airwifi

   

   Η συ­σκευή AirconWifi εί­ναι μία αυ­τό­νο­μη ε­φαρ­μο­γή για τον έ­λεγ­χο ο­ποιου­δή­πο­τε aircondition μέ­σω Internet. O προ­γραμ­μα­τι­σμός του Aircondition γί­νε­ται μέ­σω ει­δι­κού Software/Hardware α­πό την ε­ται­ρεία μας. O τε­λι­κός χρή­στης χρη­σι­μο­ποιεί το κι­νη­τό του για τον πλή­ρη έ­λεγ­χο του/των airconditions. Το προϊόν αυ­τό εί­ναι δι­κής μας κα­τα­σκευής και θεω­ρεί­ται και­νο­τό­μο, α­φού δεν υ­πάρ­χει στο ε­μπό­ριο πα­ρό­μοια συ­σκευή, που­θε­νά στον κό­σμο. Το χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό προ­σόν της συ­σκευής εί­ναι ό­τι (σε συ­νερ­γα­σία με την συ­σκευή AirConCollector) μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει με ο­ποια­δή­πο­τε air condition της α­γο­ράς.

   Επι­πλέ­ον, γί­νε­ται αυ­το­μα­το­ποίη­ση της ε­ξω­τε­ρι­κής διεύ­θυν­σης του ρού­τερ. Με τον τρό­πο αυ­τό κά­θε φο­ρά που η συ­σκευή συν­δέε­ται στο ρού­τερ σας, α­πο­στέλ­λε­ται email με την ε­ξω­τε­ρι­κή διεύ­θυν­ση. Απα­ραί­τη­τη προϋπό­θε­ση το ά­νοιγ­μα θύ­ρας (port) στο ρού­τερ και η ε­σω­τε­ρι­κή διευ­θυν­σιο­δό­τη­ση της συ­σκευής.

 

jQuery Scroll Up plugin

kainotomia