Πρό­γραμ­μα “Ενί­σχυ­σης Επι­χει­ρή­σεων Λια­νι­κού Εμπο­ρίου"

   Το Πρό­γρα­μ­μα “Ενί­σχυ­σης Επι­χει­ρή­σεων Λια­νι­κού Εμπο­ρίου” θα στο­χεύ­σει στην ε­νί­σχυ­ση των ε­πε­ν­δυ­τι­κών σχε­δίων πο­λύ μι­κρών, μι­κρών και με­σαίων ε­πι­χει­ρή­σεων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον κλά­δο του Λια­νι­κού Εμπο­ρίου (ΚΑΔ 47). Σκο­πός του Προ­γρά­μ­μα­τος θα εί­ναι η α­να­βά­θ­μι­σή τους μέ­σω στο­χευ­μέ­νων πα­ρε­μ­βά­σεων για ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέ­ρ­γειας, τε­χνο­λο­γι­κή α­να­βά­θ­μι­ση μέ­σω της αύ­ξη­σης της χρή­σης τε­χνο­λο­γιών πλη­ρο­φο­ρι­κής, ε­νί­σχυ­ση της α­σφά­λειας των χώ­ρων και ε­νί­σχυ­ση της ε­φο­δια­στι­κής α­λυ­σί­δας.

   Το πρό­γρα­μ­μα θα υ­λο­ποιη­θεί α­πό την Ει­δι­κή Υπη­ρε­σία Δια­χεί­ρι­σης του Επι­χει­ρη­σια­κού Προ­γρά­μ­μα­τος Αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και Και­νο­το­μία (ΕΥΔ Ε­ΠΑνΕΚ) και τον ε­ν­διά­με­σο φο­ρά (Ε­ΦΕ­ΠΑ­Ε) για πρά­ξεις κρα­τι­κών ε­νι­σχύ­σεων.


Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΙΑ­ΚΗ Ε­ΝΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ


Επι­λέ­ξι­μες δα­πά­νες:

    Ως η­με­ρο­μη­νία έ­να­ρ­ξης ε­πι­λε­ξι­μό­τη­τας δα­πα­νών θα ο­ρι­στεί η η­με­ρο­μη­νία δη­μο­σίευ­σης της προ­κή­ρυ­ξης. Οι ε­πι­λέ­ξι­μες δα­πά­νες θα α­φο­ρού­ν:

   Κτι­ρια­κές Υπο­δο­μές με έ­μ­φα­ση στην προ­στα­σία του Πε­ρι­βά­λ­λο­ντος και ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέ­ρ­γειας.

   Κτι­ρια­κές ε­ρ­γα­σίες, η­λε­κ­τρο­μη­χα­νο­λο­γι­κές και ει­δι­κές ε­γκα­τα­στά­σεις στους χώ­ρους της ε­πι­χεί­ρη­σης που συ­ν­δέ­ο­νται ά­με­σα εί­τε με ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέ­ρ­γειας εί­τε με την προ­στα­σία του πε­ρι­βά­λ­λο­ντος.

Ενδει­κτι­κά:

 • Ανα­βά­θ­μι­ση του συ­στή­μα­τος κε­ντρι­κής θέ­ρ­μα­ν­σης με πε­ρι­βα­λ­λο­ντι­κή μέ­ρι­μνα
 • Αντι­κα­τά­στα­ση υα­λο­πι­νά­κων ή/ και πλαι­σίων με νέα υ­ψη­λής ε­νε­ρ­γεια­κής α­πό­δο­σης.
 • Θε­ρ­μο­μό­νω­ση κτι­ρίων
 • Κα­τα­σκευές, δια­μο­ρ­φώ­σεις, ε­πε­κτά­σεις, δια­ρ­ρυ­θ­μί­σεις των κτη­ρια­κών ε­γκα­τα­στά­σεων, οι ο­ποίες στο­χεύουν στο να διευ­κο­λύ­νουν την προ­σβα­σι­μό­τη­τα των ΑμεΑ.
  Πα­ρε­μ­βά­σεις για τη βε­λ­τίω­ση, α­να­βά­θ­μι­ση και δια­μό­ρ­φω­ση του πε­ρι­βά­λ­λο­ντος χώ­ρου.

Ση­μειώ­νε­ται ό­τι:

 • Δεν θα εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες οι ε­ρ­γο­δο­τι­κές ει­σφο­ρές για κα­τα­σκευα­στι­κές ε­ρ­γα­σίες κα­θώς και οι δα­πά­νες που α­φο­ρούν σε δα­σμούς, φό­ρους κλπ.
 • Δεν θα εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες οι υ­πο­χρεω­τι­κές και σχε­τι­ζό­με­νες εί­τε με την έ­κ­δο­ση α­δειών εί­τε με την ε­πί­βλε­ψη δα­πά­νες
 • Δεν θα εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες οι δα­πά­νες με­λε­τών α­να­καί­νι­σης, δια­κό­σμη­σης και λοι­πές πα­ρε­μ­φε­ρείς δα­πά­νες με­λε­τών.

   Εξο­πλι­σμός και λο­γι­σμι­κό με έ­μ­φα­ση στην τε­χνο­λο­γι­κή α­να­βά­θ­μι­ση των ε­πι­χει­ρή­σεων μέ­σω της αύ­ξη­σης της χρή­σης ΤΠΕ και ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέ­ρ­γειας.

Ενδει­κτι­κές δα­πά­νες για τε­χνο­λο­γι­κή Ανα­βά­θ­μι­ση:

 • Ανα­βά­θ­μι­ση τε­χνο­λο­γι­κών υ­πο­δο­μών, ε­ν­σω­μά­τω­ση ε­ξο­πλι­σμού ΤΠΕ. Προ­μή­θεια με­τα­φο­ρά και ε­γκα­τά­στα­ση νέων σύ­γ­χρο­νων μη­χα­νη­μά­των και λοι­πού ε­ξο­πλι­σμού πλη­ρο­φο­ρι­κής ό­πως η­λε­κ­τρο­νι­κοί υ­πο­λο­γι­στές, ε­ξο­πλι­σμός μη­χα­νο­γρά­φη­σης και η­λε­κ­τρο­νι­κής δι­κτύω­σης
 • Κό­στη α­δειών χρή­σης λο­γι­σμι­κού
 • Δη­μιου­ρ­γία- κα­τα­σκευή νέ­ου δια­δι­κτυα­κού τό­που και προ­σα­ρ­μο­γή υ­πά­ρ­χου­σας ι­στο­σε­λί­δας για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση α­τό­μων με α­να­πη­ρία
 • Δη­μιου­ρ­γία – α­νά­πτυ­ξη e-shops, mobileportals, mobileapps
 • Κό­στη υιο­θέ­τη­σης υ­πη­ρε­σιών cloud computing
 • Ανά­πτυ­ξη και ε­φα­ρ­μο­γή ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων προ­γρα­μ­μά­των δια­χεί­ρι­σης πε­λα­τών ή προ­σω­πι­κού της ε­πι­χεί­ρη­σης (τύ­που ERP, CRM, HRMS).
 • Ανα­νέω­ση ε­ξο­πλι­σμού ε­κεί­νου που συ­ν­δέε­ται με την α­σφά­λεια του χώ­ρου και την α­σφά­λεια της πα­ρο­χής της υ­πη­ρε­σίας.

Ενδει­κτι­κές δα­πά­νες για την προ­στα­σία του πε­ρι­βά­λ­λο­ντος και ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέ­ρ­γειας:

 • Αντι­κα­τά­στα­ση η­λε­κ­τρι­κώ­ν/ η­λε­κ­τρο­νι­κών συ­σκευών με νέες ε­νε­ρ­γεια­κής σή­μα­ν­σης Α
 • Εγκα­τά­στα­ση ε­ξω­τε­ρι­κών σκιά­στρων
 • Εγκα­τά­στα­ση συ­στή­μα­τος ε­νε­ρ­γεια­κής δια­χεί­ρι­σης
 • Εγκα­τά­στα­ση συ­στή­μα­τος ε­λέ­γ­χου ε­πι­πέ­δων φω­τι­σμού με αι­σθη­τή­ρες πα­ρου­σίας
 • Εγκα­τά­στα­ση συ­στή­μα­τος Α­ΠΕ ή α­ντ­λιών θε­ρ­μό­τη­τας για την πα­ρα­γω­γή ζε­στού νε­ρού χρή­σης ή και θέ­ρ­μα­ν­σης/ ψύ­ξης χώ­ρων
 • Αντι­κα­τά­στα­ση πα­λαιού συ­στή­μα­τος καυ­στή­ρα/ λέ­βη­τα με νέο υ­ψη­λής α­πό­δο­σης ή με σύ­στη­μα φυ­σι­κού α­ε­ρίου
 • Εξο­πλι­σμός και ε­ρ­γα­σίες για μείω­ση κα­τα­νά­λω­σης νε­ρού
 • Εξο­πλι­σμός και ε­ρ­γα­σίες α­να­βά­θ­μι­σης της ε­νε­ρ­γεια­κής α­πό­δο­σης του συ­στή­μα­τος κλι­μα­τι­σμού

Ση­μειώ­νε­ται ό­τι:

 • ο προ­μη­θευό­με­νος ε­ξο­πλι­σμός για να εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μος θα πρέ­πει να εί­ναι σύ­γ­χρο­νης τε­χνο­λο­γίας, και­νού­ριος α­με­τα­χεί­ρι­στος και στην κυ­ριό­τη­τα της ε­πι­χεί­ρη­σης.
 • Δεν εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μη η α­να­νέω­ση α­γο­ράς ά­δειας χρή­σης για υ­πά­ρ­χον λο­γι­σμι­κό στην ε­πι­χεί­ρη­ση
 • Δεν εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες οι δα­πά­νες που α­φο­ρούν σε ι­διο­κα­τα­σκευή λο­γι­σμι­κού α­πό την ί­δια την ε­πι­χεί­ρη­ση που ε­γκρί­θη­κε για χρη­μα­το­δό­τη­ση
 • Δεν εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες οι δα­πά­νες που α­φο­ρούν σε δα­σμούς, φό­ρους, τέ­λη, έ­ξο­δα α­μοι­βών ε­κτε­λω­νι­στή και ε­κτε­λω­νι­σμού
 • Η ε­πι­χεί­ρη­ση πρέ­πει να δια­τη­ρή­σει στην κα­το­χή της και να μην με­τα­βι­βά­σει τον ε­ξο­πλι­σμό αυ­τό του­λά­χι­στον ε­πί μια τριε­τία α­πό την η­με­ρο­μη­νία τε­λι­κής πλη­ρω­μής
 • Δεν εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες οι δα­πά­νες για προ­μή­θεια α­να­λω­σί­μων υ­λι­κών.

Επί­σης στο πρό­γρα­μ­μα θα εί­ναι ε­πι­λέ­ξι­μες δα­πά­νες για:

 • Με­λέ­τη και σύ­ντα­ξη ε­γ­χει­ρι­δίων για την α­νά­πτυ­ξη και πι­στο­ποίη­ση δια­χει­ρι­στι­κών συ­στη­μά­των
 • Πα­ρο­χή υ­πη­ρε­σιών πα­ρα­κο­λού­θη­σης και διοί­κη­σης του ε­πε­ν­δυ­τι­κού σχε­δίου
 • Εξει­δι­κευ­μέ­νες με­λέ­τες στο πλαί­σιο της ε­φο­δια­στι­κής α­λυ­σί­δας (logistics).

   Ενδέ­χε­ται ε­πί­σης να ε­πι­χο­ρη­γη­θεί και μέ­ρος του μι­σθο­λο­γι­κού κό­στους υ­φι­στά­με­νου και νέ­ου προ­σω­πι­κού.

   Η δια­δι­κα­σία της η­λε­κ­τρο­νι­κής υ­πο­βο­λής θα εί­ναι υ­πο­χρεω­τι­κή και οι αι­τή­σεις χρη­μα­το­δό­τη­σης θα υ­πο­βά­λ­λο­νται μέ­σω του Πλη­ρο­φο­ρια­κού Συ­στή­μα­τος Κρα­τι­κών Ενι­σχύ­σεων. Δεν θα κα­τα­τί­θε­ται φυ­σι­κός φά­κε­λος με τε­κ­μη­ρίω­ση (δι­καιο­λο­γη­τι­κά) κα­τά τη φά­ση της υ­πο­βο­λής. Τα δι­καιο­λο­γη­τι­κά θα υ­πο­βλη­θούν με­τά την α­ξιο­λό­γη­ση και την προ­σω­ρι­νή βα­θ­μο­λο­γι­κή κα­τά­τα­ξη και μό­νον για τα δυ­νη­τι­κά ε­ντα­σ­σό­με­να ε­πε­ν­δυ­τι­κά σχέ­δια.

 

Πο­σο­στά Ενί­σχυ­σης δα­πά­νες:

      Η χρη­μα­το­δό­τη­ση των ε­πε­ν­δυ­τι­κών σχε­δίων θα κα­λύ­πτει το 40% των ε­πι­λέ­ξι­μων δα­πα­νών και θα προ­σαυ­ξά­νε­ται κα­τά 10%, φτά­νο­ντας στο 50% στην πε­ρί­πτω­ση πρό­σ­λη­ψης νέ­ου προ­σω­πι­κού. Η διά­ρ­κεια υ­λο­ποίη­σης των ε­πε­ν­δυ­τι­κών σχε­δίων θα εί­ναι έως 24 μή­νες.

Υπε­ν­θυ­μί­ζε­ται πως σύ­μ­φω­να με τη Σύ­στα­ση της Επι­τρο­πής 2003/361/Ε­Κ:

 • Στην ΜμΕ, ως πο­λύ μι­κρή ε­πι­χεί­ρη­ση ο­ρί­ζε­ται η ε­πι­χεί­ρη­ση η ο­ποία α­πα­σχο­λεί λι­γό­τε­ρους α­πό 10 ε­ρ­γα­ζο­μέ­νους και της ο­ποίας ο ε­τή­σιος κύ­κλος ε­ρ­γα­σιών ή το σύ­νο­λο του ε­τή­σιου ι­σο­λο­γι­σμού δεν υ­πε­ρ­βαί­νει τα 2 ε­κατ. Ευ­ρώ
 • Στην κα­τη­γο­ρία των ΜμΕ, ως μι­κρή ε­πι­χεί­ρη­ση ο­ρί­ζε­ται η ε­πι­χεί­ρη­ση η ο­ποία α­πα­σχο­λεί λι­γό­τε­ρους α­πό 50 ε­ρ­γα­ζο­μέ­νους και της ο­ποίας ο ε­τή­σιος κύ­κλος ε­ρ­γα­σιών ή το σύ­νο­λο του ε­τή­σιου ι­σο­λο­γι­σμού δεν υ­πε­ρ­βαί­νει τα 10 ε­κατ. Ευ­ρώ
 • Στην κα­τη­γο­ρία των ΜμΕ, ως με­σαία ε­πι­χεί­ρη­ση ο­ρί­ζε­ται η ε­πι­χεί­ρη­ση η ο­ποία α­πα­σχο­λεί λι­γό­τε­ρους α­πό 250 ε­ρ­γα­ζο­μέ­νους και της ο­ποίας ο ε­τή­σιος κύ­κλος ε­ρ­γα­σιών εί­ναι κά­τω των 50 ε­κατ. ευ­ρώ ή το σύ­νο­λο του ε­τή­σιου ι­σο­λο­γι­σμού δεν υ­πε­ρ­βαί­νει τα 43 ε­κατ. Ευ­ρώ.

 

Όροι και Προϋπο­θέ­σεις:

Οι βα­σι­κές προϋπο­θέ­σεις συ­μ­με­το­χής μιας ε­πι­χεί­ρη­σης, θα εί­ναι οι α­κό­λου­θες:

 • να δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στην Ελλη­νι­κή ε­πι­κρά­τεια και να πρα­γ­μα­το­ποιή­σει ε­πέ­ν­δυ­ση α­πο­κλει­στι­κά σε μία μό­νο Πε­ρι­φέ­ρεια.
 • να λει­του­ρ­γεί α­πο­κλει­στι­κά με μία α­πό τις α­κό­λου­θες μο­ρ­φές: ε­πι­χει­ρή­σεις ε­ται­ρι­κού / ε­μπο­ρι­κού χα­ρα­κτή­ρα (Ανώ­νυ­μη Εται­ρία, Εται­ρία Πε­ριο­ρι­σμέ­νης Ευ­θύ­νης, Ομό­ρ­ρυ­θ­μη Εται­ρία ή Ετε­ρό­ρ­ρυ­θ­μη Εται­ρία και Ι.Κ.Ε, Ατο­μι­κή Επι­χεί­ρη­ση, Κοι­νω­νι­κή Συ­νε­ται­ρι­στι­κή Επι­χεί­ρη­ση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙ­ΝΣΕ­Π]).
 • να μην α­πο­τε­λεί προ­βλη­μα­τι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση κα­τά την έ­ν­νοια που δί­δε­ται στο δί­καιο πε­ρί κρα­τι­κών ε­νι­σχύ­σεων.
 • να μην εί­ναι υ­πό πτώ­χευ­ση, ε­κ­κα­θά­ρι­ση ή α­να­γκα­στι­κή δια­χεί­ρι­ση.
 • να μην ε­κ­κρε­μεί σε βά­ρος τους α­νά­κτη­ση ε­νί­σχυ­σης.
 • να δια­θέ­τει ή να δε­σμευ­θεί με υ­πεύ­θυ­νη δή­λω­ση του Νό­μι­μου Εκπρο­σώ­που ό­τι μέ­χρι την ο­λο­κλή­ρω­ση της δρά­σης/ε­πέ­ν­δυ­σης θα με­ρι­μνή­σει για τις κα­τά­λ­λη­λες υ­πο­δο­μές και υ­πη­ρε­σίες με σκο­πό την ε­λα­χι­στο­ποίη­ση των ε­μπο­δίων και τη διευ­κό­λυ­ν­ση της πρό­σβα­σης σε αυ­τές, ό­που αυ­τό εί­ναι α­πα­ραί­τη­το και α­να­γκαίο, α­τό­μων με α­να­πη­ρία, να υ­πο­βά­λ­λει έως έ­να ε­πε­ν­δυ­τι­κό σχέ­διο α­νά Α­ΦΜ.
 • το ε­πε­ν­δυ­τι­κό σχέ­διο (φυ­σι­κό και οι­κο­νο­μι­κό α­ντι­κεί­με­νο) να μην έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί, πριν την η­με­ρο­μη­νία υ­πο­βο­λής της πρό­τα­σης.
 • να υ­πο­βά­λ­λει στο ε­πε­ν­δυ­τι­κό σχέ­διό του δα­πά­νες που δεν έ­χουν χρη­μα­το­δο­τη­θεί και δεν έ­χουν ε­ντα­χ­θεί σε ά­λ­λο πρό­γρα­μ­μα που χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό ε­θνι­κούς ή κοι­νο­τι­κούς πό­ρους.
 • το συ­νο­λι­κό πο­σό των ε­νι­σχύ­σεων ή­σ­σο­νος ση­μα­σίας που έ­χει λά­βει στο πα­ρε­λ­θόν η ε­νιαία ε­πι­χεί­ρη­ση, συ­μπε­ρι­λα­μ­βα­νο­μέ­νης της ε­νί­σχυ­σης α­πό αυ­τή τη Δρά­ση, να μην υ­πε­ρ­βαί­νει το πο­σό των 200.000 ευ­ρώ μέ­σα σε μία τριε­τία (τρέ­χον η­με­ρο­λο­για­κό έ­τος και τα δύο (2) προ­η­γού­με­να η­με­ρο­λο­για­κά έ­τη) πριν α­πό τον χρό­νο χο­ρή­γη­σης του ε­ν­νό­μου δι­καιώ­μα­τος της ε­νί­σχυ­σης.

Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΙΑ­ΚΗ Ε­ΝΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ


 

jQuery Scroll Up plugin

Προπονητικά μας: Νέα, καινοτόμα, πρωτοποριακά!

 • αντίδρασις
 • αντίληψις
 • Reflex
 • Κέρβερος
image

Προπονητικό Σύστημα "αντίδρασις"

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν να αυξήσουν την αντίδρασή τους σε οπτικές μεταβολές (αναβόσβημα led) που λαμβάνουν χώρα στης συσκευές. Ο χρόνος αντίδρασης και η ταχύτητα εκτέλεσης μιας κίνησης, είναι δυο συνιστώσες της ειδικής φυσικής κατάστασης που καθορίζουν την επιδεξιότητα (skill) των αθλητών.

Περισσότερα
image

Προπονητικό Σύστημα "αντίληψις"

Tο προ­πο­νη­τι­κό σύ­στη­μα «@ντί­λη­ψις» έ­χει σκο­πό την ό­ξυν­ση της α­ντί­λη­ψής μας. Αντί­λη­ψη εί­ναι, ό­πως λί­γο πο­λύ ξέ­ρου­με, μια σύν­θε­τη και πο­λύ­πλο­κη λει­τουρ­γία του ορ­γα­νι­σμού, που αυ­τό­μα­τα (μέ­σω δυ­να­μι­κής αλ­λη­λο­συ­σχέ­τι­σης των μη­νυ­μά­των της ε­μπει­ρίας) μέ­σα στα αρ­μό­δια ε­γκε­φα­λι­κά κέ­ντρα α­να­γνω­ρί­ζει, ερ­μη­νεύει ά­με­σα και α­πο­δί­δει νό­η­μα ―με τη βοή­θεια της νό­η­σης...

Περισσότερα
image

Προπονητικό Σύστημα "reflex"

Tο σύ­στη­μα προ­πό­νη­σης και μέ­τρη­σης «reflex» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φαρ­μο­γή που συν­διά­ζει ό­λα τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα των και­νο­τό­μων προ­πο­νη­τι­κών συ­στη­μά­των «α­ντί­δρα­σις» και «α­ντί­λη­ψις» για τη βελ­τίω­ση της α­ντί­λη­ψης και α­ντί­δρα­σης στο χώ­ρο, με γρή­γο­ρη λή­ψη α­πο­φά­σεων. Στον α­θλη­τι­σμό η α­ντί­λη­ψη και η τα­χύ­τη­τα α­ντί­δρα­σης α­πο­τε­λεί το πρω­τα­γω­νι­στι­κό στοι­χείο για ε­πι­τυ­χη­μέ­νη πο­ρεία ε­νός α­θλη­τή.

Περισσότερα
image

Προπονητικό Σύστημα "κέρβερος"

Το προ­πο­νη­τι­κό σύ­στη­μα «Κέρ­βε­ρος» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φαρ­μο­γή με τη βοή­θεια της ο­ποίας οι α­θλη­τές ε­πι­τυγ­χά­νουν να αυ­ξή­σουν την α­ντί­λη­ψη και α­ντί­δρα­σή τους σε ο­πτι­κά ε­ρε­θί­σμα­τα (α­να­βό­σβη­μα led) που λαμ­βά­νουν χώ­ρα στις συ­σκευές. Η α­ντί­λη­ψη, ο χρό­νος α­ντί­δρα­σης, η τα­χύ­τη­τα ε­κτέ­λε­σης μιας κί­νη­σης, εί­ναι δυο συ­νι­στώ­σες της ει­δι­κής φυ­σι­κής κα­τά­στα­σης που κα­θο­ρί­ζουν την ε­πι­δε­ξιό­τη­τα (skill) των α­θλη­τών.

Περισσότερα

Σκοπός μας: Η τεχνολογικά πρωτοποριακή δράση...