Η ε­φαρ­μο­γή Newspaper Reader α­νή­κει στο Project Offline Publishing. Το έρ­γο αυ­τό εί­ναι μία πλή­ρης σουί­τα ε­φαρ­μο­γών για συ­σκευές Android (προς το πα­ρόν, αλ­λά σχε­διά­ζου­με την έκ­δο­σή της και για i-pad i-phone) που σκο­πό της έ­χει την OFFLINE α­νά­γνω­ση ε­ντύ­πων σε κι­νη­τά τη­λέ­φω­να ή tablets. Και ό­ταν λέ­με OFFLINE το εν­νού­με!

  Ο εκ­δό­της του ε­ντύ­που δη­μιουρ­γεί (με ει­δι­κά προ­γράμ­μα­τα που του πα­ρέ­χου­με) η­λεκ­τρο­νι­κά την ε­φη­με­ρί­δα, το πε­ριο­δι­κό, το τε­χνι­κό εγ­χει­ρί­διο ή το βι­βλίο του και α­φού πε­ρά­σει τη δια­δι­κα­σία του compiling, το έ­ντυ­πο αυ­τό με­τα­φέ­ρε­ται στον server του, α­π' ό­που ο πε­λά­της - α­να­γνώ­στης του μπο­ρεί να το κα­τε­βά­σει, α­φού α­κο­λου­θή­σει τη δια­δι­κα­σία της εγ­γρα­φής του!

   Η σουί­τα Offline Publishing α­πο­τε­λεί­ται α­πό τις ε­ξής ε­πι­μέ­ρους ε­φαρ­μο­γές:

           1. Newspaper Reader (android)
           2. Διαχείριση συνδρομητών

   H κάθε μία εφαρμογή, σε γενικές γραμμές, έχει και διαφορετικό στόχο, που αναλύεται στη συνέχεια.

"Διαβάστε τα έντυπά σας OFFLINE, γρήγορα και εύκολα στην ANDROID συσκευή σας!"

Newspaper Reader τι προσφέρει...

   Η ε­φαρ­μο­γή Newspaper Reader ε­πι­τρέ­πει την α­νά­γνω­ση ε­νός ε­ντύ­που ε­κτός σύν­δε­σης, offline. Εί­ναι έ­να πο­λύ γρή­γο­ρο πρό­γραμ­μα που σκο­πό του έ­χει τη γρή­γο­ρη α­νά­γνω­ση των άρ­θρων μιας ε­φη­με­ρί­δας, χω­ρίς την κα­θυ­στέ­ρη­ση που προ­κύ­πτει α­πό τη με­τά­δο­ση δε­δο­μέ­νων μέ­σω δια­δι­κτύου.    Ο εκ­δό­της φρο­ντί­ζει μό­νο για τη δη­μιουρ­γία των αρ­χείω­ν-δε­δο­μέ­νων του ε­ντύ­που και στη συ­νέ­χεια, α­φού αυ­τά κω­δι­κο­ποιη­θούν κα­τάλ­λη­λα, τα το­πο­θε­τεί στον server της ε­ται­ρείας. Ο συν­δρο­μη­τής της ε­φη­με­ρί­δας μπο­ρεί, α­φού εγ­γρα­φεί, να κα­τε­βά­σει τα τεύ­χη του ε­ντύ­που και να τα δια­βά­σει offline, ό­πο­τε και ό­που αυ­τός ε­πι­θυ­μεί, μέ­σω της ε­φαρ­μο­γής Newspaper Reader.

Πλήρης διαχείριση Backendι...

 

admin1

   To project Newspaper Reader, πε­ρι­λαμ­βά­νει πλή­ρη δια­χεί­ρι­ση των συν­δρο­μη­τών με ά­με­σο και αυ­τό­μα­το έ­λεγ­χο. Ο δια­χει­ρι­στής έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα ε­λέγ­χου του προϊό­ντος του και των συν­δρο­μη­τών - πε­λα­τών του. Γνω­ρί­ζει α­νά πά­σα στιγ­μή ποιος γρά­φτη­κε συν­δρο­μη­τής, ποιο τεύ­χος κα­τέ­βα­σε, πό­σες φο­ρές έ­χει κα­τέ­βει έ­να τεύ­χος, δη­λα­δή έ­χει πλή­ρη στα­τι­στι­κό έ­λεγ­χο.

Ση­μείω­ση: Η ε­φαρ­μο­γή εί­ναι έ­να πρό­γραμ­μα Ανά­γνω­σης. Για να φτά­σει στον τε­λι­κό α­πο­δέ­κτη (συν­δρο­μη­τή) ο ι­διο­κτή­της - εκ­δό­της πρέ­πει να δη­μιουρ­γή­σει το κα­τάλ­λη­λο υ­πό­βα­θρο (διά­τα­ξη κει­μέ­νων, φω­το­γρα­φιών κ.λπ.).

admin2admin4

 

 

Τιμοκατάλογος Συνδρομητικής Εφημερίδας

έως 32 σελίδες
350,00 €
το μήνα + φπα
Δωρεάν Android Αναγνώστη
Δωρεάν Διαχείριση Συνδρομών
+8,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 33η έως 48η
+5,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 49η έως 64η
έως 32 σελίδες
220,00 €
το μήνα + φπα
Δωρεάν Android Αναγνώστη
Δωρεάν Διαχείριση Συνδρομών
+8,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 33η έως 48η
+5,00 € / σελίδα +φπα
για σελίδες από 49η έως 64η
για Αγορά Εφαρμογής
6.000,00 €
εφαπαξ + φπα
Εφαρμογή Διαχείρισης Συνδρομητών
Android εφαρμογή ανάγνωσης εφημερίδας
Εκπαίδευση Λειτουργίας εφαρμογής (3 ωρών)
Εκπαίδευση σελιδοποίησης (10 ωρών)
Παρακολούθηση έκδοσης πρώτης εφημερίδας σας (1 ημέρα)
Συμβόλαιο Υποστήριξης
Κατόπιν Συμφωνίας

 

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin