check stars

 

Σή­μα­τα και Κα­τά­τα­ξη Ξε­νο­δο­χείων και Δω­μα­τίων Μέ­χρι την 31/12/2018

 

   Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΕΙΣ Αριθμ. 216 κα­θο­ρι­σμός τε­χνι­κών και λει­τουρ­γιών προ­δια­γρα­φών και βαθ­μο­λο­γού­με­νων κρι­τη­ρίων για τα ξε­νο­δο­χεία και κα­τά­τα­ξη αυ­τών σε κα­τη­γο­ρίες α­στέ­ρων.

   Άρθρο 6 Με­τα­βα­τι­κές δια­τά­ξεις 1. Τα Ει­δι­κά Σή­μα­τα Λει­του­ρ­γίας (ΕΣΛ) ξε­νο­δο­χείων που έ­χουν ε­κ­δο­θεί με βά­ση το ι­σχύ­σαν μέ­χρι την έ­να­ρ­ξη ι­σχύος της πα­ρού­σας σύ­στη­μα κα­τά­τα­ξης παύουν αυ­το− δί­καια να ι­σχύουν την 31/12/2018. Μέ­χρι την η­με­ρο­μη­νία αυ­τή ό­λα τα ξε­νο­δο­χεία υ­πο­χρε­ού­νται να δια­θέ­τουν πι­στο­ποιη­τι­κό κα­τά­τα­ξης σύ­μ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της πα­ρού­σας α­πό­φα­σης


ΚΑ­ΤΑ­ΤΑ­ΞΗ ΞΕ­ΝΟ­ΔΟ­ΧΕΙΑ­ΚΩΝ Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΕΩ­Ν

   Τα ξε­νο­δο­χεία κα­τα­τάσ­σο­νται υ­πο­χρεω­τι­κά σε πέ­ντε (5) κα­τη­γο­ρίες α­στέ­ρων, με α­νώ­τα­τη την κα­τη­γο­ρία των 5 και κα­τώ­τα­τη την κα­τη­γο­ρία του 1.

   Ο ε­λά­χι­στος α­ριθ­μός μο­ρίων βά­σει προ­αι­ρε­τι­κών βαθ­μο­λο­γού­με­νων κρι­τη­ρίων για την κα­τά­τα­ξη σε κά­θε κα­τη­γο­ρία ως α­κο­λού­θως:

katigories asterion


«Τε­χνι­κές και λει­τουρ­γι­κές προ­δια­γρα­φές και βαθ­μο­λο­γού­με­να κρι­τή­ρια για την κα­τά­τα­ξη των ξε­νο­δο­χείων σε κα­τη­γο­ρίες α­στέ­ρων»      Δεί­τε Ανα­λυ­τι­κά...

1. ΚΤΙ­ΡΙΟ
2. Υ­ΠΟ­ΔΟ­ΧΗ – ΚΟΙ­ΝΟ­ΧΡΗ­ΣΤΟΙ ΧΩ­ΡΟΙ
3. ΠΡΟ­ΔΙΑ­ΓΡΑ­ΦΕΣ ΔΩ­ΜΑ­ΤΙΩ­Ν/ΔΙΑ­ΜΕ­ΡΙ­ΣΜΑ­ΤΩ­Ν
4. Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΟΥ­ΖΙ­ΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑ­ΜΕ­ΡΙ­ΣΜΑ­ΤΑ
5. ΛΟΥ­ΤΡΟ
6. Ε­ΣΤΙΑ­ΣΗ
7. ΔΙΑ­ΣΚΕ­ΔΑ­ΣΗ – Α­ΘΛΗ­ΣΗ – ΨΥ­ΧΑ­ΓΩ­ΓΙΑ
8. ΛΟΙ­ΠΕΣ Υ­ΠΗ­ΡΕ­ΣΙΕΣ (security, transfer)
9. ΕΙ­ΔΙ­ΚΕΣ ΠΙ­ΣΤΟ­ΠΟΙΗ­ΣΕΙ­Σ
10. ΠΡΟ­ΣΩ­ΠΙ­ΚΟ
11. ΚΑ­ΘΑ­ΡΙΟ­ΤΗ­ΤΑ – Υ­ΓΙΕΙ­ΝΗ
12. ΔΙΑ­ΦΟ­ΡΑ (website, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή ε­νη­μέ­ρω­ση)

Πα­ράρ­τη­μα της Υ.Α αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015)


eot simaΕΙ­ΔΙ­ΚΟ ΣΗ­ΜΑ ΛΕΙ­ΤΟΥ­Ρ­ΓΙΑ­Σ

   ΕΣΛ που έ­χουν ε­κ­δο­θεί με βά­ση το προ­η­γού­με­νο σύ­στη­μα κα­τά­τα­ξης, παύουν αυ­το­δί­καια να ι­σχύουν έως την 31/12/2018. Μέ­χρι την η­με­ρο­μη­νία αυ­τή ό­λα τα ξε­νο­δο­χεία υ­πο­χρε­ού­νται να δια­θέ­τουν πι­στο­ποιη­τι­κό κα­τά­τα­ξης, σύ­μ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της α­πό­φα­σης.
Όσων Ξε­νο­δο­χείων ή ΕΕΔΔ το ει­δι­κό σή­μα λει­του­ρ­γίας λή­γει α­πό την έ­κ­δο­ση της κεί­με­νης νο­μο­θε­σίας μέ­χρι και τις 31/12/2018, η δια­δι­κα­σία α­να­νέω­σης που α­κο­λου­θεί­ται εί­ναι σύ­μ­φω­νη με την κεί­με­νη νο­μο­θε­σία.

 


tuv hellas

 

Για να πραγ­μα­το­ποιη­θεί η Επι­θεώ­ρη­ση θα πρέ­πει:

Να υ­πάρ­χει υ­πο­γε­γραμ­μέ­νη σύμ­βα­ση με τον δια­πι­στευ­μέ­νο φο­ρέα που θα πραγ­μα­το­ποιή­σει την Αυ­το­ψία.

Φο­ρέ­ας Έκδο­σης Πι­στο­ποιη­τι­κού Κα­τά­τα­ξης εί­ναι το Ξε­νο­δο­χεια­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δος (ΞΕΕ)

• Τα πι­στο­ποιη­τι­κά κα­τά­τα­ξης ε­κ­δί­δο­νται α­πό το ΞΕΕ βά­σει τε­χνι­κής έ­κ­θε­σης που συ­ντά­σ­σε­ται α­πό φο­ρείς δια­πι­στευ­μέ­νους α­πό το Εθνι­κό Σύ­στη­μα Δια­πί­στευ­σης (Ε­ΣΥΔ)

• Το Υπου­ρ­γείο Του­ρι­σμού ε­κ­δί­δει το Ει­δι­κό Σή­μα Λει­του­ρ­γίας

diadikasia tuv hotel

Το πι­στο­ποιη­τι­κό κα­τά­τα­ξης σε κα­τη­γο­ρίες α­στέ­ρων και κλει­διών α­ντί­στοι­χα ι­σχύει για πέ­ντε (5) έ­τη α­πό την η­με­ρο­μη­νία έκ­δο­σής του


Βα­σι­κά ση­μεία προ­σο­χής:

Α. Ο Χρό­νος Επι­θεώ­ρη­σης προσ­διο­ρί­ζε­ται με βά­ση τον α­ριθ­μό των δω­μα­τίων και το εί­δος της ε­πι­χεί­ρη­σης (υ­φι­στά­με­νο, νέο, α­να­βάθ­μι­ση).

Β. Για να πραγ­μα­το­ποιη­θεί η Επι­θεώ­ρη­ση θα πρέ­πει:

- Το ΕΣΛ να εί­ναι σε ι­σχύ

- Να έ­χουν συ­γκε­ντρω­θεί ό­λα τα σχε­τι­κά τεκ­μή­ρια

Γ. Να έ­χει γί­νει η Ηλεκ­τρο­νι­κή συ­μπλή­ρω­ση του ε­ρω­τη­μα­το­λο­γίου μέ­σω της ε­φαρ­μο­γής του ΞΕΕ

hotel tuv
Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΙΑ­ΚΗ Ε­ΝΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ

   Το γρα­φείο μας α­να­λαμ­βά­νει την δια­δι­κα­σία έκ­δο­σης του Πι­στο­ποιη­τι­κού κα­τά­τα­ξης της ε­πι­χεί­ρη­σής σας και την ε­πι­θεώ­ρη­ση που α­παι­τεί­ται μέ­σω της α­ξιο­πι­στίας της

tuv hellas

Α­ΝΑ­ΛΑΜ­ΒΑ­ΝΟΥ­ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ­ΛΕ­ΤΗ, ΔΗ­ΜΙΟΥΡ­ΓΙΑ, ΠΙ­ΣΤΟ­ΠΟΙΗ­ΣΗ ΤΩΝ ΚΑ­ΤΩ­ΘΙ ΣΥ­ΣΤΗ­ΜΑ­ΤΩ­Ν:

ISO 9001:2015 Δια­χεί­ρι­ση ποιό­τη­τας
   Το ISO 9001 εί­ναι το πιο γνω­στό και δια­δε­δο­μέ­νο πρό­τυ­πο δια­χεί­ρι­σης της ποιό­τη­τας διε­θνώς, που α­φο­ρά την ο­ρ­γα­νω­μέ­νη λει­του­ρ­γία μιας ε­πι­χεί­ρη­σης μέ­σω με­θό­δων και συ­στη­μα­τι­κών ε­λέ­γ­χων των ε­πι­χει­ρη­σια­κών ε­νε­ρ­γειών ό­πως: σχε­δια­σμός, α­νά­πτυ­ξη, πα­ρα­γω­γή και ε­γκα­τά­στα­ση ε­νός προϊό­ντος ή μιας υ­πη­ρε­σίας, κα­λύ­πτο­ντας ταυ­τό­χρο­να και τα στά­δια της ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης πε­λα­τών και υ­πο­στή­ρι­ξης.

ISO 14001:2015 Δια­χεί­ρι­ση πε­ρι­βά­λ­λο­ντος
   Το ISO 14001 ή ο Ευ­ρω­παϊκός κα­νο­νι­σμός EMAS εί­ναι το Διε­θνές πρό­τυ­πο για δια­χεί­ρι­ση πε­ρι­βά­λ­λο­ντος που δια­σφα­λί­ζει πως οι δρα­στη­ριό­τη­τες μιας ε­πι­χεί­ρη­σης πι­στο­ποιη­μέ­νης με το εν λό­γω πρό­τυ­πο δεν υ­πο­βα­θ­μί­ζουν το πε­ρι­βά­λ­λον.

ISO 22000 & HACCP Δια­χεί­ρι­ση α­σφά­λειας τρο­φί­μων
   Το ISO 22000 ή α­λ­λιώς HACCP εί­ναι το ευ­ρέως δια­δε­δο­μέ­νο και διε­θνές πρό­τυ­πο δια­χεί­ρι­σης α­σφά­λειας τρο­φί­μων και εί­ναι υ­πο­χρεω­τι­κό να το ε­φα­ρ­μό­ζουν ό­λοι ό­σοι συ­μ­με­τέ­χουν στον κύ­κλο της τρο­φι­κής α­λυ­σί­δας, α­πό τον πρω­το­γε­νή το­μέα και την πα­ρα­γω­γή ζωο­τρο­φών μέ­χρι και την δια­νο­μή στην λια­νι­κή πώ­λη­ση και την μα­ζι­κή ε­στία­ση.

ISO 27001 Δια­χεί­ρι­ση α­σφά­λειας πλη­ρο­φο­ριών
   Το ISO 27001 εί­ναι το διε­θνές πρό­τυ­πο για την δια­χεί­ρι­ση της α­σφά­λειας των πλη­ρο­φο­ριών και ε­φα­ρ­μό­ζε­ται σε ό­λους τους το­μείς της βιο­μη­χα­νίας, ε­μπο­ρίου και υ­πη­ρε­σιών ε­νώ η ε­φα­ρ­μο­γή του δεν πε­ριο­ρί­ζε­ται μό­νο στις πλη­ρο­φο­ρίες που α­πο­θη­κεύο­νται σε Η/Υ.

OHSAS 18001
   Tο διε­θνές πρό­τυ­πο για την υ­γεία και την α­σφά­λεια στην ε­ρ­γα­σία, που α­παι­τεί την α­ξιο­λό­γη­ση των κι­ν­δύ­νων στις δρα­στη­ριό­τη­τες σας, την α­να­θεώ­ρη­ση της ΓΕΕ­Κ, την θω­ρά­κι­σή σας με μέ­τρα προ­στα­σίας των ε­ρ­γα­ζο­μέ­νων σας, τη συ­μ­μό­ρ­φω­σή σας με τη νο­μο­θε­σία και την α­νά­πτυ­ξη δια­δι­κα­σιών και α­ρ­χείων.

 

jQuery Scroll Up plugin