Ολο­κλη­ρω­μέ­νο Πλη­ρο­φο­ρια­κό Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Φο­ρέων Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης.

 Όλες οι λει­τουρ­γίες ε­νός Οργα­νι­σμού, σε έ­να Σύ­στη­μα

         - Δια­χεί­ρι­ση Προϋπο­λο­γι­σμού

         - Γε­νι­κή α­να­λυ­τι­κή λο­γι­στι­κή

         - Δια­χεί­ρι­ση α­πο­θή­κης, προ­μη­θειών, έρ­γων

         - Πρω­τό­κολ­λο η­λεκ­τρο­νι­κή δια­κί­νη­ση εγ­γρά­φων δια­δι­κα­σιών


   Η Ενό­τη­τα Δια­χεί­ρι­ση Προϋπο­λο­γι­σμού ε­ναρ­μο­νί­ζε­ται συ­νε­χώς με τις α­παι­τή­σεις του Θε­σμι­κού και Κα­νο­νι­στι­κού Πλαι­σίου, κα­λύ­πτο­ντας α­πό­λυ­τα τις α­νά­γκες κά­θε φο­ρέα στην κα­τάρ­τι­ση και ε­κτέ­λε­ση του Προϋπο­λο­γι­σμού του.

   Πε­ρι­λαμ­βά­νει ό­λες τις ερ­γα­σίες που α­φο­ρούν στην Οι­κο­νο­μι­κή Δια­χεί­ρι­ση, σε έ­να ε­νιαίο και ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο πε­ρι­βάλ­λον ερ­γα­σίας.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά Εφαρ­μο­γής

Σχέ­διο Κω­δι­κών Προϋπο­λο­γι­σμού. Δυ­να­τό­τη­τα ει­σα-γω­γής σχε­δίου κω­δι­κών που ή­δη χρη­σι­μο­ποιεί ο ο­ργα­νι­σμός (με πα­ρα­με­τρι­κά ο­ρι­ζό­με­νη δο­μή).

Προϋπο­λο­γι­σμός Ανα­μορ­φώ­σεις Κα­τάρ­τι­ση ι­σο­σκε­λισμέ­νου προϋπο­λο­γι­σμού Κα­τα­χώ­ρη­ση α­να­μορ­φώ­σεων, με έ­λεγ­χους α­κε­ραιό­τη­τας στα πο­σά των κω­δι­κών.

Ενταλ­μα­το­ποίη­ση Ει­σα­γω­γή ε­πι­λεγ­μέ­νων δα­πα­νών στο ΧΕ­Π, Δυ­να­τό­τη­τα με­ρι­κής ε­νταλ­μα­το­ποίη­σης, παρα­κο­λού­θη­ση πα­γίας προ­κα­τα­βο­λής.

Κύ­κλω­μα ε­πι­τρό­που Ει­σα­γω­γή ε­πι­λεγ­μέ­νων ΧΕ­Π στην κα­τά­στα­ση, Κα­τα­χώ­ρη­ση της γνω­μο­δό­τη­σης (ε­γκε­κρι­μέ­νη, σε πρά­ξη, ά­κυ­ρη κλπ)

Δια­χεί­ρι­ση Εσό­δων Κα­τα­χώ­ρη­ση πα­ρα­στα­τι­κών ε­σόδων, Συ­σχέ­τι­ση με ΚΑ­Ε Εσό­δων, Δια­χεί­ρι­ση κρα­τή­σεων, Ενη­μέ­ρω­ση της γε­νι­κής λο­γι­στι­κής

Χρη­μα­τοοι­κο­νο­μι­κά Εισ­πρά­ξεις ε­ξο­φλή­σεις με κατα­χω­ρή­σεις σε δια­φο­ρε­τι­κούς χρη­μα­τι­κούς λο­γα­ριασμούς (με­τρη­τά, κα­τά­θε­ση σε τρά­πε­ζα, α­ξιό­γρα­φα κ.λ.π.), με δυ­να­τό­τη­τα πα­ρα­κο­λού­θη­σης της κα­τα­νο­μής πο­σών σε πη­γές χρη­μα­το­δό­τη­σης και έρ­γα. Πλή­ρης δια­χεί­ρι­ση α­ξιό­γρα­φω­ν: κι­νή­σεις, κα­τα­στά­σεις, με­ρι­κές ε­ξο­φλή­σεις, λη­ξιά­ρια, χαρ­το­φυ­λά­κια κλπ. Με­τα­φο­ρές χρη­μά­των α­πό & σε λο­γα­ρια­σμούς τρα­πε­ζών.

Δια­δι­κα­σίες Τή­ρη­ση των δια­δι­κα­σιών που προ­βλέ­πο­νται α­πό το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) πε­ρί Ανά­λη­ψης Υπο­χρεώ­σεων, Τή­ρη­ση Μη­τρώου Δε­σμεύ­σεων.

Εκτυ­πώ­σεις Δυ­να­τό­τη­τα αυ­το­μα­το­ποιη­μέ­νης ε­ξα­γωγής (Xls, Xml, Web services) των στα­τι­στι­κών στοι­χεί-ων που α­παι­τού­νται για την ε­νη­μέ­ρω­ση των διά­φο­ρων φο­ρέων (Στα­τι­στι­κή αρ­χή, Γε­νι­κό Λο­γι­στή­ριο (ESA-2010 / GFSM), Βά­ση Οι­κο­νο­μι­κών Υ­ΠΕΣ).

Δια­χεί­ρι­ση δα­πα­νών Κα­τα­χώ­ρη­ση πα­ρα­στα­τι­κών δα­πα­νών, α­γο­ράς πα­γίων, υ­πη­ρε­σιών, μι­σθο­δο­τι­κών κα­τα­στά­σεων, Συ­σχέ­τι­ση με δε­σμεύ­σεις, Δια­χεί­ρι­ση κρα­τή­σεων, Δυ­να­τό­τη­τα δη­μιουρ­γίας Αρχείου ΜΥ­Φ α­νά τρί­μη­νο έ­τος, Ενη­μέ­ρω­ση της γε­νι­κής λο­γι­στι­κής μέ­σω άρ­θρων με­τα­φο­ράς.

Διαύ­γεια Αυ­το­μα­το­ποιη­μέ­νη δια­δι­κα­σία α­νάρ­τη­σης των ε­γκε­κρι­μέ­νων Απο­φά­σεων ΑΑΥ, ΧΕΠ κ.α. του Φορέα στην ΔΙΑΥ­ΓΕΙΑ


Δια­χεί­ρι­ση α­πο­θή­κης, προ­μη­θειών, έρ­γων

Πρω­τό­κολ­λο Ηλεκ­τρο­νι­κή Δια­κί­νη­ση Πα­ρα­κο­λού­θη­ση Εγγρά­φω­ν-Δια­δι­κα­σιών


Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά Εφαρ­μο­γής

Κα­τα­νε­μη­μέ­νη, πο­λυε­πί­πε­δη, πα­ράλ­λη­λη πρω­τοκόλ­λη­ση που φτά­νει μέ­χρι το ε­πί­πε­δο γρα­φείου και τμή­μα­τος.

Συ­στη­μα­τι­κή πρω­το­κόλ­λη­ση και της ε­ντός του ο­ργα­νι­σμού αλ­λη­λο­γρα­φίας σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα.

Δια­χεί­ρι­ση ορ­γα­νο­γράμ­μα­τος με δια­χεί­ρι­ση ιε­ρα­ρχι­κά δο­μη­μέ­νων υ­πη­ρε­σια­κών ο­μά­δων. Αντι­στοί­χιση χρη­στών σε διευ­θύν­σεις, τμή­μα­τα, γρα­φεία κλπ.

Σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης χρη­στών, ρό­λων χρη­στών και ο­μά­δων χρη­στών (Δια­χεί­ρι­ση δι­καιω­μά­των σε ε­πίπε­δο πε­δίου εγ­γρα­φής).

Δυ­να­τό­τη­τα α­ντι­στοί­χη­σης ε­νός χρή­στη σε πε­ρι­σσό­τε­ρες θέ­σεις του ορ­γα­νο­γράμ­μα­τος. Δυ­να­τό­τη­τα κα­τα­χώ­ρη­σης α­να­πλη­ρω­τή.

Σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης τμη­μά­των (α­νε­ξαρ­τή­των πρω­το­κόλ­λων με δι­κή τους α­ρίθ­μη­ση).

Δια­κί­νη­ση των εγ­γρά­φων με­τα­ξύ των υ­πη­ρε­σια­κών μο­νά­δων του ορ­γα­νι­σμού και δυ­να­τό­τη­τα α­σφα­λούς δη­μο­σίευ­σης ε­ξω­τε­ρι­κά (σε τρί­τους δια­δι­κτυα­κούς τό­πους).

Υπο­στή­ρι­ξη ό­λων των τύ­πων εγ­γρά­φων (α­πό­φα­ση, ε­γκύ­κλιος, αί­τη­ση ευ­ρείας χρή­σης, ΦΕ­Α, κλπ).

Συμ­βα­τό­τη­τα με πρό­τυ­πα: τό­σο α­πό πλευ­ράς με­ταδε­δο­μέ­νων ό­σο και α­πό πλευ­ράς δια­δι­κα­σιών και αρ­μο­διο­τή­των.

Αυ­τό­μα­τη δη­μο­σίευ­ση α­πο­φά­σεων στο ΔΙΑΥ­ΓΕΙΑ

Δυ­να­τό­τη­τα για τη δια­χεί­ρι­ση σχε­δίων, τη συλ­λο­γή υ­πο­γρα­φών και την υ­λο­ποίη­ση λύ­σεων που στη­ρίζο­νται σε ψη­φια­κές υ­πο­γρα­φές.

 Αυ­τό­μα­τη πρό­σβα­ση σε ό­λα τα έγ­γρα­φα που κα­ταχω­ρούν υ­φι­στά­με­νες υ­πη­ρε­σια­κές ο­μά­δες.

Δια­χεί­ρι­ση και πα­ρα­κο­λού­θη­ση των ε­νερ­γειών ε­πί των εγ­γρά­φων και πλή­ρης κα­τα­γρα­φή των α­λλα­γών στην δια­κί­νη­ση των εγ­γρά­φων.

 

jQuery Scroll Up plugin