Νέες δρά­σεις ε­πι­χο­ρή­γη­σης ε­πι­χει­ρή­σεων ό­λων των κλά­δων με 50% για ε­ξο­πλι­σμό, λο­γι­σμι­κό και υ­πη­ρε­σίες τε­χνο­λο­γιών πλη­ρο­φο­ρι­κής και ε­πι­κοι­νω­νιών

Δύο προ­γράμ­μα­τα του Ε­ΣΠΑ, για τον ψη­φια­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό των μι­κρο­με­σαίων ε­πι­χει­ρή­σεων, συ­νο­λι­κού ύ­ψους 100 ε­κατ. ευ­ρώ α­να­μέ­νε­ται να α­να­κοι­νω­θούν α­πό το υ­πουρ­γείο Οι­κο­νο­μίας και Ανά­πτυ­ξης.

Τα προ­γράμ­μα­τα α­φο­ρούν στην υ­πο­στή­ρι­ξη πο­λύ μι­κρών, μι­κρών και με­σαίων ε­πι­χει­ρή­σεων ό­λων των κλά­δων τό­σο για τα πρώ­τα τους ψη­φια­κά βή­μα­τα ό­σο και για την ψη­φια­κή τους α­να­βάθ­μι­ση.

Σύμ­φω­να με τον α­να­πλη­ρω­τή υ­πουρ­γό Οι­κο­νο­μίας Αλέ­ξη Χα­ρί­τση, οι συ­γκε­κρι­μέ­νες δρά­σεις πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται σε μια σει­ρά στο­χευό­με­νων πα­ρεμ­βά­σεων που α­ντα­πο­κρί­νο­νται στην ε­πι­τα­κτι­κή α­νά­γκη για ψη­φια­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό των ελ­λη­νι­κών ε­πι­χει­ρή­σεων. Οι προ­σκλή­σεις που α­να­μέ­νε­ται να εκ­δο­θούν ε­ντός της ε­βδο­μά­δας α­φο­ρούν στις δρά­σεις «Ψη­φια­κά Βή­μα­τα» και «Ψη­φια­κό Άλμα».


Επι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας


Ψη­φια­κά Βή­μα­τα

Η δρά­ση «Ψη­φια­κά Βή­μα­τα» εί­ναι προϋπο­λο­γι­σμού 50 ε­κατ. ευ­ρώ, και ω­φε­λού­με­νες θα εί­ναι πο­λύ μι­κρές, μι­κρές και με­σαίες ε­πι­χει­ρή­σεις ό­λων των κλά­δων.

Η ε­πι­δό­τη­ση θα εί­ναι στο 50% ε­νώ η δια­δι­κα­σία α­ξιο­λό­γη­σης θα γί­νει με α­ντι­κει­με­νι­κά κρι­τή­ρια και με κα­τά­τα­ξη των ε­πι­χει­ρή­σεων σε τέσ­σε­ρις ψη­φια­κές βαθ­μί­δες.

Ο ε­πι­χο­ρη­γού­με­νος προϋπο­λο­γι­σμός κά­θε ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου κυ­μαί­νε­ται α­πό 7.000 ευ­ρώ έως 50.000 ευ­ρώ και προϋπό­θε­ση συμ­με­το­χής του δυ­νη­τι­κού δι­καιού­χου στη δρά­ση θα εί­ναι να υ­πο­βάλ­λει ε­πεν­δυ­τι­κό σχέ­διο που θα τον ο­δη­γή­σει κα­τ’ ε­λά­χι­στον σε μία α­νώ­τε­ρη ψη­φια­κή βαθ­μί­δα α­πό αυ­τή της αρ­χι­κής κα­τά­τα­ξης, ε­κτός αν έ­χει κα­τα­τα­γεί ή­δη στην α­νώ­τα­τη βαθ­μί­δα.

Επι­λέ­ξι­μες εί­ναι δα­πά­νες που α­φο­ρούν στην προ­μή­θεια, με­τα­φο­ρά, ε­γκα­τά­στα­ση και λει­τουρ­γία νέων μη­χα­νη­μά­των και λοι­πού ε­ξο­πλι­σμού τε­χνο­λο­γιών πλη­ρο­φο­ρι­κής και ε­πι­κοι­νω­νιών, α­πα­ραί­τη­του για την λει­τουρ­γία της ε­πι­χεί­ρη­σης και την ε­ξα­σφά­λι­ση των πα­ρε­χό­με­νων υ­πη­ρε­σιών.

Ο προ­μη­θευό­με­νος ε­ξο­πλι­σμός θα πρέ­πει να εί­ναι και­νούρ­γιος, α­με­τα­χεί­ρι­στος και στην κυ­ριό­τη­τα της ε­πι­χεί­ρη­σης. Δεν εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες οι δα­πά­νες που α­φο­ρούν σε δα­σμούς, φό­ρους και τέ­λη αλ­λά δεν θα εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες και οι δα­πά­νες που α­φο­ρούν σε προ­μή­θεια tablets, κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων και τη­λε­ο­ρά­σεων.

Επί­σης ε­πι­λέ­ξι­μες θα εί­ναι κά­θε μορ­φής ε­νέρ­γειες και δα­πά­νες που θα α­φο­ρούν στην προ­μή­θεια λο­γι­σμι­κού και σε πα­ρα­με­τρο­ποίη­ση αυ­τού, υ­πό τους α­κό­λου­θους ό­ρους:

 • Το προ­μη­θευό­με­νο λο­γι­σμι­κό να εί­ναι και­νού­ριο και η ε­πι­χεί­ρη­ση να εί­ναι νό­μι­μος κά­το­χος της ά­δειας χρή­σης αυ­τού.
 • Η πα­ρο­χή υ­πη­ρε­σιών υ­πο­στή­ρι­ξης εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μη μέ­χρι έ­να έ­τος α­πό το χρό­νο προ­μή­θειας.
 • Το κό­στος πα­ρα­με­τρο­ποίη­σης Λο­γι­σμι­κού/Εφαρ­μο­γών και εκ­παί­δευ­σης στη χρή­ση αυ­τών εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μο ως δα­πά­νη μέ­χρι και 20% του κό­στους α­γο­ράς του λο­γι­σμι­κού/ε­φαρ­μο­γής. Ση­μειώ­νε­ται ό­τι το κό­στος εκ­παί­δευ­σης εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μο μό­νο ό­ταν πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στο τι­μο­λό­γιο του προ­μη­θευ­τή ε­ξο­πλι­σμού- λο­γι­σμι­κού.
 • Δεν θα εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μη δα­πά­νη, οι υ­πη­ρε­σίες α­νά­πτυ­ξης λο­γι­σμι­κού που γί­νε­ται με ί­δια μέ­σα του δι­καιού­χου (ι­διο­πα­ρα­γω­γή λο­γι­σμι­κού).
 • Οι Υπη­ρε­σίες προ­μή­θειας/χρή­σης Λο­γι­σμι­κού υ­πό κα­θε­στώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλ­λο πα­ρεμ­φε­ρές αυ­τού, θα εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες.

Στην πε­ρί­πτω­ση που δια­τί­θε­ται σε συν­δρο­μη­τι­κή βά­ση η ε­πι­λέ­ξι­μη δα­πά­νη θα μπο­ρεί να κα­λύ­πτει μό­νο το χρο­νι­κό διά­στη­μα υ­λο­ποίη­σης του ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου. Σε πε­ρί­πτω­ση α­γο­ράς λο­γι­σμι­κού ε­φαρ­μο­γών που α­πευ­θύ­νε­ται σε πε­λα­τεια­κό κοι­νό, θα πρέ­πει να λαμ­βά­νε­ται μέ­ρι­μνα ώ­στε να ε­ξυ­πη­ρε­τεί­ται η πρό­σβα­ση των α­τό­μων με α­να­πη­ρία σύμ­φω­να με τα ι­σχύο­ντα διε­θνή πρό­τυ­πα.

Σε πε­ρί­πτω­ση που ο δι­καιού­χος ε­πι­λέ­ξει την υ­λο­ποίη­ση η­λεκ­τρο­νι­κού κα­τα­στή­μα­τος, αυ­τό πέ­ρα α­πό το ό­τι θα πρέ­πει να εί­ναι σε δυο του­λά­χι­στον γλώσ­σες, πρέ­πει να εί­ναι mobile responsive και να συ­νο­δεύε­ται α­πό τα ε­ξής λο­γι­σμι­κά: πα­ραγ­γε­λιο­λη­ψίας, α­πο­θή­κης και η­λεκ­τρο­νι­κών πλη­ρω­μών.

Επί­σης θα πρέ­πει να εί­ναι προ­σβά­σιμο α­πό τα ά­το­μα με ει­δι­κές α­νά­γκες. Επι­λέ­ξι­μες εί­ναι κά­θε μορ­φής υ­πη­ρε­σίες που πα­ρέ­χο­νται α­πό τρί­τους που α­φο­ρούν σε: φι­λο­ξε­νία (hosting, collocation, κτλ.), σύν­δε­ση στο Δια­δί­κτυο, υ­πη­ρε­σίες Digital marketing (google ads, facebook ads), πα­ρου­σία στα Social media, υ­πη­ρε­σίες α­νά­πτυ­ξης ψη­φια­κού υ­λι­κού δια­φή­μι­σης, υ­πη­ρε­σίες με­τά­φρα­σης του πε­ριε­χο­μέ­νου του η­λεκ­τρο­νι­κού κα­τα­στή­μα­τος, α­νά­πτυ­ξη και πι­στο­ποίη­ση ψη­φια­κής πο­λι­τι­κής α­σφά­λειας, υ­πη­ρε­σίες κα­τα­χώ­ρη­σης, με­τα­σχη­μα­τι­σμού (με­τα­φο­ράς) δε­δο­μέ­νων ή πα­ρα­με­τρο­ποίη­σης λο­γι­σμι­κού. Τέ­λος ε­πι­λέ­ξι­μες θα εί­ναι και δα­πά­νες σχε­τι­κές με τη σύ­ντα­ξη και πα­ρα­κο­λού­θη­ση του ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου


Ψη­φια­κό Άλμα

Ανα­φο­ρι­κά με τη δρά­ση «Ψη­φια­κό Άλμα» και αυ­τή θα εί­ναι προϋπο­λο­γι­σμού 50 ε­κατ. ευ­ρώ και ω­φε­λού­με­νοι θα εί­ναι πο­λύ μι­κρές, μι­κρές και με­σαίες ε­πι­χει­ρή­σεις ό­λων των κλά­δων.

Η ε­πι­δό­τη­ση θα εί­ναι 50% και ο ε­πι­χο­ρη­γού­με­νος προϋπο­λο­γι­σμός κά­θε ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου θα κυ­μαί­νε­ται α­πό 55.000 έως 400.000 ευ­ρώ.

Ο δυ­νη­τι­κός δι­καιού­χος-ε­πι­χεί­ρη­ση θα πρέ­πει να έ­χει α­να­βαθ­μι­στεί ψη­φια­κά κα­τά δύο του­λά­χι­στον βαθ­μί­δες και συ­νε­πώς να δια­πι­στώ­νε­ται ου­σια­στι­κή αλ­λα­γή στα ψη­φια­κά του χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά.

Εξαι­ρού­νται α­πό την πα­ρα­πά­νω υ­πο­χρέω­ση οι ε­πι­χει­ρή­σεις που κα­τα­τάσ­σο­νται κα­τά την η­λεκ­τρο­νι­κή υ­πο­βο­λή της αί­τη­σής τους στην α­νώ­τε­ρη ψη­φια­κή βαθ­μί­δα Β, οι ο­ποίες θα πρέ­πει να α­να­βαθ­μι­στούν ψη­φια­κά κα­τά μία βαθ­μί­δα, κα­θώς και οι ε­πι­χει­ρή­σεις που κα­τα­τάσ­σο­νται στην α­νώ­τα­τη ψη­φια­κή βαθ­μί­δα.

Οι ε­πι­λέ­ξι­μες δα­πά­νες θα α­φο­ρούν ε­ξο­πλι­σμό, λο­γι­σμι­κό, υ­πη­ρε­σίες σύ­ντα­ξη και πα­ρα­κο­λού­θη­ση ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου ό­πως και στη δρά­ση «Ψη­φια­κά Βή­μα­τα». ΠΗ­ΓΗ: Α­ΠΕ-ΜΠΕ. 

 

«Ερω­τη­μα­το­λό­γιο ψη­φια­κής ω­ρι­μό­τη­τας ε­πι­χεί­ρη­σης»

erotimatologio psifiako espa  

Ει­δι­κό­τε­ρα, το ε­ρω­τη­μα­το­λό­γιο κα­λύ­πτει τους α­κό­λου­θους το­μείς:

 • Σύν­δε­ση στο δια­δί­κτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτι­κή ί­να 1)
 • Δι­κτύω­ση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)
 • Υπη­ρε­σίες Νέ­φους (Cloud Computing)
 • Ηλεκ­τρο­νι­κός Υπο­λο­γι­στής (ες), Εξυ­πη­ρε­τη­τής (ές) - Server(s) (0.5, 1)
 • Εξο­πλι­σμόςΓρα­φείου (printers, scanners, projectors)
 • Άλλος τε­χνο­λο­γι­κός ε­ξο­πλι­σμός σχε­τι­κός με δρα­στη­ριό­τη­τες της ε­πι­χεί­ρη­σης (πχ Barcodereaders, Δια­δρα­στι­κοί πί­να­κες, 3Dprinters, tablets, set-topboxes κλπ.)
 • Ύπαρ­ξη ι­στο­σε­λί­δας
 • Σύν­δε­ση σε e-marketplaces
 • Digital marketing (Google ads, facebook ads)
 • Πα­ρου­σία στα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύω­σης
 • Ύπαρ­ξη e-shop /σύ­στη­μα κρα­τή­σεων
 • Ασφα­λείς πλη­ρω­μές
 • Λο­γι­σμι­κό για η­λεκ­τρο­νι­κή τι­μο­λό­γη­ση
 • Εφαρ­μο­γές γρα­φείου, Antivirus
 • Εξει­δι­κευ­μέ­να προ­γράμ­μα­τα βελ­τι­στο­ποίη­σης της πα­ρα­γω­γής και των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών διερ­γα­σιών (τύ­που ERP, SCMS, WMS,PMS)
 • Εξει­δι­κευ­μέ­να προ­γράμ­μα­τα δια­χεί­ρι­σης πε­λα­τών ή και του προ­σω­πι­κού της ε­πι­χεί­ρη­σης (CRM, HRMS)
 • Εξει­δι­κευ­μέ­να λο­γι­σμι­κά που α­φο­ρούν στη δρα­στη­ριό­τη­τα της ε­πι­χεί­ρη­σης
 • Πο­λι­τι­κή Ψη­φια­κής Ασφα­λείας

Με τη συ­μπλή­ρω­ση του ε­ρω­τη­μα­το­λο­γίου, η ε­πι­χεί­ρη­ση θα κα­τα­τάσ­σε­ται αυ­τό­μα­τα σε μία α­πό τις 4 ψη­φια­κές βαθ­μί­δες -α­νώ­τα­τη (15-18 βαθ­μοί), α­νώ­τε­ρη (8,5-14,5 βαθ­μοί), μέ­ση (4,5-8 βαθ­μοί), χα­μη­λή (0-4 βαθ­μοί) που ο­ρί­ζουν τα ε­πί­πε­δα ψη­φια­κής ω­ρι­μό­τη­τάς της. Κά­θε ε­πι­χεί­ρη­ση θα α­πο­δεί­ξει την ορ­θό­τη­τα της συ­μπλή­ρω­σης του ε­ρω­τη­μα­το­λο­γίου με σχε­τι­κά δι­καιο­λο­γη­τι­κά.

Η βαθ­μί­δα στην ο­ποία κα­τα­τάσ­σε­ται η ε­πι­χεί­ρη­ση κα­θο­ρί­ζει τη δρά­ση στην ο­ποία μπο­ρεί να υ­πο­βά­λει το ε­πεν­δυ­τι­κό της σχέ­διο για χρη­μα­το­δό­τη­ση.

Στη συ­νέ­χεια, η ε­πι­χεί­ρη­ση θα κα­λεί­ται να υ­πο­βά­λει έ­να ε­πεν­δυ­τι­κό σχέ­διο που θα πε­ρι­λαμ­βά­νει τον και­νούρ­γιο ε­ξο­πλι­σμό (μέ­χρι 100% του ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου) / λο­γι­σμι­κό (μέ­χρι 100% του ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου) και υ­πη­ρε­σίες ΤΠΕ (μέ­χρι 25% του ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου) που θα ε­πι­φέ­ρουν ου­σια­στι­κή αλ­λα­γή -step change- στα ψη­φια­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της και θα ο­δη­γή­σει στην ψη­φια­κή της α­να­βάθ­μι­ση κα­τά μία του­λά­χι­στον βαθ­μί­δα με βά­ση την ε­πα­να­ξιο­λό­γη­σή της, βά­σει του ί­διου ε­ρω­τη­μα­το­λο­γίου. Εξαι­ρού­νται α­πό την πα­ρα­πά­νω υ­πο­χρέω­ση οι ε­πι­χει­ρή­σεις που κα­τα­τάσ­σο­νται κα­τά την η­λεκ­τρο­νι­κή υ­πο­βο­λή της αί­τη­σής τους στην α­νώ­τα­τη ψη­φια­κή βαθ­μί­δα.

Η διάρ­κεια υ­λο­ποίη­σης του ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου ο­ρί­ζε­ται ε­τή­σια και το πο­σο­στό ε­πι­χο­ρή­γη­σης σε 50%. Για την κά­λυ­ψη της ι­διω­τι­κής συμ­με­το­χής, ο δυ­νη­τι­κός δι­καιού­χος της ε­νί­σχυ­σης μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιή­σει ι­δίους πό­ρους (ί­δια συμ­με­το­χή) ή/και δά­νειο.

Με­τά την υ­πο­γρα­φή της α­πό­φα­σης έ­ντα­ξης, ο δι­καιού­χος δύ­να­ται να κά­νει χρή­ση του ει­δι­κού τρα­πε­ζι­κού λο­γα­ρια­σμού με τη μορ­φή «Ανοι­χτού Κα­τα­πι­στευ­τι­κού Λο­γα­ρια­σμού» (escrow account), προ­κει­μέ­νου να κα­τα­βλη­θεί η α­να­λο­γού­σα ε­πι­χο­ρή­γη­ση σε ή­δη υ­λο­ποιη­θεί­σες, τι­μο­λο­γη­θεί­σες και πι­στο­ποιη­μέ­νες σε Ενδιά­με­ση Επα­λή­θευ­ση - Πι­στο­ποίη­ση α­πό τον Ενδιά­με­σο Φο­ρέα δα­πά­νες α­πευ­θείας στους πα­ρό­χους/προ­μη­θευ­τές του.

Οι ε­πι­λέ­ξι­μες ε­πι­χει­ρή­σεις...

Επι­λέ­ξι­μες ε­πι­χει­ρή­σεις για χρη­μα­το­δό­τη­ση και στις δύο δρά­σεις εί­ναι οι μη προ­βλη­μα­τι­κές ΜΜΕ που λει­τουρ­γούν νό­μι­μα στην Ελλη­νι­κή Επι­κρά­τεια με μία α­πό τις ε­πι­λέ­ξι­μες μορ­φές ε­πι­χει­ρή­σεων ε­ται­ρι­κού/ε­μπο­ρι­κού χα­ρα­κτή­ρα, έ­χουν κλει­σμέ­νες του­λά­χι­στον δύο πλή­ρεις δια­χει­ρι­στι­κές χρή­σεις, τη­ρούν βι­βλία Β' ή Γ' κα­τη­γο­ρίας, δια­θέ­τουν έ­ναν του­λά­χι­στον ε­πι­λέ­ξι­μο ΚΑ­Δ, δεν α­πο­κλείο­νται με βά­ση το άρ­θρο 40 του Ν. 4488/2017, δεν εκ­κρε­μεί σε βά­ρος τους α­νά­κτη­ση κρα­τι­κής ε­νί­σχυ­σης έ­πει­τα α­πό α­πό­φα­ση της Ευ­ρω­παϊκής Επι­τρο­πής με την ο­ποία μια ε­νί­σχυ­ση κη­ρύσ­σε­ται πα­ρά­νο­μη και α­συμ­βί­βα­στη με την ε­σω­τε­ρι­κή α­γο­ρά και έ­χει θε­τι­κό (>0) α­πο­τέ­λε­σμα προ φό­ρων, τό­κων και α­πο­σβέ­σεων σε μία α­πό τις 3 δια­χει­ρι­στι­κές χρή­σεις που προ­η­γού­νται του έ­τους υ­πο­βο­λής της αί­τη­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης και για τις ο­ποίες έ­χει ή­δη υ­πο­βλη­θεί φο­ρο­λο­γι­κή δή­λω­ση.

Δεν εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες για χρη­μα­το­δό­τη­ση α) οι δη­μό­σιες ε­πι­χει­ρή­σεις, οι δη­μό­σιοι φο­ρείς ή δη­μό­σιοι ορ­γα­νι­σμοί ή/και οι θυ­γα­τρι­κές τους, κα­θώς και ε­πι­χει­ρή­σεις που ε­ξο­μοιώ­νο­νται με αυ­τές και β) οι ε­πι­χει­ρή­σεις που ε­ντάσ­σο­νται σε ή­δη ορ­γα­νω­μέ­νο ο­μοιό­μορ­φο δί­κτυο δια­νο­μής προϊό­ντων ή πα­ρο­χής υ­πη­ρε­σιών.

Ση­μειώ­νε­ται ό­τι μπο­ρεί να υ­πο­βλη­θεί μία και μο­να­δι­κή αί­τη­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης α­νά Α­ΦΜ, η ο­ποία θα α­φο­ρά σε ε­πεν­δυ­τι­κά σχέ­δια, τα ο­ποία στο σύ­νο­λό τους ή με­ρι­κά έ­χουν χρη­μα­το­δο­τη­θεί ή ε­νταχ­θεί ή υ­πο­βλη­θεί προς χρη­μα­το­δό­τη­ση σε άλ­λο πρό­γραμ­μα που χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό ε­θνι­κούς ή κοι­νο­τι­κούς πό­ρους.

Το συ­νο­λι­κό πο­σό των ε­νι­σχύ­σεων ήσ­σο­νος ση­μα­σίας που θα ε­γκρι­θούν στην ε­νιαία ε­πι­χεί­ρη­ση κα­τά το έ­τος χο­ρή­γη­σης του εν­νό­μου δι­καιώ­μα­τος της ε­νί­σχυ­σης και στα δύο προ­η­γού­με­να η­με­ρο­λο­για­κά έ­τη πριν α­πό αυ­τό δεν μπο­ρεί να υ­περ­βαί­νει το πο­σό των 200.000 ευ­ρώ (ή 100.000 ευ­ρώ για τον το­μέα των ο­δι­κών ε­μπο­ρευ­μα­τι­κών με­τα­φο­ρών για λο­γα­ρια­σμό τρί­των).

Η α­ξιο­λό­γη­ση...

Η με­θο­δο­λο­γία α­ξιο­λό­γη­σης που θα ε­φαρ­μο­στεί εί­ναι η συ­γκρι­τι­κή και στις δύο δρά­σεις. Τα κρι­τή­ρια δια­φο­ρο­ποιού­νται με­τα­ξύ των δρά­σεων. Ει­δι­κό­τε­ρα τα κρι­τή­ρια της 1ης δρά­σης α­φο­ρούν στη βιω­σι­μό­τη­τα της ε­πι­χεί­ρη­σης και στο ε­πεν­δυ­τι­κό σχέ­διο/ ψη­φια­κή ταυ­τό­τη­τα ε­πι­χεί­ρη­σης, ε­νώ στη δεύ­τε­ρη δρά­ση α­ξιο­λο­γού­νται ε­πι­πλέ­ον γε­νι­κά στοι­χεία ορ­γά­νω­σης της ε­πι­χεί­ρη­σης, οι ε­πεν­δύ­σεις και η στε­λέ­χω­ση της ε­πι­χεί­ρη­σης σε ΤΠΕ.

Οι δυ­νη­τι­κοί δι­καιού­χοι κα­τά την υ­πο­βο­λή της η­λεκ­τρο­νι­κής αί­τη­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης θα α­ναρ­τή­σουν στο ΠΣΚΕ και Ηλεκ­τρο­νι­κό Φά­κε­λο Υπο­ψη­φιό­τη­τας με ό­λα τα α­παι­τού­με­να δι­καιο­λο­γη­τι­κά.

Ση­μειώ­νε­ται ό­τι έ­να ε­πεν­δυ­τι­κό σχέ­διο δε μπο­ρεί να πα­ρα­λη­φθεί ως ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο και λει­τουρ­γι­κό ό­τα­ν:

- το πο­σο­στό υ­λο­ποίη­σης του φυ­σι­κού σε συν­δυα­σμό με το οι­κο­νο­μι­κό α­ντι­κεί­με­νο αυ­τού κα­τά την τε­λι­κή ε­πα­λή­θευ­ση/ πι­στο­ποίη­ση, εί­ναι μι­κρό­τε­ρο του 50% του αρ­χι­κώς ε­γκε­κρι­μέ­νου ή εί­ναι κά­τω των 10.000 ευ­ρώ.

- Κα­τά την τε­λι­κή α­ξιο­λό­γη­ση της ψη­φια­κής ω­ρι­μό­τη­τας της ε­πι­χεί­ρη­σης α­πο­δει­χτεί ό­τι δεν έ­χει με­τα­βεί σε α­νώ­τε­ρη βαθ­μί­δα.

- Κα­τά την τε­λι­κή α­ξιο­λό­γη­ση δεν ε­πι­βε­βαιω­θεί η αύ­ξη­ση της ψη­φια­κής βαθ­μο­λο­γίας, ό­πως υ­πο­λο­γί­στη­κε κα­τά την έ­ντα­ξη.

- Η ε­πι­χεί­ρη­ση δι­καιού­χος ο­φεί­λει να δια­τη­ρεί­ται κα­τ' ε­λά­χι­στο στην ψη­φια­κή βαθ­μί­δα που έ­χει κα­τα­τα­γεί κα­θ' ό­λη τη διάρ­κεια υ­λο­ποίη­σης της ε­πέν­δυ­σης.

Για την κά­λυ­ψη της ι­διω­τι­κής συμ­με­το­χής, ο δυ­νη­τι­κός δι­καιού­χος της ε­νί­σχυ­σης μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιή­σει εί­τε ί­διους πό­ρους εί­τε δα­νει­σμό.

Με­τά την υ­πο­γρα­φή της α­πό­φα­σης έ­ντα­ξης, ο δι­καιού­χος δύ­να­ται να κά­νει χρή­ση ει­δι­κού τρα­πε­ζι­κού λο­γα­ρια­σμού με τη μορ­φή «Ανοι­χτού Κα­τα­πι­στευ­τι­κού Λο­γα­ρια­σμού» (escrow account), προ­κει­μέ­νου να κα­τα­βλη­θεί η α­να­λο­γού­σα ε­πι­χο­ρή­γη­ση στις ή­δη υ­λο­ποιη­θεί­σες, τι­μο­λο­γη­θεί­σες και πι­στο­ποιη­μέ­νες σε Ενδιά­με­ση Επα­λή­θευ­ση - Πι­στο­ποίη­ση α­πό τον Ενδιά­με­σο Φο­ρέα δα­πά­νες, α­πευ­θείας στους πα­ρό­χους/προ­μη­θευ­τές του.


Κατεβάστε "εδώ" το αρχείο excel για να υπολογήσετε την βαθμολογία σας.


Η OsB εί­ναι πά­ντα στην διά­θε­σή σας για να δού­με μα­ζί τις δυ­να­τό­τη­τες που θα υ­πάρ­ξουν για την δι­κή σας πε­ρί­πτω­ση.

Κα­λέ­στε μας να σας ε­νη­με­ρώ­σου­με     690 627 2316.


Επι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας


 

jQuery Scroll Up plugin