ΠΡΟ­ΚΗ­ΡΥ­ΞΗ 08/06/2017

 

 1η πε­ρίο­δος υ­πο­βο­λής: Έναρ­ξη 5.7.2017 – Λή­ξη 9.8.2017

 

 Ενί­σχυ­ση της αυ­το­α­πα­σχό­λη­σης πτυ­χιού­χων τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης (Β Κύ­κλος)

    Το πρό­γρα­μ­μα στο­χεύει στην υ­πο­στή­ρι­ξη πτυ­χιού­χων τρι­το­βά­θ­μιας ε­κ­παί­δευ­σης, α­νέ­ρ­γων, μι­σθω­τών καιαυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων, για την έ­να­ρ­ξη/υ­πο­στή­ρι­ξη της ά­σκη­σης ε­πα­γ­γε­λ­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας συ­να­φούς με την ει­δι­κό­τη­τά τους σε αυ­το­τε­λή ε­πα­γ­γε­λ­μα­τι­κό χώ­ρο. Επι­δίω­ξη του προ­γρά­μ­μα­τος εί­ναι η ε­νί­σχυ­ση της αυ­το­α­πα­σχό­λη­σης των πτυ­χιού­χων και η δη­μιου­ρ­γία νέων θέ­σεων ε­ρ­γα­σίας.

3 κύ­κλοι η­λεκ­τρο­νι­κής υ­πο­βολής

   Η έ­ναρ­ξη της η­λεκ­τρο­νι­κής υ­πο­βο­λής ο­ρί­ζε­ται στις 5.7.2017. Η η­λεκ­τρο­νι­κή υ­πο­βο­λή μπο­ρεί να γί­νει σε 3 δια­φο­ρε­τι­κές πε­ριό­δους οι ο­ποίες εί­ναι οι ε­ξής:

1η πε­ρίο­δος υ­πο­βο­λής: Έναρ­ξη 5.7.2017 – Λή­ξη 9.8.2017
2η πε­ρί­δος υ­πο­βο­λής: Έναρ­ξη 6.9.2017 – Λή­ξη 11.10.2017
3η πε­ρίο­δος υ­πο­βο­λής: Έναρ­ξη 8.11.2017 – Λή­ξη 13.12.2017


Δι­καιού­χοι της δρά­σης εί­ναι:

Από­φοι­τοι Α­ΕΙ/ΤΕΙ ή ι­σό­τι­μης σχο­λής Ελλά­δος ή ε­ξω­τε­ρι­κού (α­να­γνω­ρι­σμέ­νη α­πό το ΔΟ­Α­ΤΑΠ) ή κά­το­χοι α­να­γνώ­ρι­σης ε­παγ­γελ­μα­τι­κών προ­σό­ντων, α­πό ΣΑ­ΕΙ ή ΣΑ­ΕΠ. Επί­σης, πτυ­χία α­πό Σχο­λές Θεά­τρου και Χο­ρού α­να­γνω­ρι­σμέ­νες α­πό το Υπ. Πο­λι­τι­σμού ως τρι­το­βάθ­μιες και α­πό­φοι­τοι μου­σι­κών εκ­παι­δευ­τη­ρίων α­να­γνω­ρι­σμέ­νων α­πό το Κρά­τος (το πρώ­το πτυ­χίο θα πρέ­πει να έ­χει α­πο­κτη­θεί με­τά την 1/1/1995).

Μπο­ρούν να συμ­με­τέ­χου­ν:

Κα­τη­γο­ρία Δι­καιού­χων Α: Ανε­ρ­γοι, ε­γ­γε­γρα­μ­μέ­νοι στα μη­τρώα α­νέ­ρ­γων του Ο­Α­Ε­Δ, μι­σθω­τοί (πλή­ρους ή με­ρι­κής ή ε­πο­χια­κής α­πα­σχό­λη­σης), υ­φι­στά­με­νοι ε­πι­χει­ρη­μα­τίες που θα συ­στή­σουν νέα ε­ται­ρία με α­νέ­ρ­γους ή μι­σθω­τούς.
Κα­τη­γο­ρία Δι­καιού­χων Β: Υφι­στά­με­νοι α­το­μι­κοί ε­πι­χει­ρη­μα­τίες (αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νοι) που α­σκούν ή­δη συ­να­φή με την ει­δι­κό­τη­τά τους (τί­τ­λο σπου­δών) ε­πα­γ­γε­λ­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ό­πως ε­πί­σης και συ­νε­ρ­γα­σίες με­τα­ξύ αυ­τών.
Επι­δο­τού­νται για: τη δη­μιου­ρ­γία, ο­ρ­γά­νω­ση, υ­πο­στή­ρι­ξη και λει­του­ρ­γία νέ­ας ή υ­φι­στά­με­νης ε­πι­χεί­ρη­σης συ­να­φούς με τις σπου­δές τους.

Επι­δο­τού­νται με: 5.000 ευ­ρώ έως 25.000 ευ­ρώ για έ­να δι­καιού­χο με α­το­μι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση, έως 40.000 ευ­ρώ συ­νε­ρ­γα­τι­κά σχή­μα­τα δύο α­τό­μων, έως 50.000 ευ­ρώ για συ­νε­ρ­γα­σίες τριών ή πε­ρι­σ­σο­τέ­ρων.

Χρη­μα­το­δο­τεί­ται το 100% των ε­πι­λέ­ξι­μων δα­πα­νών.


Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΙΑ­ΚΗ Ε­ΝΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ


Βα­σι­κές προϋπο­θέ­σεις συμ­με­το­χής:

I. Ει­σο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια

Για τους ε­ν­δια­φε­ρό­με­νους που θα υ­πο­βά­λ­λουν αί­τη­ση με την ι­διό­τη­τα του α­νέ­ρ­γου ή μι­σθω­τού ι­σχύουν τα ε­ξής:

Για την κα­τη­γο­ρία Α, ο μέ­σος ό­ρος του ει­σο­δή­μα­τος ε­πι­βο­λής ει­σφο­ράς για τα φο­ρο­λο­γι­κά έ­τη 2015, 2014 & 2013, να μην υ­πε­ρ­βαί­νει α­νά­λο­γα με την οι­κο­γε­νεια­κή τους κα­τά­στα­ση κα­τά το φο­ρο­λο­γι­κό έ­τος 2015 τις 22.000 ευ­ρώ για το α­το­μι­κό ει­σό­δη­μα ή τις 35.000 ευ­ρώ για το οι­κο­γε­νεια­κό ει­σό­δη­μα.
Για την κα­τη­γο­ρία Β, ι­σχύουν ό­σα α­να­φέ­ρο­νται πα­ρα­πά­νω κα­θώς ε­πί­σης θα πρέ­πει και o μέ­σος ό­ρος του συ­νό­λου των α­κα­θα­ρί­στων ε­σό­δων α­πό ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα για τα έ­τη 2015, 2014 & 2013 να μην υ­πε­ρ­βαί­νει τις 40.000 ευ­ρώ.

II. Επι­δό­τη­ση α­πό προ­γρά­μ­μα­τα στο πα­ρε­λ­θόν

Ο ε­ν­δια­φε­ρό­με­νος να μην έ­χει ε­ντα­χ­θεί σε συ­γ­χρη­μα­το­δο­τού­με­να προ­γρά­μ­μα­τα με την ι­διό­τη­τα του α­το­μι­κού ε­πι­χει­ρη­μα­τία/ε­πι­τη­δευ­μα­τία ή του ε­ταί­ρου σε ε­πι­χο­ρη­γού­με­νη ε­ται­ρεία, α­πό την 1/1/2013, πλην προ­γρα­μ­μά­των κα­τά­ρ­τι­σης.

ΙΙΙ. Να μην συ­μ­με­τέ­χουν με την ι­διό­τη­τα του ε­ταί­ρου/με­τό­χου σε ά­λ­λες ε­πι­χει­ρή­σεις ο­ποια­σ­δή­πο­τε νο­μι­κής μο­ρ­φής α­πό την 1/1/2015, ε­ξαι­ρεί­ται η κα­το­χή με­το­χών ε­ται­ρειών ει­ση­γ­μέ­νων στο Χρη­μα­τι­στή­ριο.

IV. Να μην έ­χουν και την ι­διό­τη­τα του α­το­μι­κού ε­πι­χει­ρη­μα­τία κα­τά την υ­πο­βο­λή της αί­τη­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης και να μην έ­χουν προ­βεί σε δια­κο­πή της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής τους δρα­στη­ριό­τη­τας (ως α­το­μι­κοί ε­πι­χει­ρη­μα­τίες) α­πό την 1/1/2017 και μέ­χρι και την η­με­ρο­μη­νία υ­πο­βο­λής της αί­τη­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης.

Ση­μεία Ιδιαί­τε­ρης Προ­σο­χής:

Ι. Οι αι­τή­σεις χρη­μα­το­δό­τη­σης υ­πο­βάλ­λο­νται ΜΟ­ΝΟ η­λεκ­τρο­νι­κά μέ­σω του δι­κτυα­κού τό­που: www.ependyseis.gr.

ΙΙ. Επι­λέ­ξι­μες εί­ναι οι δα­πά­νες α­πό την η­με­ρο­μη­νία έκ­δο­σης της Από­φα­σης Προ­σω­ρι­νού Κα­τα­λό­γου Δυ­νη­τι­κών Δι­καιού­χων, έως 24 μή­νες α­πό την η­με­ρο­μη­νία έ­ντα­ξής τους.

ΙII. Κά­θε δυ­νη­τι­κός δι­καιού­χος, έ­χει δι­καίω­μα υ­πο­βο­λής σε μια μό­νο πε­ρίο­δο υ­πο­βο­λής αι­τή­σεων. Δυ­νη­τι­κοί δι­καιού­χοι οι ο­ποίοι πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στον προ­σω­ρι­νό κα­τά­λο­γο δυ­νη­τι­κών δι­καιού­χων στο πλαί­σιο του Α κύ­κλου της Δρά­σης, δεν έ­χουν δι­καίω­μα υ­πο­βο­λής.

Επι­λέ­ξι­μες δα­πά­νες:

Επι­λέ­ξι­μες εί­ναι οι πα­ρα­κά­τω δα­πά­νες:

  • Λει­τουρ­γι­κές Δα­πά­νες (ε­νοί­κια ε­παγ­γελ­μα­τι­κού χώ­ρου, δα­πά­νες η­λεκ­τρι­σμού, στα­θε­ρής και κι­νη­τής τη­λε­φω­νίας, ύ­δρευ­σης, θέρ­μαν­σης, λοι­πές κοι­νό­χρη­στες δα­πά­νες κα.)
  • Δα­πά­νες για α­μοι­βές τρί­των (νο­μι­κή, συμ­βου­λευ­τι­κή, λο­γι­στι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη, σύ­ντα­ξη και πα­ρα­κο­λού­θη­ση ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κού σχε­δίου, ε­ξει­δι­κευ­μέ­να σε­μι­νά­ρια ε­παγ­γελ­μα­τι­κής κα­τάρ­τι­σης κα.)
  • Δα­πά­νες προ­βο­λής, δι­κτύω­σης και συμ­με­το­χής σε εκ­θέ­σεις
  • Προ­μή­θεια α­να­λω­σί­μων
  • Ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές δι­καιού­χου (ε­πι­χει­ρη­μα­τία / ε­ταί­ρων)
  • Μι­σθο­λο­γι­κό κό­στος για νέ­α/ες θέ­ση/εις
  • Απο­σβέ­σεις πα­γίω­ν/ Χρη­μα­το­δο­τι­κή μί­σθω­ση ε­ξο­πλι­σμού
  • Αγο­ρά/Χρη­μα­το­δο­τι­κή μί­σθω­ση ε­ξο­πλι­σμού/Δια­μόρ­φω­ση ε­σω­τε­ρι­κού χώ­ρου μι­κρής κλί­μα­κας

Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΙΑ­ΚΗ Ε­ΝΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ


 Ολοκληρωμένες Λύσεις – Total Solutions

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Δημήτρης Τσιμπουρλάς ( κινητό : 6906272316)

Email : tsibosd [AT] gmail [DOT] com tsibos [AT] osb [DOT] net [DOT] gr

 

jQuery Scroll Up plugin