Υπηρεσία Κρατήσεων Δωματίων

Πο­λύ­γλωσ­ση υ­πη­ρε­σία ξε­νο­δο­χεια­κών κρα­τή­σεων που ται­ριά­ζει α­πό­λυ­τα σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

Online Υπη­ρε­σία Κρα­τή­σεων Ξε­νο­δο­χείου που πα­ρέ­χει μια ι­σχυ­ρή λει­τουρ­γία δια­χεί­ρι­σης κρα­τή­σεων δω­μα­τίων και σας ε­πι­τρέ­πει να ε­γκα­τα­στή­σε­τε μια σα­φή έκ­κλη­ση για δρά­ση «Κά­ντε κρά­τη­ση τώ­ρα» στο site του ξε­νο­δο­χείου σας.

Η Υπη­ρε­σία κρα­τή­σεων του ξε­νο­δο­χείου εί­ναι έ­να σύ­στη­μα ι­διαί­τε­ρα προ­σαρ­μό­σι­μο και ε­νω­μα­τώ­νε­ται τέ­λεια σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

 ΔΕΙΤΕ TO DEMO

project-kratisi

 

έως 32 σελίδες
350,00 €
το μήνα + φπα
Δωρεάν Android Αναγνώστη
Δωρεάν Διαχείριση Συνδρομών
+8,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 33η έως 48η
+5,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 49η έως 64η
έως 32 σελίδες
220,00 €
το μήνα + φπα
Δωρεάν Android Αναγνώστη
Δωρεάν Διαχείριση Συνδρομών
+8,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 33η έως 48η
+5,00 € / σελίδα +φπα
για σελίδες από 49η έως 64η
για Αγορά Εφαρμογής
6.000,00 €
εφαπαξ + φπα
Εφαρμογή Διαχείρισης Συνδρομητών
Android εφαρμογή ανάγνωσης εφημερίδας
Εκπαίδευση Λειτουργίας εφαρμογής (3 ωρών)
Εκπαίδευση σελιδοποίησης (10 ωρών)
Παρακολούθηση έκδοσης πρώτης εφημερίδας σας (1 ημέρα)
Συμβόλαιο Υποστήριξης
Κατόπιν Συμφωνίας

jQuery Scroll Up plugin