Υπηρεσία Κρατήσεων Δωματίων

Πο­λύ­γλωσ­ση υ­πη­ρε­σία ξε­νο­δο­χεια­κών κρα­τή­σεων που ται­ριά­ζει α­πό­λυ­τα σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

Online Υπη­ρε­σία Κρα­τή­σεων Ξε­νο­δο­χείου που πα­ρέ­χει μια ι­σχυ­ρή λει­τουρ­γία δια­χεί­ρι­σης κρα­τή­σεων δω­μα­τίων και σας ε­πι­τρέ­πει να ε­γκα­τα­στή­σε­τε μια σα­φή έκ­κλη­ση για δρά­ση «Κά­ντε κρά­τη­ση τώ­ρα» στο site του ξε­νο­δο­χείου σας.

Η Υπη­ρε­σία κρα­τή­σεων του ξε­νο­δο­χείου εί­ναι έ­να σύ­στη­μα ι­διαί­τε­ρα προ­σαρ­μό­σι­μο και ε­νω­μα­τώ­νε­ται τέ­λεια σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

 ΔΕΙΤΕ TO DEMO

project-kratisi

 

10,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
1 Δωρεάν Subdomain
(onoma.kratisi.net)
1 Δωρεάν Template
Ιστοσελίδα Εταιρίας
(μίας σελίδας HTML) (όνομα_εταιρείας.kratisi.net)
1 Ώρα
Εκπαίδευσης
⊕ Εγκατάσταση Εφαρμογής
⊕ Αρχική Παραμετροποίηση
⊕ Εισαγωγή 10 ειδών μενού

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin