Το «Ηλεκ­τρο­νι­κό Δια­δι­κτυα­κό Πε­ριο­δι­κό» εί­ναι μια ε­ξε­λιγ­μέ­νη η­λεκ­τρο­νι­κή έκ­δο­ση/πα­ρου­σία­ση, που χρη­σι­μο­ποιεί νέες τε­χνο­λογίες ψη­φιο­ποίη­σης δί­νο­ντας μο­να­δι­κές δυ­να­τό­τη­τες marketing.


ΤΕ­ΛΟΣ η ε­κτύ­πω­ση πα­νά­κρι­βων ε­ντύ­πων, πε­ριο­δι­κών!

ΤΕ­ΛΟΣ το πέ­ταγ­μα του ά­χρη­στου μη δια­τε­θει­μέ­νου τι­ράζ!


Αρκεί έ­νας Υπο­λο­γι­στής, Tablet, Mobile και ο α­να­γνώ­στης σας μπο­ρεί να:
     -- Ξε­φυλ­λί­σει το η­λεκ­τρο­νι­κό πε­ριο­δι­κό
     -- Να ε­στιά­σει στα ση­μεία του εν­δια­φέ­ρο­ντός του
     -- Να το κα­τε­βά­σει στον υ­πο­λο­γι­στή του για να το δια­βά­σει Off Line
     -- Να το ε­κτυ­πώ­σει σε υ­ψη­λή α­νά­λυ­ση
     -- Να δει φω­το­γρα­φίες
     -- Να δει Video
     -- Να το στεί­λει σε έ­να φί­λο του!

   Δο­κι­μά­στε τώ­ρα τη νέα δια­δρα­στι­κή λύ­ση ψη­φια­κής έκ­δο­σης πε­ριο­δι­κών α­πο­κτώ­ντας α­πε­ριό­ρι­στες δυ­να­τό­τη­τες marketing και αυ­ξή­στε την α­να­γνω­σι­μό­τη­τά σας με το χα­μη­λό­τε­ρο κό­στος !!!

Γε­νι­κά Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά Δια­δι­κτυα­κού Πε­ριο­δι­κού
Πα­ρα­κά­τω σας πα­ρα­θέ­του­με με­ρι­κές α­πό τις δυ­να­τό­τη­τες που έ­χει το η­λεκ­τρο­νι­κό έ­ντυ­πο:
Ÿ    -- Άρι­στη ποιό­τη­τα προ­βο­λής του ε­ντύ­που!
Ÿ    -- Ανα­ζή­τη­ση κει­μέ­νου.
    --Ÿ Προ­σθή­κη βί­ντεο, ή­χου, links μέ­σα σε ο­ποια­δή­πο­τε σε­λί­δα.
Ÿ    -- Δυ­να­τό­τη­τες πα­ρα­με­τρο­ποίη­σης του προ­γράμ­μα­τος (ει­κο­νί­δια, γραμ­μα­το­σει­ρές, κ.ά.).
    --Ÿ Συ­μπιε­σμέ­νο αρ­χείο σε ZIP μορ­φή.

 

Πατήστε για ibooks icon Books

προβολή Demo περιοδικών.

 

Τιμοκατάλογος Ηλεκτρονικού Περιοδικού

έως 32 σελίδες
640,00 €
το τεύχος + φπα
Δωρεάν Android Αναγνώστη
Άριστη ΠοιότηταΠροβολής
Αναζήτηση κειμένου
Προσθήκη video, ήχου, links, εικόνες
Αυξομείωση γραμματοσειρών
+16,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 33η έως 64η
+12,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 65η έως 128η
+8,00 € / σελίδα + φπα
για σελίδες από 129η και άνω

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin