Τι εί­ναι το Πρό­γραμ­μα «Εξοι­κο­νό­μη­ση κα­τ’ Οί­κον»;

   Πρό­κει­ται για συγ­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο Πρό­γραμ­μα που πα­ρέ­χει κί­νη­τρα στους πο­λί­τες προ­κει­μέ­νου να βελ­τιώ­σουν την ε­νερ­γεια­κή α­πό­δο­ση του σπι­τιού τους, ε­ξοι­κο­νο­μώ­ντας χρή­μα­τα και ε­νέρ­γεια και αυ­ξά­νο­ντας την α­ξία του.

• Tο νέο πρό­γραμ­μα πα­ρέ­χει χρη­μα­το­δό­τη­ση για την υ­λο­ποίη­ση πα­ρεμ­βά­σεων, με στό­χο την ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέρ­γειας στον οι­κια­κό κτι­ρια­κό το­μέα, τη μείω­ση της ε­νερ­γεια­κής κα­τα­νά­λω­σης και κα­τά συ­νέ­πεια του ε­νερ­γεια­κού κό­στους των νοι­κο­κυ­ριών, με ι­διαί­τε­ρη μέ­ρι­μνα για τα χα­μη­λά και με­σαία ει­σο­δή­μα­τα.

• Οι δια­θέ­σι­μοι πό­ροι α­πό το Ε­ΣΠΑ 2014-2020 α­νέρ­χο­νται σε πε­ρί­που 250 ε­κατ. ευ­ρώ, ε­νώ ο συ­νο­λι­κός προϋπο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ι­διω­τι­κών κε­φα­λαίων, α­να­μέ­νε­ται να α­νέλ­θει στα 500 ε­κατ. ευ­ρώ.

• Δια­χει­ρι­στής Τα­μείου και Δι­καιού­χος του προ­γράμ­μα­τος εί­ναι το Ε­ΤΕ­ΑΝ Α­Ε

banner


katoikon3

Ποιες κα­τοι­κίες μπο­ρούν να χρη­μα­το­δο­τη­θούν;

    Επι­λέ­ξι­μες κα­τοι­κίες εί­ναι το σύ­νο­λο των μο­νο­κα­τοι­κιών, πο­λυ­κα­τοι­κιών και με­μο­νω­μέ­νων δια­με­ρι­σμά­των (χω­ρίς ε­πι­πλέ­ον προϋπό­θε­ση) που ι­κα­νο­ποιούν α­πο­κλει­στι­κά τα α­κό­λου­θα κρι­τή­ρια:

- Βρί­σκο­νται σε πε­ριο­χές με τι­μή ζώ­νης χα­μη­λό­τε­ρη ή ί­ση των 2.100 €/τ.μ.

- Έχουν κα­τα­ταχ­θεί βά­σει του Πι­στο­ποιη­τι­κού Ενερ­γεια­κής Από­δο­σης (Π.Ε.Α.) σε κα­τη­γο­ρία χα­μη­λό­τε­ρη ή ί­ση της Δ.

   Δεν υ­πάρ­χει πε­ριο­ρι­σμός στον α­ριθ­μό ι­διο­κτη­σιών α­νά πο­λί­τη, ε­νώ στις πο­λυ­κα­τοι­κίες ό­σοι α­πό τους ι­διο­κτή­τες δεν ε­πι­θυ­μούν να ε­νταχ­θούν στο πρό­γραμ­μα μπο­ρούν να συμ­με­τέ­χουν με ί­δια κε­φά­λαια. Επί­σης, ε­ντάσ­σο­νται κε­νά δια­με­ρί­σμα­τα που κα­τοι­κού­νταν ε­ντός των τε­λευ­ταίων τριών ε­τών.


Ποιός μπο­ρεί να ε­νταχ­θεί στο Πρό­γραμ­μα – Με ποια κί­νη­τρα;

   Μπο­ρούν να συμ­με­τέ­χουν φυ­σι­κά πρό­σω­πα τα ο­ποία έ­χουν το δι­καίω­μα κυ­ριό­τη­τας (πλή­ρους ή ψι­λής) ή ε­πι­καρ­πίας και πλη­ρούν τα πα­ρα­κά­τω ει­σο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια.

Το α­κρι­βές πο­σο­στό ε­πι­δό­τη­σης ε­ξαρ­τά­ται α­πό την ει­σο­δη­μα­τι­κή κα­τη­γο­ρία στην ο­ποία ε­ντάσ­σε­ται ο εν­δια­φε­ρό­με­νος.

ΣΗ­ΜΕΙΩ­ΣΗ: Ως ει­σό­δη­μα λαμ­βά­νε­ται το «ει­σό­δη­μα ε­πι­βο­λής ει­σφο­ράς» του τμή­μα­τος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Ει­σφο­ράς Αλληλ.» του εκ­κα­θα­ρι­στι­κού ση­μειώ­μα­τος δή­λω­σης φο­ρο­λο­γίας ει­σο­δή­μα­τος.

Κα­τη­γο­ρία Ωφε­λού­με­νων

katoikon1     Προ­τε­ραιό­τη­τα δί­νε­ται στην έ­ντα­ξη οι­κο­γε­νειών με παι­διά (5% για κά­θε α­νή­λι­κο μέ­λος – έως και 2 παι­διά) και νοι­κο­κυ­ριών με χα­μη­λά ει­σο­δή­μα­τα.

     Δεν εί­ναι δυ­να­τή η υ­πα­γω­γή στην 7η κα­τη­γο­ρία χω­ρίς την ε­πι­λο­γή δα­νείου.


Απα­ραί­τη­τη προϋπό­θε­ση για την έ­ντα­ξη στο πρό­γραμ­μα εί­ναι η διε­νέρ­γεια ε­νερ­γεια­κής ε­πι­θεώ­ρη­σης α­πό Ενερ­γεια­κό Επι­θεω­ρη­τή (πριν και με­τά τις πα­ρεμ­βά­σεις) , ο ο­ποίος και θα εκ­δί­δει το α­παι­τού­με­νο Πι­στο­ποιη­τι­κό Ενερ­γεια­κής Από­δο­σης. Στη συ­νέ­χεια, οι πα­ρεμ­βά­σεις θα ε­πι­λέ­γο­νται σύμ­φω­να με τα ευ­ρή­μα­τα/α­πο­τε­λέ­σμα­τα της ε­πι­θεώ­ρη­σης, με στό­χο την ε­πί­τευ­ξη της μέ­γι­στης ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέρ­γειας και τη μέ­γι­στη βελ­τίω­ση της ε­νερ­γεια­κής α­πό­δο­σης των κα­τοι­κιών.

το κό­στος, κα­λύ­πτε­ται κα­τά 100% α­πό το Πρό­γραμ­μα, με­τά την ε­πι­τυ­χή υ­λο­ποίη­ση του έρ­γου.

ΣΗ­ΜΕΙΩ­ΣΗ: Στον α­νω­τέ­ρω προϋπο­λο­γι­σμό συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα δια­χει­ρι­στι­κά κό­στη του Δι­καιού­χου, κα­θώς και τα δια­χει­ρι­στι­κά κό­στη των Ενδιά­με­σων Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών Οργα­νι­σμών (Ε.Χ.Ο.) για τη δια­χεί­ρι­ση φα­κέ­λου δα­νείου.

Τα κό­στη του Προ­γράμ­μα­τος για την α­μοι­βή του ε­νερ­γεια­κού ε­πι­θεω­ρη­τή, του συμ­βού­λου έρ­γου και κό­στη τυ­χόν με­λε­τών κα­λύ­πτο­νται α­πό τον προϋπο­λο­γι­σμό του.


katoikon2

Για ποιες ερ­γα­σίες μπο­ρώ να χρη­μα­το­δο­τη­θώ;

  Η ε­ξοι­κο­νό­μη­ση που ε­πι­τυγ­χά­νε­ται α­πό τις πα­ρεμ­βά­σεις του προ­γράμ­μα­τος πρέ­πει να α­ντι­στοι­χεί σε α­να­βάθ­μι­ση μιας ε­νερ­γεια­κής κα­τη­γο­ρίας ή στο 30% της ε­νερ­γεια­κής κα­τα­νά­λω­σης του κτη­ρίου α­να­φο­ράς.

Οι ε­πι­λέ­ξι­μες πα­ρεμ­βά­σεις α­φο­ρούν σε: 

1. Αντι­κα­τά­στα­ση Κου­φω­μά­των.

   Βά­σει των α­παι­τή­σεων του προ­γράμ­μα­τος για ε­νερ­γεια­κή α­να­βάθ­μι­ση, η πα­ρέμ­βα­ση α­φο­ρά κα­τά βά­ση σε α­ντι­κα­τά­στα­ση υ­φι­στά­με­νων κου­φω­μά­των (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της α­πο­ξή­λω­σης τους και των ερ­γα­σιών που α­παι­τού­νται για την τε­λι­κή δια­μόρ­φω­ση του δο­μι­κού στοι­χείου) με θερ­μο­μο­νω­τι­κά/ θερ­μο-δια­κο­πτό­με­να κου­φώ­μα­τα με δι­πλούς υα­λο­πί­να­κες.
   Επι­λέ­ξι­μη εί­ναι και η αλ­λα­γή μό­νο του υα­λο­πί­να­κα (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ερ­γα­σιών προ­σαρ­μο­γής του πλαι­σίου) με την προϋπό­θε­ση ό­τι ε­πι­τυγ­χά­νε­ται ε­νερ­γεια­κή α­να­βάθ­μι­ση του κου­φώ­μα­τος (υ­φι­στά­με­νο πλαί­σιο και υα­λο­πί­να­κας) πά­νω α­πό τις ε­λά­χι­στες α­παι­τή­σεις. Επι­λέ­ξι­μη ε­πί­σης εί­ναι η α­ντι­κα­τά­στα­ση ε­ξώ­πορ­τας σε μο­νο­κα­τοι­κία και κου­φω­μά­των κλι­μα­κο­στα­σίου και φω­τα­γω­γού σε πο­λυ­κα­τοι­κία. Δεν συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ό­μως «α­νοίγ­μα­τα» προς ε­σω­τε­ρι­κούς χώ­ρους του κτη­ρίου θερ­μαι­νό­με­νους ή μη (π.χ. πόρ­τα δια­με­ρί­σμα­τος). Στην κα­τη­γο­ρία αυ­τή γί­νο­νται α­πο­δε­κτές και συ­μπλη­ρω­μα­τι­κές (και ό­χι αυ­το­τε­λείς) δα­πά­νες για στα­θε­ρά ή κι­νη­τά συ­στή­μα­τα σκία­σης (τέ­ντες, ε­ξώ­φυλ­λα, ρο­λά, κλπ). 

2. Το­πο­θέ­τη­ση συ­στη­μά­των σκία­σης.

   Με στό­χο την θερ­μο­μο­νω­τι­κή προ­στα­σία του κτη­ρια­κού κε­λύ­φους, ε­πι­λέ­ξι­μες εί­ναι η το­πο­θέ­τη­ση θερ­μο­μό­νω­σης (ε­ξω­τε­ρι­κά ή ε­σω­τε­ρι­κά) στην ε­πι­στέ­γα­ση (εί­τε αυ­τή δια­μορ­φώ­νε­ται ως ε­πί­πε­δο δώ­μα ή ως ο­ρο­φή κά­τω α­πό μη θερ­μο­μο­νω­μέ­νη στέ­γη), στην ε­ξω­τε­ρι­κή τοι­χο­ποιία, κα­θώς και στην ο­ρο­φή δα­πέ­δου ε­πά­νω α­πό α­νοι­χτό υ­πό­στυ­λο χώ­ρο (pilotis) ή α­πό άλ­λο μη θερ­μαι­νό­με­νο χώ­ρο (π.χ. δά­πε­δο ι­σο­γείου), με ε­πι­κά­λυ­ψη εί­τε με ε­πι­χρί­σμα­τα εί­τε με ε­λα­φρά πε­τά­σμα­τα.

3. Το­πο­θέ­τη­ση θερ­μο­μό­νω­σης στο κτη­ρια­κό κέ­λυ­φος συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του δώ­μα­τος / στέ­γης και της πι­λο­τής.

Στην κα­τη­γο­ρία αυ­τή εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες:
– Η ε­γκα­τά­στα­ση νέ­ου ή α­ντι­κα­τά­στα­ση υ­φι­στά­με­νου συ­στή­μα­τος θέρ­μαν­σης με και­νού­ριο σύ­στη­μα (κε­ντρι­κό ή α­το­μι­κό) πε­τρε­λαίου/φυ­σι­κού α­ε­ρίου/υ­γρα­ε­ρίου/βιο­μά­ζας/αν­τλίας θερ­μό­τη­τας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η ε­γκα­τά­στα­ση / α­ντι­κα­τά­στα­ση α­φο­ρά στον η­λεκ­τρο­μη­χα­νο­λο­γι­κό ε­ξο­πλι­σμό του λε­βη­τo­στασίου στο σύ­νο­λό του και του δι­κτύου δια­νο­μής (αυ­το­μα­τι­σμοί, κυ­κλο­φο­ρη­τές, κα­μι­νά­δα, α­ντι­κα­τά­στα­ση ή μό­νω­ση σω­λη­νώ­σεων, κλπ.). Δεν εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες οι δα­πά­νες για δε­ξα­με­νή πε­τρε­λαίου και τερ­μα­τι­κές μο­νά­δες α­πό­δο­σης θερ­μό­τη­τας (σώ­μα­τα κα­λο­ρι­φέ­ρ, εν­δο­δα­πέ­διο σύ­στη­μα, κλπ).

– Η το­πο­θέ­τη­ση δια­τά­ξεων αυ­το­μά­του ε­λέγ­χου της λει­τουρ­γίας του συ­στή­μα­τος θέρ­μαν­σης, ό­πως χρο­νο­δια­κό­πτες, αυ­το­μα­τι­σμούς α­ντι­στάθ­μι­σης ή/και
υ­δραυ­λι­κής ι­σορ­ρο­πίας για τη ρύθ­μι­ση των με­ρι­κών φορ­τίων (τρίο­δη ή τε­τρά­ο­δη η­λεκ­τρο­βάν­να, ρυθ­μι­στές στρο­φών κυ­κλο­φο­ρη­τών, κλπ), θερ­μο­στά­τες χώ­ρων, θερ­μο­στα­τι­κές κε­φα­λές θερ­μα­ντι­κών σω­μά­των, κλπ., συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων συ­στη­μά­των θερ­μι­δο­μέ­τρη­σης για την κα­τα­νο­μή δα­πα­νών θέρ­μαν­σης κα­θώς και οι ερ­γα­σίες για την α­να­βάθ­μι­ση της πα­ρο­χής για την ε­γκα­τά­στα­ση αν­τλίας θερ­μό­τη­τας.. 

4. Ανα­βάθ­μι­ση συ­στή­μα­τος θέρ­μαν­σης.

Σύ­στη­μα ΖΝΧ με χρή­ση Ανα­νεώ­σι­μων Πη­γών Ενέρ­γειας (Α­ΠΕ).
Στην κα­τη­γο­ρία αυ­τή εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μη η το­πο­θέ­τη­ση αν­τλίας θερ­μό­τη­τας, η­λια­κού συ­στή­μα­τος για την πα­ρο­χή ζε­στού νε­ρού χρή­σης ή/και υ­πο­βοή­θη­ση του κυ­ρίως συ­στή­μα­τος θέρ­μαν­σης (συλ­λέ­κτης, δο­χείο α­πο­θή­κευ­σης νε­ρού, βά­ση στή­ρι­ξης, σω­λη­νώ­σεις, κλπ).

5. Ανα­βάθ­μι­ση συ­στή­μα­τος πα­ρο­χής ζε­στού νε­ρού χρή­σης.

       

 Οι πα­ρα­πά­νω πα­ρεμ­βά­σεις θα πρέ­πει να:

• ­Ικα­νο­ποιούν τις ε­λά­χι­στες α­παι­τή­σεις του ΚΕ­ΝΑ­Κ
ε­πι­τυγ­χά­νουν ε­ξοι­κο­νό­μη­ση πρω­το­γε­νούς ε­νέρ­γειας με­γα­λύ­τε­ρης α­πό το 40% της κα­τα­νά­λω­σης (kWh/m2) του κτη­ρίου α­να­φο­ράς για τις κα­τη­γο­ρίες 1 και 2 του πί­να­κα
• ­Επι­τυγ­χά­νουν ε­ξοι­κο­νό­μη­σης πρω­το­γε­νούς ε­νέρ­γειας με­γα­λύ­τε­ρης α­πό το 70% της κα­τα­νά­λω­σης (kWh/m2) του κτη­ρίου α­να­φο­ράς για τις υ­πό­λοι­πες κα­τη­γο­ρίες
• Για τον έ­λεγ­χο των α­νω­τέ­ρω α­παι­τή­σεων θα πρέ­πει τα υ­λι­κά και τα συ­στή­μα­τα που θα χρη­σι­μο­ποιη­θούν για τις πα­ρεμ­βά­σεις να φέ­ρουν πι­στο­ποίη­ση των ε­νερ­γεια­κών χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών τους
Ο προϋπο­λο­γι­σμός της κά­θε αί­τη­σης δεν θα υ­περ­βαί­νει τα 25.000 ευ­ρώ.


Ηλεκ­τρο­νι­κή Υπο­βο­λή Αί­τη­σης

katoikon4

   Οι αι­τή­σεις χρη­μα­το­δό­τη­σης υ­πο­βάλ­λο­νται μό­νο η­λεκ­τρο­νι­κά α­πό τους υ­πο­ψη­φίους και υ­πο­χρεω­τι­κά μέ­σω του πλη­ρο­φο­ρια­κού συ­στή­μα­τος της ε­πί­ση­μης δια­δι­κτυα­κής πύ­λης του Προ­γράμ­μα­τος http://exoikonomisi.ypen.gr.

   Ως η­με­ρο­μη­νία έ­ναρ­ξης υ­πο­βο­λής των αι­τή­σεων ο­ρί­ζε­ται η 28/02/2018. Η αί­τη­ση α­φο­ρά στην υ­λο­ποίη­ση πα­ρεμ­βά­σεων για την ε­νερ­γεια­κή α­να­βάθ­μι­ση της οι­κίας του υ­πο­ψη­φίου, που έ­χουν προ­τα­θεί α­πό τον ε­νερ­γεια­κό ε­πι­θεω­ρη­τή, και ε­πέ­χει θέ­ση υ­πεύ­θυ­νης δή­λω­σης.

   Ακό­μη, μέ­σω της η­λεκ­τρο­νι­κής αί­τη­σης, οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι θα μπο­ρούν να ε­πι­λέ­γουν αν θα ζη­τή­σουν χο­ρή­γη­ση δα­νείου ή ό­χι.

   Στη συ­νέ­χεια, ε­φό­σον πλη­ρούν τις προϋπο­θέ­σεις συμ­με­το­χής, θα έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να ε­πι­λέ­ξουν τον χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό ορ­γα­νι­σμό στον ο­ποίο θα α­πευ­θυν­θούν, χω­ρίς να χρειά­ζε­ται η φυ­σι­κή τους πα­ρου­σία, ο ο­ποίος στη συ­νέ­χεια θα ε­ξε­τά­ζει την πι­στο­λη­πτι­κή τους ι­κα­νό­τη­τα.

ΣΗ­ΜΕΙΩ­ΣΗ: Εί­ναι ση­μα­ντι­κό να το­νι­στεί ό­τι στο νέο Εξοι­κο­νο­μώ κα­τ’ οί­κον, οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι θα έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να υ­πο­βά­λουν την αί­τη­σή τους έως ό­του κα­λυ­φθούν τα προ­βλε­πό­με­να κε­φά­λαια του Προ­γράμ­μα­τος α­νά Πε­ρι­φέ­ρεια. Πρα­κτι­κά, αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι η η­λεκ­τρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα υ­πο­βο­λής θα κλεί­νει α­μέ­σως μό­λις ε­ξαν­τλη­θούν τα κε­φά­λαια.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης

- Πι­στο­ποιη­τι­κό 1ης Ενερ­γεια­κής Από­δο­σης (αν δεν υ­πάρ­χει, α­να­λαμ­βά­νου­με την έκ­δο­σή του, και σας προ­τεί­νου­με Ενερ­γεια­κό ε­πι­θεω­ρη­τή της πε­ριο­χή σας για την έκ­δο­ση του, το κό­στος της ο­ποίας κα­λύ­πτε­ται πλή­ρως με την έ­ντα­ξή σας στο πρό­γραμ­μα)
- Συμ­βό­λαιο σπι­τιού (Τίτ­λος κτή­σης / Κλη­ρο­νο­μιά / Γο­νι­κή πα­ρο­χή / Με­τα­βί­βα­σης.)
- Άδεια δό­μη­σης
- Κά­το­ψη
- Τε­λευ­ταία Δή­λω­ση Φο­ρο­λο­γίας Ει­σο­δή­μα­τος Ε1
- Τε­λευ­ταίο Εκκα­θα­ρι­στι­κό ει­σο­δή­μα­τος
- Ανα­λυ­τι­κή κα­τά­στα­ση για το μί­σθω­μα του α­κι­νή­του Ε2 σε πε­ρί­πτω­ση που η κα­τοι­κία ε­νοι­κιά­ζε­ται α­πό ΤΡΙ­ΤΟ
- Αντί­γρα­φο Δή­λω­σης α­κι­νή­των Ε9
- Τε­λευ­ταίο Εκκα­θα­ρι­στι­κό Ε­ΝΦΙΑ
- Λο­γα­ρια­σμός ΔΕ­Η
- Τα­κτο­ποίη­ση / Δή­λω­ση αυ­θαι­ρε­σίας (αν υ­πάρ­χει)
- Φω­το­τυ­πία ταυ­τό­τη­τας (και τις 2 ό­ψεις)
- Οι­κο­νο­μι­κές πρό­σφο­ρες α­να­δό­χων προ­μη­θευ­τών

Σε πε­ρί­πτω­ση που δεν έ­χε­τε Πι­στο­ποιη­τι­κό Ενερ­γεια­κής Από­δο­σης, α­να­λαμ­βά­νου­με την έκ­δο­σή του και θα χρεια­στούν ε­πι­πλέ­ον τα πα­ρα­κά­τω έγ­γρα­φα:

> Το­πο­γρα­φι­κό

> Το­μές

> Με­λέ­τη θερ­μο­μό­νω­σης για κτί­ρια με­τά του ’80

> Ξυ­λό­τυ­πος για ά­δεια α­πό ’99 και με­τά

> Φύλ­λο ε­λέγ­χου συ­ντή­ρη­σης λέ­βη­τα

> ΚΑ­ΕΚ (Κω­δι­κός Αριθ­μός Εθνι­κού Κτη­μα­το­λο­γίου) 


Προϋπkatoikon5ο­θέ­σεις για έ­ντα­ξη πο­λυ­κα­τοι­κιών 

   Με­τά τη λή­ψη σχε­τι­κής α­πό­φα­σης στη γε­νι­κή συ­νέ­λευ­ση της πο­λυ­κα­τοι­κίας και την ε­πι­λο­γή του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού ορ­γα­νι­σμού συ­νερ­γα­σίας για τη λή­ψη δα­νείων ή και την πλη­ρω­μή των δα­πα­νών, υ­πο­βάλ­λο­νται οι αι­τή­σεις των ι­διο­κτη­τών και μια αί­τη­ση «ως σύ­νο­λο κτη­ρίου» του εκ­προ­σώ­που της πο­λυ­κα­τοι­κίας στο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύ­στη­μα της ε­πί­ση­μης δια­δι­κτυα­κής πύ­λης του Προ­γράμ­μα­τος http://exoikonomisi.ypen.gr, κα­τα­χω­ρώ­ντας ό­λα τα ζη­τού­με­να στοι­χεία κα­θώς και δι­καιο­λο­γη­τι­κά του Πα­ραρ­τή­μα­τος I.

   Για την ο­λο­κλή­ρω­ση της δια­δι­κα­σίας υ­πο­βο­λής μέ­σω του πλη­ρο­φο­ρια­κού συ­στή­μα­τος του προ­γράμ­μα­τος συν­δέ­ο­νται οι αι­τή­σεις ό­λων των ι­διο­κτη­τών της πο­λυ­κα­τοι­κίας, με την αί­τη­ση πο­λυ­κα­τοι­κίας που υ­πο­βάλ­λε­ται α­πό τον εκ­πρό­σω­πο. 

   Με την ο­ρι­στι­κο­ποίη­ση υ­πο­βο­λής της αί­τη­σης, ο αι­τών α­πο­δέ­χε­ται α­νε­πι­φύ­λα­κτα ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση α­πόρ­ρι­ψης της αί­τη­σης υ­πα­γω­γής στο πρό­γραμ­μα ή/και του αι­τή­μα­τος για χο­ρή­γη­ση δα­νείου, οι λό­γοι της α­πόρ­ρι­ψης θα κοι­νο­ποιη­θούν και στον εκ­πρό­σω­πο της πο­λυ­κα­τοι­κίας.

   Με­τά την ο­λο­κλή­ρω­ση του πι­στο­λη­πτι­κού ε­λέγ­χου α­πό το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό ορ­γα­νι­σμό ε­νη­με­ρώ­νο­νται οι ι­διο­κτή­τες των δια­με­ρι­σμά­των κα­θώς και ο εκ­πρό­σω­πος της πο­λυ­κα­τοι­κίας με η­λεκ­τρο­νι­κή ε­πι­στο­λή για το σχε­τι­κό α­πο­τέ­λε­σμα ε­ντός δε­κα­πέ­ντε (15) η­με­ρών.


Επι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας και η ο­μά­δα μας θα α­να­λά­βει:

  • τις συμ­βου­λευ­τι­κές υ­πη­ρε­σίες ώ­στε να σας βο­η­θή­σει, τό­σο στην δια­δι­κα­σία έ­ντα­ξης στο Πρό­γραμ­μα «Εξοι­κο­νό­μη­ση κα­τ’ Οί­κον»,ό­σο και στις πα­ρεμ­βά­σεις ε­κεί­νες που α­πο­δί­δουν το μέ­γι­στο δυ­να­τό για την οι­κίας σας. 
  • την πρώ­τη ε­νερ­γεια­κή ε­πι­θεώ­ρη­ση 
  • Την συ­νε­χή ε­νη­μέ­ρω­σή σας (σύμ­βου­λος έρ­γου).
  • αν το ε­πι­θυ­μεί­τε, τη κα­τα­σκευή των α­να­βαθ­μί­σεων μέ­χρι την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου. 
  • τη δεύ­τε­ρη ε­νερ­γεια­κή ε­πι­θεώ­ρη­ση και θα α­να­λά­βει τη με­τέ­πει­τα τε­χνι­κή και ε­νερ­γεια­κή υ­πο­στή­ρι­ξη σε ό­τι χρεια­στεί­τε. 

Ο­ΔΗ­ΓΟΣ Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΗΣ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟ­Σ

«Ε­ΞΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΗ­ΣΗ ΚΑ­Τ’ ΟΙ­ΚΟΝ II» κατεβάστε "εδώ"

jQuery Scroll Up plugin