Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η OsB ΜΙΚΕ δε­σμεύε­ται να α­ντι­με­τω­πί­ζει τα θέ­μα­τα Δια­χεί­ρι­σης Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών με το υ­ψη­λό αί­σθη­μα ευ­θύ­νης και συ­νέ­πειας που διέ­πει το σύ­νο­λο των ε­πι­χει­ρη­σια­κών της δια­δι­κα­σιών. Με τον τρό­πο αυ­τό, ε­πι­τυγ­χά­νε­ται η με­γι­στο­ποίη­ση της ω­φέ­λειας που α­πορ­ρέει α­πό τη λει­τουρ­γία της ε­πι­χεί­ρη­σης, τό­σο για τους πε­λά­τες, ό­σο και για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τους με­τό­χους της.

Όλοι οι άν­θρω­ποι της OsB, πα­ρα­μέ­νου­με προ­ση­λω­μέ­νοι στην ε­φαρ­μο­γή με­θό­δων Δια­χεί­ρι­σης Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών με σκο­πό τη δια­σφά­λι­ση της α­κε­ραιό­τη­τας, της δια­θε­σι­μό­τη­τας και της ε­μπι­στευ­τι­κό­τη­τας των δε­δο­μέ­νων που δια­χει­ρι­ζό­μα­στε.

Επι­διώ­κο­ντας την υ­λο­ποίη­ση των δε­σμεύ­σεων μας, ε­ναρ­μο­νι­ζό­μα­στε πλή­ρως με τις αρ­χές πρό­λη­ψης και προ­στα­σίας που ο­ρί­ζουν οι ε­κά­στο­τε υ­φι­στά­με­νες νο­μο­θε­τι­κές δια­τά­ξεις, κα­θώς ε­πί­σης, με τις α­παι­τή­σεις που α­να­κύ­πτουν α­πό το ευ­ρύ­τε­ρο πλαί­σιο δια­χεί­ρι­σης κιν­δύ­νων στρα­τη­γι­κής ση­μα­σίας που έ­χει α­να­πτύ­ξει η OsB. Πα­ράλ­λη­λα, ερ­γα­ζό­μα­στε κα­θη­με­ρι­νά για τη συ­νε­χή βελ­τίω­ση των ε­πι­δό­σεων μας στους το­μείς της Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών, δη­μο­σιο­ποιώ­ντας ό­λες τις σχε­τι­κές ε­νέρ­γειες που λαμ­βά­νου­με.

Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, πα­ρα­κο­λου­θού­με α­διά­λει­πτα και ε­φαρ­μό­ζου­με τις πλέ­ον σύγ­χρο­νες τε­χνο­λο­γίες, κα­θώς και τις βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές διε­θνώς, κα­θο­ρί­ζου­με στό­χους και κρι­τή­ρια συ­νε­χούς α­ξιο­λό­γη­σης του ε­πι­πέ­δου ε­πι­κιν­δυ­νό­τη­τας, υ­λο­ποιού­με προ­γράμ­μα­τα α­ντι­με­τώ­πι­σης κιν­δύ­νων, ε­νη­με­ρώ­νου­με τα­κτι­κά, εκ­παι­δεύου­με και ε­μπλέ­κου­με το σύ­νο­λο των ερ­γα­ζο­μέ­νων μας στη Δια­χεί­ρι­ση της Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών.

Η διαρ­κής α­να­ζή­τη­ση πι­θα­νών τρό­πων βελ­τίω­σης των ε­φαρ­μο­ζό­με­νων με­θό­δων της ε­ται­ρείας μας, θα συμ­βάλ­λει ου­σια­στι­κά στην πε­ραι­τέ­ρω α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή προ­στα­σία των δια­χει­ρι­ζό­με­νων πλη­ρο­φο­ριών. Συ­νε­πείς στις δε­σμεύ­σεις μας, θα ε­νη­με­ρώ­νου­με έ­γκαι­ρα τους πε­λά­τες, τους ερ­γα­ζό­με­νους και τους με­τό­χους για την ε­ξέ­λι­ξη ό­λων των σχε­τι­κών ε­νερ­γειών μας.

Η Διοί­κη­ση της OsB, σε πλή­ρη συ­νεν­νό­η­ση με τους ερ­γα­ζό­με­νους, α­πο­δί­δει μέ­γι­στη προ­τε­ραιό­τη­τα και υ­πο­στη­ρί­ζει πλή­ρως το ε­φαρ­μο­ζό­με­νο Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών, κα­θο­ρί­ζο­ντας α­ντι­κει­με­νι­κούς στό­χους και σκο­πούς, τους ο­ποίους και θα α­ξιο­λο­γεί α­νά τα­κτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα έ­τσι ώ­στε να πα­ρα­μέ­νουν πά­ντο­τε ευ­θυ­γραμ­μι­σμέ­νοι με τις αυ­στη­ρές προ­δια­γρα­φές που έ­χει θέ­σει η ε­ται­ρεία.

jQuery Scroll Up plugin