Πρό­γραμ­μα “Ενί­σχυ­ση της ί­δρυ­σης και λει­τουρ­γίας νέων του­ρι­στι­κών μι­κρο­με­σαίων Επι­χει­ρή­σεων"

Οι ε­πι­λέ­ξι­μες κα­τη­γο­ρίες ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των οι ο­ποίες μπο­ρούν να λά­βουν χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό τη δρά­ση εί­ναι οι ε­ξής:

 

01 Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

 • Ξε­νο­δο­χεία, υ­πό την προϋπό­θε­ση ό­τι η δυ­να­μι­κό­τη­τά τους εί­ναι α­πό 10 έως 50 κλί­νες. Ωστό­σο, στην πε­ρί­πτω­ση που η δυ­να­μι­κό­τη­τα του ξε­νο­δο­χεια­κού κα­τα­λύ­μα­τος εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρη των 50 κλι­νών, το τμή­μα του ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δίου που α­φο­ρά στη δυ­να­μι­κό­τη­τα ά­νω των πε­νή­ντα (50) κλι­νών θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί με ί­δια κε­φά­λαια.
 • Ξε­νο­δο­χεια­κά του­ρι­στι­κά κα­τα­λύ­μα­τα ε­ντός πα­ρα­δο­σια­κών κτι­σμά­των που προ­βλέ­πο­νται στο π.δ. 33/1979.
 • Οργα­νω­μέ­νες του­ρι­στι­κές κα­τα­σκη­νώ­σεις (camping)

 

02 Τουριστικά Καταλύματα

(σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

Διαβάστε αναλυτικά  "εδώ

 

03 Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

 • Αυ­το­ε­ξυ­πη­ρε­τού­με­να κα­τα­λύ­μα­τα-tου­ρι­στι­κές ε­πι­πλω­μέ­νες κα­τοι­κίες υ­πό την προϋπό­θε­ση ό­τι ο ε­λά­χι­στος α­ριθ­μός των κα­τοι­κιών θα εί­ναι τρεις.
 • Ενοι­κια­ζό­με­να ε­πι­πλω­μέ­να δω­μά­τια – δια­με­ρί­σμα­τα (3 και 4 κλει­διά), υ­πό τον πε­ριο­ρι­σμό ό­τι η ε­λά­χι­στη δυ­να­μι­κό­τη­τά τους θα εί­ναι οι 10 κλί­νες.

 

04 Τουριστικά Γραφεία

 • Του­ρι­στι­κά εί­ναι τα γρα­φεία κα­τά την έν­νοια του άρ­θρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199).
 • Γρα­φεία ε­νοι­κιά­σεως αυ­το­κι­νή­των ο­λι­κής μί­σθω­σης ι­διω­τι­κής χρή­σης αυ­το­κι­νή­των.
 • Επι­χει­ρή­σεις εκ­μί­σθω­σης μο­το­σι­κλε­τών, τρί­τρο­χων και τε­τρά­τρο­χων ο­χη­μά­των ά­νω των 50 κ.εκ..
 • Του­ρι­στι­κές Επι­χει­ρή­σεις Οδι­κών Με­τα­φο­ρών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έ­χουν στην κυ­ριό­τη­τα, νο­μή ή κα­το­χή τους έ­να ή πε­ρισ­σό­τε­ρα ει­δι­κά του­ρι­στι­κά λεω­φο­ρεία του ν. 711/1977.
 • Ναυ­λο­με­σι­τι­κά γρα­φεία που α­να­λαμ­βά­νουν την ε­κναύ­λω­ση ε­παγ­γελ­μα­τι­κών πλοίων α­να­ψυ­χής.

 

05 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Στην κα­τη­γο­ρία εν­δει­κτι­κά πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται:

 • Αθλη­τι­κός Του­ρι­σμός
 • Θα­λάσ­σιος του­ρι­σμός: Δρα­στη­ριό­τη­τες α­να­ψυ­χής που συν­δέ­ο­νται με θα­λάσ­σιες πε­ριη­γή­σεις (κρουα­ζιέ­ρες με κρουα­ζιε­ρό­πλοια ή άλ­λα ε­παγ­γελ­μα­τι­κά σκά­φη α­να­ψυ­χής).
 • Του­ρι­σμός υ­παί­θρου: α) φυ­σιο­λα­τρι­κός του­ρι­σμός που α­να­πτύσ­σε­ται στις χα­ρα­κτη­ρι­ζό­με­νες «φυ­σι­κές» πε­ριο­χές με σκο­πό να α­πο­κτή­σουν γνώ­σεις για τη φύ­ση οι του­ρί­στες, β) του­ρι­σμός πα­ρα­τή­ρη­σης και ερ­μη­νείας της φύ­σης (π.χ. πα­ρα­τη­ρη­τή­ρια, κέ­ντρα ε­νη­μέ­ρω­σης ε­πι­σκε­πτών και ο­ρει­βα­τι­κά κα­τα­φύ­για), γ) πε­ρι­πα­τη­τι­κός του­ρι­σμός που α­να­πτύσ­σε­ται στα πε­ρι­πα­τη­τι­κά μο­νο­πά­τια της υ­παί­θρου και δ) πε­ριη­γη­τι­κός του­ρι­σμός, ό­ταν η πε­ριή­γη­ση ή η εκ­δρο­μή γί­νε­ται στην ύ­παι­θρο. Η μορ­φή αυ­τή συν­δέε­ται και με τον α­θλη­τι­κό του­ρι­σμό που α­να­πτύσ­σε­ται σε λί­μνες – πο­τά­μια, ο­ρει­νές, η­μιο­ρει­νές, πε­δι­νές και η­μια­στι­κές πε­ριο­χές που α­να­φέ­ρε­ται α­νω­τέ­ρω.
 • Άλλες ει­δι­κές-ε­ναλ­λα­κτι­κές μορ­φές του­ρι­σμού: Ψυ­χα­γω­γι­κά και θε­μα­τι­κά πάρ­κα, π.χ πάρ­κα πε­ρι­πέ­τειας, πάρ­κα ο­μοιω­μά­των (miniature parks) ,α­κα­δη­μίες πο­δο­σφαί­ρου , μπά­σκετ , λοι­πών α­θλη­μά­των κ.ά.

  


Για αποστολή ενημερωτικού υλικoύ παρακαλούμε δώστε το email σας "εδω".


 Τα βα­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­γράμ­μα­τος εί­ναι τα ε­ξής:

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση.

 

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 

Ύψος επιδότησης

 • 25.000 ευ­ρώ έως 400.000 ευ­ρώ. Χρη­μα­το­δο­τεί­ται το 45% των ε­πι­λέ­ξι­μων δα­πα­νών.
 • Στην πε­ρί­πτω­ση πρόσ­λη­ψης νέ­ου προ­σω­πι­κού για του­λά­χι­στον 0,2 Ε­ΜΕ μι­σθω­τής ερ­γα­σίας, το πο­σο­στό χρη­μα­το­δό­τη­σης α­νέρ­χε­ται σε 50%.

 

Επιδοτούμενες δαπάνες

 • Κτί­ρια, λοι­πές ε­γκα­τα­στά­σεις και πε­ρι­βάλ­λων χώ­ρος.
 • Μη­χα­νή­μα­τα, ε­γκα­τα­στά­σεις και ε­ξο­πλι­σμός προ­στα­σίας πε­ρι­βάλ­λο­ντος και ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέρ­γειας και ύ­δα­τος.
 • Με­τα­φο­ρι­κά μέ­σα.
 • Πι­στο­ποίη­ση συ­στη­μά­των δια­σφά­λι­σης ποιό­τη­τας, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής δια­χεί­ρι­σης.
 • Προ­βο­λή/Προώ­θη­ση - Συμ­με­το­χή σε Εκθέ­σεις.
 • Τε­χνι­κές με­λέ­τες μη­χα­νι­κού και υ­πη­ρε­σίες φο­ρο­τε­χνι­κού και νο­μι­κού συμ­βού­λου.
 • Λο­γι­σμι­κά και υ­πη­ρε­σίες λο­γι­σμι­κού.
 • Σύ­ντα­ξη και πα­ρα­κο­λού­θη­ση υ­λο­ποίη­σης Επεν­δυ­τι­κού Σχε­δίου.

 

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης

30 μήνες από την ημερομηνία απόφασης.

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ "Ενίσχυση Τουριστικών "

Δείτε αναλυτικά τους Επιλέξιμους ΚΑΔ "εδώ".

  

 Διαβάστε αναλυτικά την πρό­σκλη­ση υ­πο­βο­λής αι­τή­σεων χρη­μα­το­δό­τη­σης "εδω".


Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Τσιμπουρλάς
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6906272316
Email : tsibosd [AT] gmail [DOT] com & tsibos [AT] osb [DOT] net [DOT] gr

Για αποστολή ενημερωτικού υλικoύ παρακαλούμε δώστε το email σας "εδω".


 

 

 

 

jQuery Scroll Up plugin