Υπο­γρά­φη­κε σή­με­ρα 14-4-17 η Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση (ΚΥΑ) των υ­πουρ­γείων Οι­κο­νο­μι­κών και Οι­κο­νο­μίας με την ο­ποία κα­θο­ρί­ζο­νται οι κα­τη­γο­ρίες ε­παγ­γελ­μά­των και ε­πι­χει­ρή­σεων που υ­πο­χρε­ού­νται, ε­ντός τριών μη­νών, να ε­γκα­τα­στή­σουν POS και να α­πο­δέ­χο­νται μέ­σα πλη­ρω­μής με κάρ­τα σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του ν.4446/2016.

   Όσοι προ­βούν σε έ­ναρ­ξη δρα­στη­ριό­τη­τας, κα­τά τη διάρ­κεια των τε­λευ­ταίων τριά­ντα (30) η­με­ρών προ της πα­ρέ­λευ­σης της ως ά­νω προ­θε­σμίας ο­φεί­λουν να συμ­μορ­φω­θούν ε­ντός 4 μη­νών α­πό τη δη­μο­σίευ­ση της ΚΥΑ. Όσοι προ­βούν σε έ­ναρ­ξη δρα­στη­ριό­τη­τας ή στη σχε­τι­κή με­τα­βο­λή με­τά την πα­ρέ­λευ­ση της ως ά­νω προ­θε­σμίας, ο­φεί­λουν να συμ­μορ­φω­θούν ε­ντός μη­νός α­πό την έ­ναρ­ξη ή τη με­τα­βο­λή.

   Στους πα­ρα­βά­τες ε­πι­βάλ­λε­ται διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο ύ­ψους χι­λίων πε­ντα­κο­σίων (1.500) ευ­ρώ. Το πρό­στι­μο μειώ­νε­ται στο ή­μι­συ εάν κα­τα­βλη­θεί ε­ντός 30 η­με­ρών. Αρμό­διες αρ­χές για τη διε­νέρ­γεια ε­λέγ­χων, την ε­πι­βο­λή των προ­στί­μων και τη βε­βαίω­ση των πα­ρα­βά­σεων ο­ρί­ζο­νται:

- Η Διεύ­θυν­ση Θε­σμι­κών Ρυθ­μί­σεων και Επο­πτείας της Αγο­ράς Προϊό­ντων & Υπη­ρε­σιών της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τείας Εμπο­ρίου και Προ­στα­σίας Κα­τα­να­λω­τή και

- Οι Διευ­θύν­σεις Ανά­πτυ­ξης των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ενο­τή­των της χώ­ρας.


   Οι κα­τη­γο­ρίες ε­παγ­γελ­μά­των και ε­πι­χει­ρή­σεων με βά­ση τον Κω­δι­κό Αριθ­μό Δρα­στη­ριό­τη­τας (ΚΑΔ) που ε­μπί­πτουν στην πα­ρα­πά­νω υ­πο­χρέω­ση εί­ναι οι α­κό­λου­θες:

ΚΑΔ    ΠΕ­ΡΙ­ΓΡΑ­ΦΗ ΔΡΑ­ΣΤΗ­ΡΙΟ­ΤΗ­ΤΑΣ

33.12 Επι­σκευή μη­χα­νη­μά­των

33.13 Επι­σκευή η­λεκ­τρο­νι­κού και ο­πτι­κού ε­ξο­πλι­σμού

33.14 Επι­σκευή η­λεκ­τρι­κού ε­ξο­πλι­σμού

35.11 Πα­ρα­γω­νή η­λεκ­τρι­κού ρεύ­μα­τος

35.12 Με­τά­δο­ση η­λεκ­τρι­κού ρεύ­μα­τος

35.13 Δια­νο­μή η­λεκ­τρι­κού ρεύ­μα­τος

35.14 Εμπό­ριο η­λεκ­τρι­κού ρεύ­μα­τος

35.21 Πα­ρα­γω­γή φυ­σι­κού α­ε­ρίου

35.22 Δια­νο­μή αέ­ριων καυ­σί­μων μέ­σω α­γω­γών

35.23 Εμπό­ριο αέ­ριων καυ­σί­μων μέ­σω α­γω­γών

36.00 Συλ­λο­γή, ε­πε­ξερ­γα­σία και πα­ρο­χή νε­ρού

43.21 Ηλεκ­τρι­κές ε­γκα­τα­στά­σεις

43.22 Υδραυ­λι­κές και κλι­μα­τι­στι­κές ε­γκα­τα­στά­σεις θέρ­μαν­σης και ψύ­ξης

45.11 Πώ­λη­ση αυ­το­κι­νή­των και ε­λα­φρών μη­χα­νο­κί­νη­των ο­χη­μά­των

45.19 Πώ­λη­ση άλ­λων μη­χα­νο­κί­νη­των ο­χη­μά­των

45.20 Συ­ντή­ρη­ση και ε­πι­σκευή μη­χα­νο­κί­νη­των ο­χη­μά­των

45.32 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο με­ρών και ε­ξαρ­τη­μά­των μη­χα­νο­κί­νη­των ο­χη­μά­των σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

45.40 Πώ­λη­ση, συ­ντή­ρη­ση και ε­πι­σκευή μο­το­σι­κλε­τών και των με­ρών και ε­ξαρ­τη­μά­των τους

47.21 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο φρού­των και λα­χα­νι­κών σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.22 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο κρέ­α­τος και προϊό­ντων κρέ­α­τος σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.23 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο ψα­ριών, καρ­κι­νο­ει­δών και μα­λα­κίων σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.24 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο ψω­μιού, αρ­το­σκευα­σμά­των και λοι­πών ει­δών αρ­το­ποιίας και ζα­χα­ρο­πλα­στι­κής σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.25 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο πο­τών σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.26 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο προϊό­ντων κα­πνού σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.30 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο καυ­σί­μων κί­νη­σης σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.41 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο η­λεκ­τρο­νι­κών υ­πο­λο­γι­στών, πε­ρι­φε­ρεια­κών μο­νά­δων υ­πο­λο­γι­στών και λο­γι­σμι­κού σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.42 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κού ε­ξο­πλι­σμού σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.43 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο ε­ξο­πλι­σμού ή­χου και ει­κό­νας σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.52 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο σι­δη­ρι­κών, χρω­μά­των και τζα­μιών σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.54 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο η­λεκ­τρι­κών οι­κια­κών συ­σκευών σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.59 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο ε­πί­πλων, φω­τι­στι­κών και άλ­λων ει­δών οι­κια­κής χρή­σης σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.61 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο βι­βλίων σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.64 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο α­θλη­τι­κού ε­ξο­πλι­σμού σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.65 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο παι­χνι­διών κά­θε εί­δους σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.71 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο εν­δυ­μά­των σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.72 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο υ­πο­δη­μά­των και δερ­μά­τι­νων ει­δών σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.73 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο φαρ­μα­κευ­τι­κών ει­δών (φαρ­μα­κεία)

47.74 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο ια­τρι­κών και ορ­θο­πε­δι­κών ει­δών σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.75 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο καλ­λυ­ντι­κών και ει­δών καλ­λω­πι­σμού σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

47.77 Λια­νι­κό ε­μπό­ριο ρο­λο­γιών και κο­σμη­μά­των σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

55.10 Ξε­νο­δο­χεία και πα­ρό­μοια κα­τα­λύ­μα­τα

55.20 Κα­τα­λύ­μα­τα δια­κο­πών και άλ­λα κα­τα­λύ­μα­τα σύ­ντο­μης δια­μο­νής

55.30 Χώ­ροι κα­τα­σκή­νω­σης, ε­γκα­τα­στά­σεις για ο­χή­μα­τα α­να­ψυ­χής και ρυ­μουλ­κού­με­να ο­χή­μα­τα

55.90 Άλλα κα­τα­λύ­μα­τα

56.10 Δρα­στη­ριό­τη­τες υ­πη­ρε­σιών ε­στια­το­ρίων και κι­νη­τών μο­νά­δων ε­στία­σης

56.30 Δρα­στη­ριό­τη­τες πα­ρο­χής πο­τών

59.14 Δρα­στη­ριό­τη­τες προ­βο­λής κι­νη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών

61.10 Ενσύρ­μα­τες τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

61.20 Ασύρ­μα­τες τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

61.30 Δο­ρυ­φο­ρι­κές τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

69.10 Νο­μι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

69.20 Δρα­στη­ριό­τη­τες λο­γι­στι­κής, τή­ρη­σης βι­βλίων και λο­γι­στι­κού ε­λέγ­χου· πα­ρο­χή φο­ρο­λο­γι­κών συμ­βου­λών

71.11 Δρα­στη­ριό­τη­τες αρ­χι­τε­κτό­νων

71.12 Δρα­στη­ριό­τη­τες μη­χα­νι­κών και συ­να­φείς δρα­στη­ριό­τη­τες πα­ρο­χής τε­χνι­κών συμ­βου­λών

75.00 Κτη­νια­τρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

77.11 Ενοι­κία­ση και εκ­μί­σθω­ση αυ­το­κι­νή­των και ε­λα­φρών μη­χα­νο­κί­νη­των ο­χη­μά­των

77.12 Ενοι­κία­ση και εκ­μί­σθω­ση φορ­τη­γών

77.21 Ενοι­κία­ση και εκ­μί­σθω­ση ει­δών α­να­ψυ­χής και α­θλη­τι­κών ει­δών

77.22 Ενοι­κία­ση βι­ντε­ο­κα­σε­τών και δί­σκων

77.29 Ενοι­κία­ση και εκ­μί­σθω­ση άλ­λων ει­δών προ­σω­πι­κής ή οι­κια­κής χρή­σης

79.11 Δρα­στη­ριό­τη­τες τα­ξι­διω­τι­κών πρα­κτο­ρείων 62 79.12 Δρα­στη­ριό­τη­τες γρα­φείων ορ­γα­νω­μέ­νων τα­ξι­διών

85.20 Πρω­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση

85.31 Γε­νι­κή δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση

85.32 Τε­χνι­κή και ε­παγ­γελ­μα­τι­κή δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση

85.41 Με­τα­δευ­τε­ρο­βάθ­μια μη τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση

85.51 Αθλη­τι­κή και ψυ­χα­γω­γι­κή εκ­παί­δευ­ση

85.53 Δρα­στη­ριό­τη­τες σχο­λών ο­δη­γών

85.59 Αλλη εκ­παί­δευ­ση π.δ.κ.α.

86.10 Νο­σο­κο­μεια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

86.21 Δρα­στη­ριό­τη­τες ά­σκη­σης γε­νι­κών ια­τρι­κών ε­παγ­γελ­μά­των

86.22 Δρα­στη­ριό­τη­τες ά­σκη­σης ει­δι­κών ια­τρι­κών ε­παγ­γελ­μά­των

86.23 Δρα­στη­ριό­τη­τες ά­σκη­σης ο­δο­ντια­τρι­κών ε­παγ­γελ­μά­των

86.90 Αλλες δρα­στη­ριό­τη­τες αν­θρώ­πι­νης υ­γείας

87.10 Δρα­στη­ριό­τη­τες νο­σο­κο­μεια­κής φρο­ντί­δας με πα­ρο­χή κα­τα­λύ­μα­τος

87.20 Δρα­στη­ριό­τη­τες φρο­ντί­δας με πα­ρο­χή κα­τα­λύ­μα­τος για ά­το­μα με νο­η­τι­κή υ­στέ­ρη­ση, ψυ­χι­κές δια­τα­ρα­χές και χρή­ση ου­σιών

87.30 Δρα­στη­ριό­τη­τες φρο­ντί­δας με πα­ρο­χή κα­τα­λύ­μα­τος για η­λι­κιω­μέ­νους και ά­το­μα με α­να­πη­ρία

87.90 Άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες φρο­ντί­δας με πα­ρο­χή κα­τα­λύ­μα­τος

88.91 Δρα­στη­ριό­τη­τες βρε­φο­νη­πια­κών και παι­δι­κών σταθ­μών ,

92.00 Τυ­χε­ρά παι­χνί­δια και στοι­χή­μα­τα

93.13 Εγκα­τα­στά­σεις γυ­μνα­στι­κής

93.21 Δρα­στη­ριό­τη­τες πάρ­κων α­να­ψυ­χής και άλ­λων θε­μα­τι­κών πάρ­κων

93.29 Άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες δια­σκέ­δα­σης και ψυ­χα­γω­γίας

95.11 Επι­σκευή η­λεκ­τρο­νι­κών υ­πο­λο­γι­στών και πε­ρι­φε­ρεια­κού ε­ξο­πλι­σμού

96.02 Δρα­στη­ριό­τη­τες κομ­μω­τη­ρίων, κου­ρείων και κέ­ντρων αι­σθη­τι­κής


Πη­γή: Taxheaven © Δεί­τε πε­ρισ­σό­τε­ρα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34579

jQuery Scroll Up plugin