Ενημέρωση για Φόρο Εισοδήματος & Ε9

 

Φόρος Εισοδήματος

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά πρόσωπα καθώς και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.(άρθρο 58).


Ε9

1, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.».

Περαιτέρω, στο άρθρο 45 του ιδίου ως άνω νομοσχεδίου, προτείνονται τα ακόλουθα:

«Ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α'312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023».

Άρθρο 47 - Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α'287) αντικαθίσταται ως εξής: «1.Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.».


   petros small

Παναγιώτης Ράγγος 

Λογιστικής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης - Οικονομολόγος

Κωνσταντίνου Θεοτόκη 9-11141 Πατήσια Αθήνα

Τηλ. 210 2016885, +30 6972427880

Email: panraggos [AT] gmail [DOT] com

Ιστοσελίδα : raggos.eu

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin