imageresize1 tn

Image Resize

Ένα πο­λύ κα­λό πρό­γραμ­μα για την αλ­λα­γή με­γέ­θους των φω­το­γρα­φιών σας. Σύ­ρε­τε τις ει­κό­νες που θέ­λε­τε στο ει­δι­κό πλαί­σιο και θα δεί­τε α­μέ­σως τις φω­το­γρα­φίες να αλ­λά­ζουν μέ­γε­θος, α­φού πρώ­τα έ­χε­τε δώ­σει τις α­πα­ραί­τη­τες τι­μές στα ει­δι­κά τμή­μα­τα του προ­γράμ­μα­τος. Ιδιαί­τε­ρα χρή­σι­μο για τους δια­χει­ρι­στές των ι­στο­σε­λί­δων και τους γρα­φί­στες.

Το πρό­γραμ­μα θα το βρεί­τε Ε­ΔΩ https://osb.net.gr/demos/imageresize

Πώς λειτουργεί...

imageresize3 tnΠη­γαί­νου­με στην ι­στο­σε­λί­δα https://osb.net.gr/demos/imageresize και δί­νου­με τα στοι­χεία μας για σύν­δε­ση (ε­δώ να ση­μειώ­σου­με ό­τι το προϊόν προς το πα­ρόν εί­ναι ε­λεύ­θε­ρο και δεν χρειά­ζε­ται εί­σο­δο). Τι μέ­γε­θος θέ­λου­με να έ­χουν οι τε­λι­κές μας φω­το­γρα­φίες; 400 πί­ξε­λ, 800 ή 1200; Και ποιο θα εί­ναι το μέ­γε­θός τους σε kilobytes; Για να ο­ρί­σου­με αυ­τές τις πα­ρα­μέ­τρους πρέ­πει αρ­χι­κά να δώ­σου­με κά­ποιες τι­μές: Όπως βλέ­που­με στην ει­κό­να 2, πρώ­τα πρέ­πει να δώ­σου­με το μή­κος και το πλά­τος της ει­κό­νας. Εδώ να πού­με ό­τι δί­νου­με την ί­δια τι­μή και στα 2 πε­δία. Το πρό­γραμ­μα θα κα­τα­λά­βει ποια εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη πλευ­ρά (με­τα­ξύ πλά­τους - ύ­ψους) της φω­το­γρα­φίας και θα την προ­σαρ­μό­σει κα­τάλ­λη­λα. Στη συ­νέ­χεια ε­πι­λέ­γου­με "κο­πή ει­κο­νι­δίων χω­ρίς λευ­κά". Τι κά­νει αυ­τή ε­πι­λο­γή; Κό­βει τα λευ­κά ση­μεία (τε­τρά­γω­νο) που υ­πάρ­χουν γύ­ρω α­πό την ει­κό­να. Στη συ­νέ­χεια, αν θέ­λου­με, ε­πι­λέ­γου­με το φο­ντο που θα υ­πάρ­χει στην κομ­μέ­νη ει­κό­να.

Κα­τό­πιν έ­χου­με την ε­πι­λο­γή JPG. Εξ ο­ρι­σμού το πρό­γραμ­μα α­πο­θη­κεύει τις ει­κό­νες σε μορ­φή JPG με συ­μπίε­ση 70%.
Πα­τώ­ντας στην ε­πι­λο­γή jpg ε­πι­λέ­γου­με τη συ­μπίε­ση με την ο­ποία θα α­πο­θη­κευ­θεί η φω­το­γρα­φία. Εξ ο­ρι­σμού το πρό­γραμ­μα δί­νει την τι­μή 30 που ση­μαί­νει ό­τι το μέ­γε­θος μιας ει­κό­νας 100 πε­ρί­που kb θα με­τα­τρα­πεί πε­ρί­που σε 10 kb.

Φόρ­τω­ση φω­το­γρα­φιών

Πη­γαί­νου­με στον κα­τά­λο­γο που έ­χου­με α­πο­θη­κεύ­σει τις φω­το­γρα­φίες μας και τις "σέρ­νου­με" στο πλαί­σιο που λέει "Σύ­ρε­τε τις ει­κό­νες ε­δώ". Αμέ­σως και α­πό κά­τω εμ­φα­νί­ζο­νται οι νέες φω­το­γρα­φίες ό­πως αυ­τές έ­χουν δη­μιουρ­γη­θεί βά­σει των πα­ρα­μέ­τρων που έ­χου­με δώ­σει.

Δια­γρα­φή - Απο­θή­κευ­ση των νέων φω­το­γρα­φιών

Πα­τώ­ντας σε κά­ποιες α­πό τις νέες δη­μιουρ­γη­θεί­σες φω­το­γρα­φίες, αυ­τή δια­γρά­φε­ται. Αν πα­τή­σου­με το δε­ξί πλήκ­τρο σε κά­ποια α­πό αυ­τές, μπο­ρού­με να ε­πι­λέγ­ξου­με Απο­θή­κευ­ση ει­κό­νας ως και να την κα­τε­βά­σου­με στον υ­πο­λο­γι­στή μας.
Αν εί­μα­στε ι­κα­νο­ποιη­μέ­νοι με το σύ­νο­λο των φω­το­γρφιών, μπο­ρού­με να πα­τή­σου­με το πλήκ­τρο KATEBAΣΜΑ ΩΣ ZIP και τό­τε Ο­ΛΕΣ ΟΙ ΦΩ­ΤΟ­ΓΡΑ­ΦΙΕΣ θα α­πο­θη­κευ­τούν στον υ­πο­λο­γι­στή μας ως μία μορ­φή zip (thumbnails.zip) 

 

jQuery Scroll Up plugin

Προπονητικά μας: Νέα, καινοτόμα, πρωτοποριακά!

  • αντίδρασις
  • αντίληψις
  • Reflex
  • Κέρβερος
image

Προπονητικό Σύστημα "αντίδρασις"

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν να αυξήσουν την αντίδρασή τους σε οπτικές μεταβολές (αναβόσβημα led) που λαμβάνουν χώρα στης συσκευές. Ο χρόνος αντίδρασης και η ταχύτητα εκτέλεσης μιας κίνησης, είναι δυο συνιστώσες της ειδικής φυσικής κατάστασης που καθορίζουν την επιδεξιότητα (skill) των αθλητών.

Περισσότερα
image

Προπονητικό Σύστημα "αντίληψις"

Tο προ­πο­νη­τι­κό σύ­στη­μα «@ντί­λη­ψις» έ­χει σκο­πό την ό­ξυν­ση της α­ντί­λη­ψής μας. Αντί­λη­ψη εί­ναι, ό­πως λί­γο πο­λύ ξέ­ρου­με, μια σύν­θε­τη και πο­λύ­πλο­κη λει­τουρ­γία του ορ­γα­νι­σμού, που αυ­τό­μα­τα (μέ­σω δυ­να­μι­κής αλ­λη­λο­συ­σχέ­τι­σης των μη­νυ­μά­των της ε­μπει­ρίας) μέ­σα στα αρ­μό­δια ε­γκε­φα­λι­κά κέ­ντρα α­να­γνω­ρί­ζει, ερ­μη­νεύει ά­με­σα και α­πο­δί­δει νό­η­μα ―με τη βοή­θεια της νό­η­σης...

Περισσότερα
image

Προπονητικό Σύστημα "reflex"

Tο σύ­στη­μα προ­πό­νη­σης και μέ­τρη­σης «reflex» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φαρ­μο­γή που συν­διά­ζει ό­λα τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα των και­νο­τό­μων προ­πο­νη­τι­κών συ­στη­μά­των «α­ντί­δρα­σις» και «α­ντί­λη­ψις» για τη βελ­τίω­ση της α­ντί­λη­ψης και α­ντί­δρα­σης στο χώ­ρο, με γρή­γο­ρη λή­ψη α­πο­φά­σεων. Στον α­θλη­τι­σμό η α­ντί­λη­ψη και η τα­χύ­τη­τα α­ντί­δρα­σης α­πο­τε­λεί το πρω­τα­γω­νι­στι­κό στοι­χείο για ε­πι­τυ­χη­μέ­νη πο­ρεία ε­νός α­θλη­τή.

Περισσότερα
image

Προπονητικό Σύστημα "κέρβερος"

Το προ­πο­νη­τι­κό σύ­στη­μα «Κέρ­βε­ρος» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φαρ­μο­γή με τη βοή­θεια της ο­ποίας οι α­θλη­τές ε­πι­τυγ­χά­νουν να αυ­ξή­σουν την α­ντί­λη­ψη και α­ντί­δρα­σή τους σε ο­πτι­κά ε­ρε­θί­σμα­τα (α­να­βό­σβη­μα led) που λαμ­βά­νουν χώ­ρα στις συ­σκευές. Η α­ντί­λη­ψη, ο χρό­νος α­ντί­δρα­σης, η τα­χύ­τη­τα ε­κτέ­λε­σης μιας κί­νη­σης, εί­ναι δυο συ­νι­στώ­σες της ει­δι­κής φυ­σι­κής κα­τά­στα­σης που κα­θο­ρί­ζουν την ε­πι­δε­ξιό­τη­τα (skill) των α­θλη­τών.

Περισσότερα

Σκοπός μας: Η τεχνολογικά πρωτοποριακή δράση...