Η ε­φαρ­μο­γή Newspaper Reader α­νή­κει στο Project Offline Publishing. Το έρ­γο αυ­τό εί­ναι μία πλή­ρης σουί­τα ε­φαρ­μο­γών για συ­σκευές Android (προς το πα­ρόν, αλ­λά σχε­διά­ζου­με την έκ­δο­σή της και για i-pad i-phone) που σκο­πό της έ­χει την OFFLINE α­νά­γνω­ση ε­ντύ­πων σε κι­νη­τά τη­λέ­φω­να ή tablets. Και ό­ταν λέ­με OFFLINE το εν­νού­με!

  Ο εκ­δό­της του ε­ντύ­που δη­μιουρ­γεί (με ει­δι­κά προ­γράμ­μα­τα που του πα­ρέ­χου­με) η­λεκ­τρο­νι­κά την ε­φη­με­ρί­δα, το πε­ριο­δι­κό, το τε­χνι­κό εγ­χει­ρί­διο ή το βι­βλίο του και α­φού πε­ρά­σει τη δια­δι­κα­σία του compiling, το έ­ντυ­πο αυ­τό με­τα­φέ­ρε­ται στον server του, α­π' ό­που ο πε­λά­της - α­να­γνώ­στης του μπο­ρεί να το κα­τε­βά­σει, α­φού α­κο­λου­θή­σει τη δια­δι­κα­σία της εγ­γρα­φής του!

   Η σουί­τα Offline Publishing α­πο­τε­λεί­ται α­πό τις ε­ξής ε­πι­μέ­ρους ε­φαρ­μο­γές:

           1. Newspaper Reader (android)
           2. Διαχείριση συνδρομητών

   H κάθε μία εφαρμογή, σε γενικές γραμμές, έχει και διαφορετικό στόχο, που αναλύεται στη συνέχεια.

"Διαβάστε τα έντυπά σας OFFLINE, γρήγορα και εύκολα στην ANDROID συσκευή σας!"

Newspaper Reader τι προσφέρει...

   Η ε­φαρ­μο­γή Newspaper Reader ε­πι­τρέ­πει την α­νά­γνω­ση ε­νός ε­ντύ­που ε­κτός σύν­δε­σης, offline. Εί­ναι έ­να πο­λύ γρή­γο­ρο πρό­γραμ­μα που σκο­πό του έ­χει τη γρή­γο­ρη α­νά­γνω­ση των άρ­θρων μιας ε­φη­με­ρί­δας, χω­ρίς την κα­θυ­στέ­ρη­ση που προ­κύ­πτει α­πό τη με­τά­δο­ση δε­δο­μέ­νων μέ­σω δια­δι­κτύου.    Ο εκ­δό­της φρο­ντί­ζει μό­νο για τη δη­μιουρ­γία των αρ­χείω­ν-δε­δο­μέ­νων του ε­ντύ­που και στη συ­νέ­χεια, α­φού αυ­τά κω­δι­κο­ποιη­θούν κα­τάλ­λη­λα, τα το­πο­θε­τεί στον server της ε­ται­ρείας. Ο συν­δρο­μη­τής της ε­φη­με­ρί­δας μπο­ρεί, α­φού εγ­γρα­φεί, να κα­τε­βά­σει τα τεύ­χη του ε­ντύ­που και να τα δια­βά­σει offline, ό­πο­τε και ό­που αυ­τός ε­πι­θυ­μεί, μέ­σω της ε­φαρ­μο­γής Newspaper Reader.

Πλήρης διαχείριση Backendι...

 

admin1

   To project Newspaper Reader, πε­ρι­λαμ­βά­νει πλή­ρη δια­χεί­ρι­ση των συν­δρο­μη­τών με ά­με­σο και αυ­τό­μα­το έ­λεγ­χο. Ο δια­χει­ρι­στής έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα ε­λέγ­χου του προϊό­ντος του και των συν­δρο­μη­τών - πε­λα­τών του. Γνω­ρί­ζει α­νά πά­σα στιγ­μή ποιος γρά­φτη­κε συν­δρο­μη­τής, ποιο τεύ­χος κα­τέ­βα­σε, πό­σες φο­ρές έ­χει κα­τέ­βει έ­να τεύ­χος, δη­λα­δή έ­χει πλή­ρη στα­τι­στι­κό έ­λεγ­χο.

Ση­μείω­ση: Η ε­φαρ­μο­γή εί­ναι έ­να πρό­γραμ­μα Ανά­γνω­σης. Για να φτά­σει στον τε­λι­κό α­πο­δέ­κτη (συν­δρο­μη­τή) ο ι­διο­κτή­της - εκ­δό­της πρέ­πει να δη­μιουρ­γή­σει το κα­τάλ­λη­λο υ­πό­βα­θρο (διά­τα­ξη κει­μέ­νων, φω­το­γρα­φιών κ.λπ.).

admin2

 

 

Τιμοκατάλογος Συνδρομητικής Εφημερίδας

έως 32 σελίδες
350,00 €
το μήνα + φπα
Δωρεάν Android Αναγνώστη
Δωρεάν Διαχείριση Συνδρομών
+8,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 33η έως 48η
+5,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 49η έως 64η
έως 32 σελίδες
220,00 €
το μήνα + φπα
Δωρεάν Android Αναγνώστη
Δωρεάν Διαχείριση Συνδρομών
+8,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 33η έως 48η
+5,00 € / σελίδα +φπα
για σελίδες από 49η έως 64η
για Αγορά Εφαρμογής
6.000,00 €
εφαπαξ + φπα
Εφαρμογή Διαχείρισης Συνδρομητών
Android εφαρμογή ανάγνωσης εφημερίδας
Εκπαίδευση Λειτουργίας εφαρμογής (3 ωρών)
Εκπαίδευση σελιδοποίησης (10 ωρών)
Παρακολούθηση έκδοσης πρώτης εφημερίδας σας (1 ημέρα)
Συμβόλαιο Υποστήριξης
Κατόπιν Συμφωνίας