«Εμείς στην O.S.B ερ­γα­ζό­μα­στε με­θο­δι­κά για να με­τα­τρέ­που­με την πλη­ρο­φο­ρία σε γνώ­ση»

     Η  O.S.B εί­ναι ε­ται­ρία του κλά­δου της Πλη­ρο­φο­ρι­κής. Έχει ι­δρυ­θεί και στε­λε­χω­θεί α­πό αν­θρώ­πους με μα­κρό­χρο­νη θη­τεία, στον χώ­ρο, γνω­ρί­ζο­ντας κα­λύ­τε­ρα α­πό κά­θε άλ­λον τις α­νά­γκες που έ­χει μια σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση, για να μπο­ρεί να α­ντα­πο­κρι­θεί στις ε­παυ­ξη­μέ­νες α­παι­τή­σεις της ε­πο­χής.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να ε­μπο­ρεύε­ται τό­σο λο­γι­σμι­κό ό­σο και Hardware και πα­ρέ­χει ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες υ­πη­ρε­σίες που α­φο­ρούν ε­φαρ­μο­γές λο­γι­σμι­κού και μη­χα­νο­γρά­φη­σης σε ε­ται­ρίες. Η ε­ται­ρία α­να­λαμ­βά­νει και υ­λο­ποιεί έρ­γα στο πλαί­σιο της ε­γκα­τά­στα­σης/α­να­βάθ­μι­σης ή ορ­γά­νω­σης των πλη­ρο­φο­ρι­κών συ­στη­μά­των ε­πι­χει­ρή­σεων, πα­ρέ­χει υ­πη­ρε­σίες υ­πο­στή­ρι­ξης και εκ­παί­δευ­σης των ε­φαρ­μο­γών αυ­τών.

Σκο­πός της O.S.B
    Η πρω­το­πο­ρια­κή και και­νο­τό­μος δρά­ση για την προώ­θη­ση, την στή­ρι­ξη και την συμ­με­το­χή στην ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη λύ­ση και ι­κα­νο­ποίη­ση των πε­λα­τών της, κα­θο­δη­γού­με­νη α­πό το ό­ρα­μα μας, τις νέες ι­δέες μας και τους αν­θρώ­πους μας.

Οι στό­χοι της O.S.B
    H προο­πτι­κή μας θα πρέ­πει να έ­χει ά­με­σα σχέ­ση με την προο­πτι­κή της τε­χνο­λο­γίας, ως χώ­ρου που συ­νε­χώς θα α­να­βαθ­μί­ζε­ται και θα α­να­πτύσ­σε­ται κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά με την θε­τι­κή ε­νερ­γο­ποίη­ση και συμ­βο­λή της O.S.B.
Κα­το­χύ­ρω­ση του ο­νό­μα­τος μας σε υ­πάρ­χο­ντες και υ­πο­ψή­φιους πε­λά­τες ως κρι­τή­ριο δια­σφά­λι­σης ποιό­τη­τας.
Να α­πο­δει­κνύου­με ό­τι η υ­πε­ρα­ξία που δια­σφα­λί­ζου­με στους πε­λά­τες μας εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή μέ­σα α­πό τις λύ­σεις και τις υ­πη­ρε­σίες που προ­σφέ­ρου­με στο χώ­ρο της πλη­ρο­φο­ρι­κής και της τε­χνο­λο­γίας γε­νι­κό­τε­ρα.

Οι Αξίες της O.S.B
    Οι α­ξίες στις ο­ποίες στη­ρι­ζό­μα­στε και α­να­πτυσ­σό­μα­στε, βα­σί­ζο­νται στην πε­λα­το­κε­ντρι­κή φι­λο­σο­φία, το αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό, ε­ξαι­ρε­τι­κή ποιό­τη­τα υ­πη­ρε­σιών, κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία και στην νοο­τρο­πία του «Leader”.

Πο­λι­τι­κή Ποιό­τη­τας O.S.B
    Πρω­ταρ­χι­κό μέ­λη­μα της Διοί­κη­σης της O.S.B, εί­ναι το ε­πί­πε­δο των προϊό­ντων και υ­πη­ρε­σιών που πα­ρέ­χει προς τους πε­λά­τες της, να χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται α­πό υ­ψη­λή ποιό­τη­τα, να ι­κα­νο­ποιούν τις τε­θεί­σες προ­δια­γρα­φές και τα πλέ­ον αυ­στη­ρά κρι­τή­ρια.

Για να ε­ξα­σφα­λί­σει τις πα­ρα­πά­νω α­παι­τή­σεις μέ­σα α­πό την ορ­γά­νω­σή της ε­πεν­δύει και στη­ρί­ζε­ται:

  • Στο ι­κα­νό και ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό, που λει­τουρ­γεί στα πλαί­σια μιας άρ­τια ορ­γα­νω­μέ­νης ε­σω­τε­ρι­κής δο­μής.
  • Στη συ­νε­χή α­ξιο­λό­γη­ση των προ­μη­θευ­τών και συ­νερ­γα­τών.
  • Στον ορ­θά σχε­δια­σμέ­νο έ­λεγ­χο ποιό­τη­τας σε ό­λες τις φά­σεις της πα­ρο­χής υ­πη­ρε­σιών.
  • Στις συ­νε­χείς εκ­παι­δεύ­σεις του προ­σω­πι­κού της.
  • Στις συ­νε­χείς ε­πεν­δύ­σεις με στό­χο την βελ­τίω­ση και εκ­συγ­χρο­νι­σμό της.
  • Στην συ­νε­χή ε­νη­μέ­ρω­ση των νέων τε­χνο­λο­γιών και ε­φαρ­μο­γή αυ­τών.

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin