academy systems 5 keno

 

   Tο «Δια­δί­κτυο των πραγ­μά­των» (Internet of Things) φέρνει ε­πα­νά­στα­ση στον τρό­πο της εκ­παί­δευ­σης των α­θλη­τών.

   Υπάρ­χει μια πα­λιά πα­ροι­μία που λέει "η πρα­κτι­κή μας κά­νει τέ­λειους". Και ε­νώ το τέ­λειο εί­ναι εύ­κο­λο α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το πό­σο υ­ψη­λό στό­χο μπο­ρεί να έ­χει βά­λει κανείς, κά­νο­ντας κα­λύ­τε­ρη την ε­ξά­σκη­σή του εί­ναι αυ­τό που θα τον κάνει να φτά­σει στα υψηλότερα επίπεδα α­πό­δο­σης πιο γρή­γο­ρα.

   Τα τε­λευ­ταία χρό­νια, οι τε­χνο­λο­γι­κές ε­ξε­λί­ξεις στο "Δια­δί­κτυο των πραγ­μά­των" μας έ­δω­σαν μια σει­ρά έ­ξυ­πνων τρό­πων για να βελ­τιώ­σου­με τον τρό­πο που α­σκού­μα­στε, προ­πο­νού­μα­στε και παί­ζου­με - δί­νο­ντάς μας έ­να α­ντα­γω­νι­στι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα.

   Τώ­ρα υ­πάρ­χουν πολ­λά εί­δη συ­σκευών και ε­φαρ­μο­γών που μας βο­η­θούν να πα­ρα­κο­λου­θού­με την α­πό­δο­σή μας, την πρόο­δό μας και να μας ε­πι­τρέ­πουν να βελ­τιώ­νου­με τους τρό­πους που θα μας βο­η­θήσουν να ε­πι­τύ­χουμε αλ­λά και να ξε­πε­ρά­σουμε τους στό­χους μας.

   Η ε­ται­ρεία μας που α­σχο­λεί­ται με την δη­μιουρ­γία, κα­τα­σκευή και υ­λο­ποίη­ση λύσεων & συ­σκευών IoT, δη­μιούρ­γη­σε τις πα­ρα­κά­τω και­νο­τό­μες α­θλη­τι­κές προ­πο­νη­τι­κές συ­σκευές: 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

@ντίδρασις:

antidrasis logo new   H «Αντί­δρα­σις-Reaction» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη η­λεκ­τρο­νι­κή προ­πο­νη­τι­κή συ­σκευή ε­γκα­τε­στη­μέ­νη σε έ­να γι­λέ­κο, συ­νο­δευό­με­νη α­πό ε­φαρ­μο­γή Android, με τη βοή­θεια της ο­ποίας οι α­θλη­τές ε­πι­τυγ­χά­νουν αρ­χι­κά την βελ­τίω­ση της α­ντί­λη­ψης στον χώ­ρο, την γρή­γο­ρη λή­ψη α­πό­φα­σης και την τά­χι­στη αλ­λα­γή κα­τεύ­θυν­σης κα­τά την διάρ­κεια της προ­πό­νη­σης, α­ντι­δρώ­ντας στα ο­πτι­κά ε­ρε­θί­σμα­τα που δη­μιουρ­γού­νται α­πό την συ­σκευή μέ­σω των Led που φέ­ρει.

   Σκο­πός της πα­ρού­σης συ­σκευής εί­ναι να δώ­σει στους προ­πο­νη­τές των α­θλη­τών έ­να προ­πο­νη­τι­κό ερ­γα­λείο που θα τους βο­η­θή­σει να βελ­τιώ­σουν μέ­σω των ο­πτι­κών ε­ρε­θι­σμά­των της συ­σκευής (Led), την α­ντί­λη­ψη στα ο­πτι­κά ε­ρε­θί­σμα­τα, να βελ­τιώ­σουν την α­ντί­λη­ψη τους στον χώ­ρο, την γρή­γο­ρη λή­ψη α­πό­φα­σης, την τά­χι­στη αλ­λα­γή κα­τεύ­θυν­σης, την ι­κα­νό­τη­τα κί­νη­σης τους στον α­γω­νι­στι­κό χώ­ρο με α­πο­τέ­λε­σμα την γε­νι­κή αύ­ξη­ση των δυ­να­το­τή­των των α­θλη­τών τους.

   Επί­σης πο­λύ ση­μα­ντι­κό εί­ναι ό­τι ο α­θλη­τής α­να­γκα­στι­κά έ­χει συ­νέ­χεια ψη­λά το κε­φά­λι (και το βλέμ­μα του) και έ­τσι εκ­παι­δεύε­ται να έ­χει πά­ντα κα­λύ­τε­ρο και πιο κα­θα­ρό ο­πτι­κό πε­δίο μέ­σα στον χώ­ρο με α­πο­τέ­λε­σμα την καλ­λί­τε­ρη λή­ψη α­πό­φα­σης.

Τέ­λος η Μέ­θο­δος Προ­πό­νη­σης α­θλη­τών γί­νε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο δια­δρα­στι­κή με την συ­νε­χό­με­νη κί­νη­ση του α­θλη­τή κα­τά την ε­ναλ­λα­γή των χρω­μά­των α­πό τα Led, με α­πο­τέ­λε­σμα να έ­χει ταυ­τό­χρο­να και βελ­τίω­ση της φυ­σι­κής κα­τά­στα­σής του, με σκο­πό οι α­θλη­τές να εί­ναι πιο α­ντα­γω­νι­στι­κοί έ­να­ντι άλ­λων που δεν χρη­σι­μο­ποιούν τέ­τοιες ε­ξε­λιγ­μέ­νες με­θό­δους.

   Οι συ­σκευές εί­ναι έ­τσι σχε­δια­σμέ­νες ώ­στε να δί­νουν στον προ­πο­νη­τή τη δυ­να­τό­τη­τα να δη­μιουρ­γεί πά­ρα πολ­λούς συν­δυα­σμούς α­σκή­σεων α­νά­λο­γα με το ε­πί­πε­δο και την φυ­σι­κή κα­τά­στα­ση των α­θλη­τών τους.

antidrasis

ΑΛ­ΛΑ Ω­ΦΕ­ΛΗ ΣΤΗΝ Ε­ΠΙ­ΔΟ­ΣΗ ΤΟΥ Α­ΘΛΗ­ΤΗ

· Αύ­ξη­ση της συ­γκέ­ντρω­σής του
· Μείω­ση λα­θών στο παι­χνί­δι
· Κα­λύ­τε­ρη ι­σορ­ρο­πία
· Κα­λύ­τε­ρη πρό­βλε­ψη των ε­πό­με­νων κι­νή­σεών του και της ε­ξέ­λι­ξης των φά­σεων
· Με­γα­λύ­τε­ρη ευ­κο­λία στην κί­νη­ση κα­τά μή­κος του γη­πέ­δου
· Κα­λύ­τε­ρο προ­σα­να­το­λι­σμό, κα­λύ­τε­ρη αί­σθη­ση του χώ­ρου και των α­πο­στά­σεων
· Κα­λύ­τε­ρη πρό­βλε­ψη των ε­πό­με­νων κι­νή­σεων του
· Γρή­γο­ρες α­πο­φά­σεις
· Εφαρ­μο­γή σε συ­στή­μα­τα ά­μυ­νας/ε­πί­θε­σης (ο­μα­δι­κά α­θλή­μα­τα).

@ντίληψις:

antilipsis

   Tο «@ντί­λη­ψις» εί­ναι έ­να σύ­νο­λο ε­φαρ­μο­γών που έ­χουν σκο­πό την ό­ξυν­ση της α­ντί­λη­ψής μας. Αντί­λη­ψη εί­ναι, ό­πως λί­γο πο­λύ ξέ­ρου­με, μια σύν­θε­τη και πο­λύ­πλο­κη λει­τουρ­γία του ορ­γα­νι­σμού, που αυ­τό­μα­τα (μέ­σω δυ­να­μι­κής αλ­λη­λο­συ­σχέ­τι­σης των μη­νυ­μά­των της ε­μπει­ρίας) μέ­σα στα αρ­μό­δια ε­γκε­φα­λι­κά κέ­ντρα α­να­γνω­ρί­ζει, ερ­μη­νεύει ά­με­σα και α­πο­δί­δει νό­η­μα ―με τη βοή­θεια της νό­η­σης (συλ­λαμ­βά­νο­ντας α­πό­ψεις, ι­διό­τη­τες, ποιό­τη­τες ή σχέ­σεις των α­ντι­κει­μέ­νων με­τα­ξύ τους), της δια­νο­η­τι­κής α­νά­πτυ­ξης, του συ­ναι­σθή­μα­τος (δια­θέ­σεως) και της προ­η­γού­με­νης ε­μπει­ρίας (μά­θη­σης) τού α­τό­μου - στα αι­σθη­τη­ρια­κά δε­δο­μέ­να, δηλ. τα αι­σθή­μα­τα (που προέρ­χο­νται εί­τε α­πό ε­ξω­τε­ρι­κά/πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά, εί­τε α­πό ορ­γα­νι­κά ή του κε­ντρι­κού νευ­ρι­κού μας συ­στή­μα­τος ε­ρε­θί­σμα­τα) α­νά­λο­γα με το γνω­σια­κό σχή­μα του, ορ­γα­νώ­νο­ντάς τα έ­τσι σε μια ο­λό­τη­τα ως κά­τι το συ­γκε­κρι­μέ­νο.

   To «@ντί­λη­ψις» α­πο­τε­λεί­ται α­πό 4, του­λά­χι­στον, και­νο­τό­μες συ­σκευές, οι ο­ποίες φω­τί­ζο­νται ε­ντε­λώς τυ­χαία ή με συ­γκε­κρι­μέ­νο σε­νά­ριο (Application script), ε­νερ­γο­ποιώ­ντας πα­ράλ­λη­λα και τον η­χη­τι­κό βομ­βη­τή, πε­ρι­μέ­νο­ντας τον χρή­στη να πε­ρά­σει ο­ποιο­δή­πο­τε ση­μείο του σώ­μα­τός του α­πό τον αι­σθη­τή­ρα που δια­θέ­τουν ώ­στε να κλεί­σει αυ­τή που έ­χει α­νά­ψει και να α­νοί­ξει κά­ποια άλ­λη, πά­λι σε τυ­χαία σει­ρά.
Η ι­κα­νό­τη­τα του χρή­στη να α­ντα­πο­κρί­νε­ται ό­σον το δυ­να­τόν πιο γρή­γο­ρα στη σει­ρά «ά­νοιγ­μα/κλεί­σι­μο» του φω­τι­σμού εί­ναι αυ­τή που θα τον ο­δη­γή­σει σε κα­λύ­τε­ρη α­ντα­πό­κρι­ση α­ντί­δρα­σης ε­νός «φυ­σι­κού» και τυ­χαίου γε­γο­νό­τος. Έτσι, με τον τρό­πο αυ­τό, και με κα­θη­με­ρι­νή προ­πό­νη­ση, θα μπο­ρεί να α­ντι­δρά πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά στα κα­θη­με­ρι­νά φυ­σι­κά φαι­νό­με­να, πολ­λά α­πό τα ο­ποία α­παι­τούν γρή­γο­ρη α­ντί­λη­ψη.
Ο προ­πο­νη­τής/δια­χει­ρι­στής μπο­ρεί να κρα­τά στα­τι­στι­κά στοι­χεία α­ντί­δρα­σης στο tablet του (χρό­νος α­ντί­δρα­σης, τα­χύ­τη­τα, ύ­ψος κ.λπ.), έ­χο­ντας πλή­ρη έ­λεγ­χο στην πο­ρεία του α­θλη­τή/μα­θη­τή του. Η ε­φαρ­μο­γή εί­ναι ε­φο­δια­σμέ­νη με βά­ση δε­δο­μέ­νων, και η ο­ποία ε­νη­με­ρώ­νε­ται τη στιγ­μή της προ­πό­νη­σης!

   To «@ντί­λη­ψις» α­πευ­θύ­νε­ται σε ά­το­μα που χρειά­ζε­ται να το­νώ­σουν την α­ντί­λη­ψή τους, ό­πως α­θλη­τές, ά­το­μα με κι­νη­τι­κές δυ­σκο­λίες, σε παι­διά ό­λων των η­λι­κιών, αλ­λά και κα­θέ­ναν α­πό ε­μάς που χρεια­ζό­μα­στε έ­ναν τρό­πο ώ­στε να α­ντι­δρού­με γρή­γο­ρα σε κά­θε φυ­σι­κή αλ­λα­γή που συμ­βαί­νει τρι­γύ­ρω μας.

 

jQuery Scroll Up plugin