1 Δωρεάν Subdomain
(onoma.kratisi.net)
1 Δωρεάν Template
Ιστοσελίδα Εταιρίας
(μίας σελίδας HTML)(onoma.kratisi.net)
1 Ώρα
Εκπαίδευσης
⊕ Εγκατάσταση Εφαρμογής
⊕ Αρχική Παραμετροποίηση
⊕ Εισαγωγή 10 τραπεζιών
⊕ Εισαγωγή σχέδιου τραπεζιών

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin