Υπηρεσία Διανομής Φαγητού/Γλυκού

    Το Food Delivery εί­ναι μία υπηρεσία online πα­ραγ­γε­λιών τρο­φί­μων-ποτών που μπο­ρεί να προ­σθέ­σει μια ι­σχυ­ρή λει­τουρ­γι­κό­τη­τα σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα ε­στια­τό­ριου.

    Εί­ναι πο­λύ εύ­κο­λη στη χρή­ση και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιη­θεί α­πό αν­θρώ­πους χω­ρίς κα­μία γνώ­ση προ­γραμ­μα­τι­σμού ι­στο­σε­λί­δων. 

    Μπο­ρούν εύ­κο­λα και γρή­γο­ρα να δια­χει­ρι­στούν τις κα­τη­γο­ρίες, τις πα­ραγ­γε­λίες, την πα­ρα­λα­βή και την δια­νο­μή, τις ε­πι­λο­γές πλη­ρω­μής & κου­πό­νια.

    Ε­πι­τρέ­πει να δη­μιου­ρ­γή­σε­τε εύ­κο­λα με­νού και να τα ε­ν­σω­μα­τώ­σε­τε στο online σύ­στη­μα πα­ρα­γ­γε­λιών στην ι­στο­σε­λί­δα του ε­στια­το­ρίου σας.

  

ΔΕΙΤΕ ΤO DEMO

  

project-kratisi

10,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
1 Δωρεάν Subdomain
(onoma.kratisi.net)
1 Δωρεάν Template
Ιστοσελίδα Εταιρίας
(μίας σελίδας HTML) (onoma.kratisi.net)
1 Ώρα
Εκπαίδευσης
⊕ Εγκατάσταση Εφαρμογής
⊕ Αρχική Παραμετροποίηση
⊕ Εισαγωγή 5 προπονήσεων
⊕ Εισαγωγή (1) σχέδιου γηπέδου ή αιθουσας

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin