academy logo


Και­νο­τό­μο σύ­στη­μα ο­λο­κλη­ρω­μένης λύ­σης για την Α­θλη­τι­κή Βιο­μη­χα­νία


Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΙΑ­ΚΗ Ε­ΝΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ


   Οι ση­με­ρι­νές ε­πι­χει­ρή­σεις, έ­χο­ντας δια­πι­στώ­σει τις ρα­γδαίες ε­ξε­λί­ξεις στις κα­θη­με­ρι­νές ε­πι­χει­ρη­σια­κές δια­δι­κα­σίες, ζη­τούν α­πό τα μη­χα­νο­γρα­φι­κά τους συ­στή­μα­τα να μπο­ρούν να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν, να α­ξιο­λο­γή­σουν και να συν­δέ­σουν το σύ­νο­λο των λει­τουρ­γιών τους σε μία ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη Ενό­τη­τα, δη­μιουρ­γώ­ντας με αυ­τό τον τρό­πο τις προϋπο­θέ­σεις που θα συμ­βάλ­λουν κα­θο­ρι­στι­κά στην ε­ξε­λι­κτι­κή πο­ρεία τους και στην ε­νί­σχυ­ση του α­ντα­γω­νι­στι­κού τους πλε­ο­νε­κτή­μα­τος.

...Το πα­ρα­πά­νω ζή­τη­μα έρ­χε­ται να κα­λύ­ψει η πλατ­φόρ­μαacademy logo...


Η ε­φαρ­μο­γή academia logo εί­ναι μία ε­ξει­δι­κευ­μέ­νη πλατ­φόρ­μα web δια­χεί­ρι­σης και πα­ρα­κο­λού­θη­σης αθλητικών σωματίων.

Πε­ρι­λαμ­βά­νει τα ε­ξής Υπο­συ­στή­μα­τα:

 • Αθλη­τές
 • Προ­πο­νη­τές
 • Τά­ξεις / τμή­μα­τα
 • Προ­πο­νή­σεις
 • Εβδο­μα­διαίο πρό­γραμ­μα
 • Πα­ρου­σιο­λό­γιο
 • Μη­νύ­μα­τα
 • Οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεία
 • Ανα­φο­ρές Ανα­κοι­νώ­σεις
 • Εργο­με­τρι­κά Προ­π/κή Αξιο­λό­γη­ση

Αντι­μέ­τω­ποι με την Οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση

    Η πα­γκο­σμιο­ποίη­ση της α­γο­ράς δη­μιούρ­γη­σε νέες συν­θή­κες για την λει­τουρ­γία των ε­πι­χει­ρή­σεων ά­σχε­τα α­πό το μέ­γε­θός τους, τον το­μέα δρα­στη­ριο­ποίη­σης τους και τον το­πι­κό ή διε­θνή χα­ρα­κτή­ρα των δρα­στη­ριο­τή­των τους.

...εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη μια σω­στή χά­ρα­ξη στρα­τη­γι­κής...

Δια­χεί­ρι­ση ε­πι­χει­ρή­σεων σε κρί­ση

   Ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­τα­ση και λύ­ση, σας πα­ρέ­χει η ε­πι­στη­μο­νι­κή μας ο­μά­δα Συμ­βού­λων α­νά­καμ­ψης ε­πι­χει­ρή­σεων και τα στε­λέ­χη της με σκο­πό την α­να­διορ­γά­νω­ση βελ­τιώ­νο­ντας συ­νο­λι­κά τη λει­τουρ­γία της ε­πι­χει­ρή­σεως ο­ποιασ­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τας.

   Οι Κύ­ριες Αξίες μας εί­ναι: η υ­πευ­θυ­νό­τη­τα, η δέ­σμευ­ση, η δια­φο­ρο­ποίη­ση, η εν­δυ­νά­μω­ση, η και­νο­το­μία, η α­κε­ραιό­τη­τα, η αυ­τε­νέρ­γεια και η α­σφά­λεια.

   Απο­στο­λή μας εί­ναι: να αυ­ξή­σου­με τον κύ­κλο ερ­γα­σιών των πε­λα­τών μας πα­ρέ­χο­ντας σε αυ­τούς υ­πη­ρε­σίες υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου και υ­λο­ποιώ­ντας ά­με­σα ε­φαρ­μό­σι­μες λύ­σεις. Βο­η­θού­με τους πε­λά­τες μας να ε­πι­τύ­χουν τους στό­χους τους, αυ­ξά­νου­με συ­νε­χώς την α­ξία της ε­πι­χεί­ρη­σής τους, ε­στιά­ζου­με στο αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό και φέρ­νου­με τα ε­πι­θυ­μη­τά α­πο­τε­λέ­σμα­τα μέ­σα α­πό την ε­μπει­ρία μας και τις γνώ­σεις μας σε αυ­τούς τους το­μείς.

Σας πα­ρέ­χου­με τη λύ­ση για να α­να­δειχ­θεί­τε νι­κη­τέςστον ά­κρα­το α­ντα­γω­νι­σμό της πα­γκο­σμιο­ποίη­σης!!!

Στις υ­πη­ρε­σίες μας πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται εν­δει­κτι­κά:

 • System Intergration – Υπη­ρε­σίες Πλη­ρο­φο­ρι­κής
 • Web Development & IoT (Internet of things)
 • Marketing και Sales Solutions – Υπη­ρε­σίες Προώ­θη­σης
 • Ανά­πτυ­ξη ε­ξα­γω­γών – Εξω­στρέ­φεια Επι­χει­ρή­σεων
 • Tax Business Solutions, Εγχώ­ρια και Διε­θνή Λο­γι­στι­κά-Φο­ρο­τε­χνι­κά Πρό­τυ­πα
 • Νο­μι­κές και Συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κές Υπη­ρε­σίες
 • Ασφα­λι­στι­κά πα­κέ­τα
 • Ε­ΣΠΑ 2014-2020 και άλ­λων χρη­μα­το­δο­τού­με­νων α­να­πτυ­ξια­κών προ­γραμ­μά­των
 • Συ­στή­μα­τα Δια­χεί­ρι­σης Ποιό­τη­τας α­πό το ISO έως το EFQM
 • Αθλη­τι­κή Ενδυ­ση-Υπό­δη­ση

Ενα καινοτόμο σύστημα ολοκληρωμένης λύσης για την Αθλητική Βιομηχανία!!!


 Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΙΑ­ΚΗ Ε­ΝΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ


academy systems

 

Πλατφόρμα @cademy...

...είναι ένα καινοτόμο σύστημα ολοκληρωμένης λύσης για τον Αθλητισμό. Περιλαμβάνει ένα σύνολο προγραμμάτων, συσκευών και υπηρεσιών που σκοπό έχουν να δώσουν στους αθλητικούς συλλόγους, σωματεία, ακαδημίες, προπονητές μια ολοκληρωμένη υποδομή για την διαχείριση, αξιολόγηση, προπόνηση, παρακολούθηση, των αθλητών τους.

Περισσότερα εδώ.

@καδημία...

...εί­ναι μία Web Εφα­ρ­μο­γή Δια­χεί­ρι­σης και πλη­ρο­φο­ρίας  που δια­τί­θε­ται σε Αθλη­τι­κά Σω­μα­τεία.
Η ε­φα­ρ­μο­γή α­νή­κει στην κα­τη­γο­ρία WEB ε­φα­ρ­μο­γών και μπο­ρεί να λει­του­ρ­γή­σει α­πό πα­ντού με μό­νη προϋπό­θε­ση την ύ­πα­ρ­ξη internet.

Περισσότερα εδώ.

Ηλεκ­τρο­νι­κό Κα­τά­στη­μα...

   Ένα e-shop που­λά­ει τα προϊό­ντα και τις υ­πη­ρε­σίες σας 24 ώ­ρες τη μέ­ρα, κα­θη­με­ρι­νές και αρ­γίες, χω­ρίς το κό­στος των λει­τουρ­γι­κών ε­ξό­δων, χω­ρίς να πλη­ρώ­νε­τε προ­σω­πι­κό! Κοι­μά­στε, δια­σκε­δά­ζε­τε, τα­ξι­δεύε­τε και το η­λεκ­τρο­νι­κό σας κα­τά­στη­μα που­λά­ει, τα κέρ­δη σας αυ­ξά­νο­νται!!

Περισσότερα εδώ.

Email marketing & newsletters...

   Το email marketing α­νή­κει στην με­γα­λύ­τε­ρη οι­κο­γέ­νεια της ε­πι­στή­μης του marketing και α­φο­ρά την χρή­ση του email, ως μέ­σο, για την προώ­θη­ση και ε­νη­μέ­ρω­ση του α­γο­ρα­στι­κού κοι­νού για τα προϊό­ντα και τις υ­πη­ρε­σίες που προ­σφέ­ρει ο δια­φη­μι­ζό­με­νος

Περισσότερα εδώ.

Ηλεκ­τρο­νι­κό Πε­ριο­δι­κό...

  Το «Ηλε­κ­τρο­νι­κό Δια­δι­κτυα­κό Πε­ριο­δι­κό» εί­ναι μια ε­ξε­λιγ­μέ­νη η­λεκ­τρο­νι­κή έκ­δο­ση/πα­ρου­σία­ση, που χρη­σι­μο­ποιεί νέες τε­χνο­λο­γίες ψη­φιο­ποίη­σης δί­νο­ντας μο­να­δι­κές δυ­να­τό­τη­τες marketing.

Περισσότερα εδώ.

«Α­ντί­δρα­σις»...

   Το «α­ντί­δρα­σις» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φα­ρ­μο­γή με τη βοή­θεια της ο­ποίας οι α­θλη­τές ε­πι­τυ­γ­χά­νουν να αυ­ξή­σουν την α­ντί­δρα­σή τους σε ο­πτι­κές με­τα­βο­λές (α­να­βό­σβη­μα led) που λα­μ­βά­νουν χώ­ρα σε συ­σκευές που βρί­σκο­νται ε­ν­σω­μα­τω­μέ­νες στο γι­λέ­κο.

Περισσότερα εδώ.

«Αντί­λη­ψις»...

   Tο «Αντί­λη­ψις» εί­ναι έ­να σύ­νο­λο ε­φαρ­μο­γών που έ­χουν σκο­πό την ό­ξυν­ση της α­ντί­λη­ψής μας. Αντί­λη­ψη εί­ναι, ό­πως λί­γο πο­λύ ξέ­ρου­με, μια σύν­θε­τη και πο­λύ­πλο­κη λει­τουρ­γία του ορ­γα­νι­σμού, που αυ­τό­μα­τα (μέ­σω δυ­να­μι­κής αλ­λη­λο­συ­σχέ­τι­σης των μη­νυ­μά­των της ε­μπει­ρίας) μέ­σα στα αρ­μό­δια ε­γκε­φα­λι­κά κέ­ντρα α­να­γνω­ρί­ζει, ερ­μη­νεύει ά­με­σα και α­πο­δί­δει νό­η­μα ―με τη βοή­θεια της νό­η­σης (συλ­λαμ­βά­νο­ντας α­πό­ψεις, ι­διό­τη­τες, ποιό­τη­τες ή σχέ­σεις των α­ντι­κει­μέ­νων με­τα­ξύ τους), της δια­νο­η­τι­κής α­νά­πτυ­ξης, του συ­ναι­σθή­μα­τος (δια­θέ­σεως) και της προ­η­γού­με­νης ε­μπει­ρίας (μά­θη­σης) τού α­τό­μου― στα αι­σθη­τη­ρια­κά δε­δο­μέ­να, δηλ. τα αι­σθή­μα­τα (που προέρ­χο­νται εί­τε α­πό ε­ξω­τε­ρι­κά/πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά, εί­τε α­πό ορ­γα­νι­κά ή του κε­ντρι­κού νευ­ρι­κού μας συ­στή­μα­τος ε­ρε­θί­σμα­τα) α­νά­λο­γα με το γνω­σια­κό σχή­μα του, ορ­γα­νώ­νο­ντάς τα έ­τσι σε μια ο­λό­τη­τα ως κά­τι το συ­γκε­κρι­μέ­νο.

Περισσότερα εδώ.

Online Κρα­τή­σεις Γη­πέ­δων...

 Ενσω­μα­τώ­στε την Υπη­ρε­σία online κρα­τή­σεων γη­πέ­δου στην ι­στο­σε­λί­δα σας με α­πλά βή­μα­τα. Η Υπη­ρε­σία online κρα­τή­σεων γη­πέ­δων εί­ναι έ­να βο­λι­κό σύ­στη­μα κρα­τή­σεων που μπο­ρεί να εν­σω­μα­τω­θεί σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα. Με αυ­τό το σύ­στη­μα μπο­ρεί­τε να δη­μιουρ­γή­σε­τε μια προ­σαρ­μο­σμέ­νη δια­δι­κα­σία κρά­τη­σης και να α­φή­σε­τε τους πε­λά­τες σας να κλεί­σουν γή­πε­δο online.

Περισσότερα εδώ.

Σας πα­ρέ­χου­με τη λύ­ση για να α­να­δειχ­θεί­τε νι­κη­τές στον ά­κρα­το α­ντα­γω­νι­σμό της πα­γκο­σμιο­ποίη­σης!!!

 ΠΡΟ­ΣΑΡ­ΜΟ­ΖΟΥ­ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑ­ΤΦΟΡ­ΜΑ ΣΤΙΣ Α­ΝΑ­ΓΚΕΣ ΣΑ­Σ


   Σχε­διά­ζου­με και α­να­πτύ­σου­με ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες custom web ε­φαρ­μο­γές (web applications) α­πο­κλει­στι­κά για τις δι­κές σας α­νά­γκες.

   Για την α­νά­πτυ­ξη των web ε­φαρ­μο­γών χρη­σι­μο­ποιού­με τις πλέ­ον κο­ρυ­φαίες τε­χνο­λο­γίες που συν­δυά­ζουν α­ξιο­πι­στία, τα­χύ­τη­τα, α­σφά­λεια, ευε­λι­ξία και λει­τουρ­γι­κό­τη­τα.


Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΙΑ­ΚΗ Ε­ΝΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ


 Ολοκληρωμένες Λύσεις – Total Solutions

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Δημήτρης Τσιμπουρλάς ( κινητό : 6906272316)

Email : tsibosd [AT] gmail [DOT] com -  tsibos [AT] osb [DOT] net [DOT] gr

 

jQuery Scroll Up plugin