ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              Αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Β. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜ/ΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/Ν΢Η ΣΤΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΔ 80/2016/ΕΙΡ

ΘΕ­ΜΑ: «Κοι­νο­ποίη­ση δια­τά­ξεων σχε­τι­κά με την α­νά­λη­ψη υ­πο­χρεώ­σεων α­πό τους δια­τά­κτες και πα­ρο­χή ο­δη­γιών»
   Σας κοι­νο­ποιού­με το υ­π’ α­ριθ. 80/2016 πδ «Ανά­λη­ψη υ­πο­χρεώ­σεων α­πό τους Δια­τά­κτες»

(Α’ 145) που εκ­δό­θη­κε κα­τ’ ε­ξου­σιο­δό­τη­ση των δια­τά­ξεων των παρ. 1 και 2 του άρ­θρου 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δη­μο­σιο­νο­μι­κής δια­χεί­ρι­σης και ε­πο­πτείας (εν­σω­μά­τω­ση της Οδη­γίας 2011/85ΕΕ)-δη­μό­σιο λο­γι­στι­κό και άλ­λες δια­τά­ξεις»

(Α’143), ό­πως α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε με την παρ. 23 του άρ­θρου 10 του ν.4337/2015 (Α’129) και πα­ρέ­χου­με κα­τω­τέ­ρω διευ­κρι­νί­σεις και ο­δη­γίες για την ορ­θή ε­φαρ­μο­γή του.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ!


 ΠΡΟ­Ε­ΔΡΙ­ΚΟ ΔΙΑ­ΤΑΓ­ΜΑ Υ­Π’ Α­ΡΙ­ΘΜ. 80/2016

Ανά­λη­ψη υ­πο­χρεώ­σεων α­πό τους δια­τά­κτες.

(ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016)

 Ο ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗΣ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙΑ­Σ

Έχο­ντας υ­πό­ψη:

1. Τις δια­τά­ξεις:
       α) του άρ­θρου 68, παρ. 1 και 2 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δη­μο­σιο­νο­μι­κής δια­χεί­ρι­σης και ε­πο­πτείας (εν­σω­μά­τω­ση της Οδη­γίας 2011/85/ΕΕ) - δη­μό­σιο λο­γι­στι­κό και άλ­λες δια­τά­ξεις» (Α΄ 143), ό­πως α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε με το άρ­θρο 10, παρ. 23 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).
       β) του άρ­θρου 13, παρ. 6α του Ν. δ/τος 496/1974 «Πε­ρί λο­γι­στι­κού των νο­μι­κών προ­σώ­πων δη­μο­σίου δι­καίου» (Α΄ 204).
      γ) του άρ­θρου 90 του Κώ­δι­κα, ο ο­ποίος κυ­ρώ­θη­κε με το άρ­θρο πρώ­το του π.δ/τος 63/2005 «Κω­δι­κο­ποίη­ση της νο­μο­θε­σίας για την Κυ­βέρ­νη­ση και τα Κυ­βερ­νη­τι­κά Όργα­να» (Α΄ 98).
2. Την α­ριθ. Υ29/8.10.2015 α­πό­φα­ση του Πρω­θυ­πουρ­γού «Ανά­θε­ση αρ­μο­διο­τή­των στον Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γό Οι­κο­νο­μι­κών Γεώρ­γιο Χου­λια­ρά­κη» (Β΄ 2168).
3. Το γε­γο­νός ό­τι α­πό τις δια­τά­ξεις του πα­ρό­ντος Προ­ε­δρι­κού δια­τάγ­μα­τος δεν προ­κα­λεί­ται δα­πά­νη σε βά­ρος του Κρα­τι­κού Προϋπο­λο­γι­σμού.
4. Την 130/2016 γνω­μο­δό­τη­ση του Συμ­βου­λίου της Επι­κρα­τείας, με πρό­τα­ση του Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γού Οι­κο­νο­μι­κών,

α­πο­φα­σί­ζου­με: 

Άρθρο 1...

Πε­δίο ε­φαρ­μο­γής

1. Οι δια­τά­ξεις του πα­ρό­ντος Προ­ε­δρι­κού δια­τάγ­μα­τος ε­φαρ­μό­ζο­νται σε ό­λους τους φο­ρείς της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης. Όπου στην κεί­με­νη νο­μο­θε­σία α­να­φέ­ρε­ται Υπη­ρε­σία Δη­μο­σιο­νο­μι­κού Ελέγ­χου (Υ.Δ.Ε.) νο­εί­ται η αρ­μό­δια οι­κο­νο­μι­κή υ­πη­ρε­σία του φο­ρέα.

Άρθρο 8...

Τρό­πος τή­ρη­σης Μη­τρώου Δε­σμεύ­σεων

1. Οι φο­ρείς της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης υ­πο­χρε­ού­νται να κα­τα­γρά­φουν και να τη­ρούν σε ι­διαί­τε­ρο βι­βλίο ή μη­χα­νο­γρα­φι­κά κα­τά Προϋπο­λο­γι­σμό (Τα­κτι­κό/Προϋπο­λο­γι­σμό Δη­μο­σίων Επεν­δύ­σεων) τις διοι­κη­τι­κές πρά­ξεις με τις ο­ποίες γεν­νά­ται ή βε­βαιώ­νε­ται υ­πο­χρέω­ση του Δη­μο­σίου ή άλ­λων φο­ρέων της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης προς τρί­τους.

Το σύ­νο­λο των κα­τα­γε­γραμ­μέ­νων υ­πο­χρεώ­σεων α­πο­τε­λεί το Μη­τρώο Δε­σμεύ­σεων του κά­θε φο­ρέα.

2. Το Μη­τρώο Δε­σμεύ­σεων τη­ρεί­ται α­πό την Οι­κο­νο­μι­κή Υπη­ρε­σία κά­θε φο­ρέα της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης με ευ­θύ­νη του προϊστα­μέ­νου και πε­ρι­λαμ­βά­νει του­λά­χι­στο­ν:

- Το οι­κο­νο­μι­κό έ­τος στο ο­ποίο αυ­τό α­να­φέ­ρε­ται.

- Τις ε­γκε­κρι­μέ­νες κα­τά ει­δι­κό φο­ρέα και κω­δι­κό α­ριθ­μό ε­ξό­δου πι­στώ­σεις του προϋπο­λο­γι­σμού.

- Τις τυ­χόν τρο­πο­ποιή­σεις και τη δια­μόρ­φω­ση των πι­στώ­σεων του προϋπο­λο­γι­σμού.

- Τα ε­γκε­κρι­μέ­να ό­ρια διά­θε­σης των πι­στώ­σεων του προϋπο­λο­γι­σμού, ό­που και ό­πως ο­ρί­ζο­νται κά­θε φο­ρά.

- Τον α­ριθ­μό πρω­το­κόλ­λου, την η­με­ρο­μη­νία, τον Α­ΔΑ και το πο­σό της α­πό­φα­σης α­νά­λη­ψης της σχε­τι­κής υ­πο­χρέω­σης.

- Την η­με­ρο­μη­νία υ­πο­γρα­φής της σύμ­βα­σης, τον α­ριθ­μό της και το ύ­ψος του συμ­βα­τι­κού τι­μή­μα­τος.

- Τον α­ριθ­μό, την η­με­ρο­μη­νία πα­ρα­λα­βής και το πο­σό του πα­ρα­στα­τι­κού που α­πο­δει­κνύει την ύ­παρ­ξη της ο­φει­λής. Ει­δι­κό­τε­ρα για τις ε­μπο­ρι­κές συ­ναλ­λα­γές,η η­με­ρο­μη­νία πα­ρα­λα­βής κα­θο­ρί­ζε­ται σύμ­φω­να με τα ο­ρι­ζό­με­να στην παρ.3 της υ­πο­παρ. Ζ.5 του άρ­θρου πρώ­του του Ν. 4152/2013 (Α΄ 140).

- Τον α­ριθ­μό, την η­με­ρο­μη­νία και το πο­σό του τίτ­λου πλη­ρω­μής των υ­πο­χρεώ­σεων.

- Το υ­πό­λοι­πο των α­πλή­ρω­των υ­πο­χρεώ­σεων και λη­ξι­πρό­θε­σμων ο­φει­λών.

3. Οι Γε­νι­κές Διευ­θύν­σεις Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών κά­θε φο­ρέα της Κε­ντρι­κής Διοί­κη­σης συ­ντάσ­σουν και α­πο­στέλ­λουν στο Γε­νι­κό Λο­γι­στή­ριο του Κρά­τους, σύμ­φω­να με ει­δι­κό­τε­ρες ο­δη­γίες του Υπουρ­γείου Οι­κο­νο­μι­κώ­ν:

α. Μέ­σα στις πρώ­τες εί­κο­σι η­μέ­ρες κά­θε μή­να πε­ρι­λη­πτι­κό πί­να­κα των μέ­χρι το τέ­λος του προ­η­γού­με­νου μή­να εκ­κρε­μών δε­σμεύ­σεων, α­πλή­ρω­των υ­πο­χρεώ­σεων και λη­ξι­πρό­θε­σμων ο­φει­λών.

β. Την τε­λευ­ταία η­μέ­ρα του ε­πό­με­νου μή­να α­πό το μή­να α­να­φο­ράς, μη­νιαία συ­νο­πτι­κή έκ­θε­ση, σχε­τι­κά με το ύ­ψος των λη­ξι­πρό­θε­σμων υ­πο­χρεώ­σεων του Υπουρ­γείου τους και των φο­ρέων που ε­πο­πτεύουν, τους λό­γους για την ε­ξέ­λι­ξή τους και σχε­τι­κές προ­τει­νό­με­νες δρά­σεις για την μείω­σή τους.

γ. Την τε­λευ­ταία η­μέ­ρα του ε­πό­με­νου μή­να α­πό το τρί­μη­νο α­να­φο­ράς, τρι­μη­νιαίες εκ­θέ­σεις για την κα­τά­στα­ση και τα προ­βλή­μα­τα που τυ­χόν υ­φί­στα­νται στην τή­ρη­ση

και λει­τουρ­γία του Μη­τρώου Δε­σμεύ­σεων. Ανά­λο­γοι πί­να­κες και εκ­θέ­σεις συ­ντάσ­σο­νται α­πό τους Προϊστα­μέ­νους Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών των λοι­πών φο­ρέων της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης και α­πο­στέλ­λο­νται στις Γε­νι­κές Δ/νσεις Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών των Υπουρ­γείων που τους ε­πο­πτεύουν, οι ο­ποίες με­τά την ε­πα­λή­θευ­ση και ε­πι­κύ­ρω­ση των στοι­χείων αυ­τών τα ε­νο­ποιούν και τα υ­πο­βά­λουν στο Γε­νι­κό Λο­γι­στή­ριο του Κρά­τους.

4. Δεν ε­πι­τρέ­πε­ται η ε­πι­χο­ρή­γη­ση ή η χρη­μα­το­δό­τη­ση φο­ρέα της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης α­πό τον κρα­τι­κό προϋπο­λο­γι­σμό εάν αυ­τός δεν έ­χει α­πο­στεί­λει την προ­βλε­πό­με­νη στην πε­ρί­πτω­ση α’ της προ­η­γού­με­νης πα­ρα­γρά­φου πε­ρί­λη­ψη εκ­κρε­μών δε­σμεύ­σεων.

5. Για την ε­φαρ­μο­γή των δια­τά­ξεων του πα­ρό­ντος άρ­θρου και μό­νο, οι α­κό­λου­θοι ό­ροι έ­χουν την ε­ξής έν­νοια:

α. Εκκρε­μείς δε­σμεύ­σεις εί­ναι οι δε­σμεύ­σεις που δεν έ­χουν α­κό­μη ε­ξο­φλη­θεί α­νε­ξάρ­τη­τα αν το τι­μο­λό­γιο ή άλ­λο ι­σο­δύ­να­μο έγ­γρα­φο, τα α­γα­θά ή οι υ­πη­ρε­σίες έ­χουν πα­ρα­δο­θεί ή πα­ρα­σχε­θεί.

β. Απλή­ρω­τες υ­πο­χρεώ­σεις εί­ναι οι εκ­κρε­μείς δε­σμεύ­σεις για τις ο­ποίες έ­χει πα­ρα­δο­θεί το τι­μο­λό­γιο ή άλ­λο ι­σο­δύ­να­μο έγ­γρα­φο, αλ­λά δεν έ­χει εκ­δο­θεί α­ντί­στοι­χος τίτ­λος πλη­ρω­μής.

γ. Λη­ξι­πρό­θε­σμες ο­φει­λές εί­ναι οι α­πλή­ρω­τες υ­πο­χρεώ­σεις με­τά την πά­ρο­δο ε­νε­νή­ντα (90) η­με­ρών α­πό την η­με­ρο­μη­νία που ο­ρί­ζε­ται στη σχε­τι­κή σύμ­βα­ση. Σε πε­ρί­πτω­ση μη ύ­παρ­ξης σύμ­βα­σης ή έλ­λει­ψης σχε­τι­κού ό­ρου, η α­πλή­ρω­τη υ­πο­χρέω­ση κα­θί­στα­ται λη­ξι­πρό­θε­σμη με­τά

την πά­ρο­δο 90 η­με­ρών α­πό την η­με­ρο­μη­νία πα­ρα­λα­βής του πα­ρα­στα­τι­κού που α­πο­δει­κνύει την ύ­παρ­ξη της ο­φει­λής. Ει­δι­κό­τε­ρα για τις ε­μπο­ρι­κές συ­ναλ­λα­γές, η η­με­ρο­μη­νία πα­ρα­λα­βής κα­θο­ρί­ζε­ται σύμ­φω­να με τα ο­ρι­ζό­με­να στην παρ. 3 της υ­πο­παρ. Ζ.5 του άρ­θρου πρώ­του του Ν. 4152/2013.

Άρθρο 11...

Ευ­θύ­νες αρ­μο­δίων ορ­γά­νων

1. Οι φο­ρείς της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης ευ­θύ­νο­νται έ­να­ντι τρί­των α­πο­κλει­στι­κά και μό­νο βά­σει των δια­τά­ξεων πε­ρί α­δι­καιο­λό­γη­του πλου­τι­σμού για την πραγ­μα­το­ποίη­ση δα­πα­νών κα­θ’ υ­πέρ­βα­ση των εγ­γε­γραμ­μέ­νων πι­στώ­σεων και τη μη τή­ρη­ση των α­να­φε­ρο­μέ­νων στο

πα­ρόν προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα δια­δι­κα­σιών.

2. Για κά­θε ζη­μία που προ­κα­λεί­ται στον οι­κείο φο­ρέα α­πό την έκ­δο­ση α­πο­φά­σεων α­νά­λη­ψης υ­πο­χρέω­σης κα­θ’ υ­πέρ­βα­ση των εγ­γε­γραμ­μέ­νων πι­στώ­σεων του προϋπο­λο­γι­σμού του φο­ρέα ή των πο­σο­στών διά­θε­σης αυ­τών ή των δια­δι­κα­σιών του άρ­θρου 60 του Ν. 4270/2014, κα­θώς και κα­τά πα­ρά­βα­ση των δια­δι­κα­σιών του πα­ρό­ντος και των α­να­φε­ρο­μέ­νων στο άρ­θρο 66 του Ν. 4270/2014, ο Δια­τά­κτης, ο Προϊστά­με­νος Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών του φο­ρέα κα­θώς και κά­θε άλ­λο συ­μπράτ­τον όρ­γα­νο, ευ­θύ­νο­νται αλ­λη­λέγ­γυα και εις ο­λό­κλη­ρον έ­να­ντι του οι­κείου φο­ρέα και κα­τα­λο­γί­ζε­ται σε βά­ρος τους υ­πο­χρεω­τι­κά η σχε­τι­κή ζη­μία.

3. Ο Προϊστά­με­νος Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών σε πε­ρί­πτω­ση που πα­ρέ­χει τη βε­βαίω­ση του άρ­θρου 3, παρ. 2 του πα­ρό­ντος κα­θ’ υ­πέρ­βα­ση των ο­ρίων του προϋπο­λο­γι­σμού και των πο­σο­στών διά­θε­σης ή του Μ.Π.Δ.Σ. ευ­θύ­νε­ται κα­τά τις δια­τά­ξεις πε­ρί δη­μό­σιων υ­πο­λό­γων.

4. α. Σε κά­θε άλ­λη πε­ρί­πτω­ση, ο Προϊστά­με­νος Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών υ­πέ­χει α­στι­κή ευ­θύ­νη έ­να­ντι του οι­κείου φο­ρέα για κά­θε ζη­μία που προ­ξέ­νη­σε α­πό δό­λο

ή βα­ρεία α­μέ­λεια.

β. Δα­πά­νες των φο­ρέων Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης που α­πορ­ρέ­ουν α­πό δι­κα­στι­κές α­πο­φά­σεις και συ­νε­πά­γο­νται ε­πι­βά­ρυν­ση του προϋπο­λο­γι­σμού τους, κοι­νο­ποιού­νται υ­πο­χρεω­τι­κά στην οι­κεία Δ.Υ.Ε.Ε. με ευ­θύ­νη του Προϊστα­μέ­νου Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών, για την ά­σκη­ση

των αρ­μο­διο­τή­των του Γε­νι­κού Επι­τρό­που Επι­κρα­τείας σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις των άρ­θρων 38, παρ. 1 του Υ.Κ. και 68 του Κώ­δι­κα Νό­μων για το Ελε­γκτι­κό Συ­νέ­δριο

(Ν. 4129/2013).

5. Η πα­ρά­βα­ση των ο­ρι­ζο­μέ­νων στις πα­ρα­γρά­φους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρ­θρου 26 του Ν. 4270/2014 α­πό τον Προϊστά­με­νο Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών, συ­νι­στά πει­θαρ­χι­κό πα­ρά­πτω­μα (συ­ντε­λεί­ται με υ­παί­τια πρά­ξη ή πα­ρά­λει­ψη του υ­παλ­λή­λου που μπο­ρεί να του κα­τα­λο­γι­στεί) και ε­πι­σύ­ρει την πει­θαρ­χι­κή ποι­νή της α­φαί­ρε­σης της ά­σκη­σης των κα­θη­κό­ντων προϊστα­μέ­νου ορ­γα­νι­κής μο­νά­δας ο­ποιου­δή­πο­τε ε­πι­πέ­δου για τη θη­τεία ή το υ­πό­λοι­πό της. Οι κεί­με­νες δια­τά­ξεις σχε­τι­κά με τη δυ­νη­τι­κή θέ­ση σε αρ­γία, ε­φαρ­μό­ζο­νται και στην προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση, ο δε αρ­μό­διος Υπουρ­γός ή το κα­θ’ ύ­λην αρ­μό­διο όρ­γα­νο του φο­ρέα α­να­στέλ­λει υ­πο­χρεω­τι­κά την ά­σκη­ση των κα­θη­κό­ντων του προϊστα­μέ­νου, ε­φαρ­μο­ζό­με­νης

κα­τά τα λοι­πά της πα­ρα­γρά­φου 2 του άρ­θρου 104 του Ν. 3528/2007, ό­πως κά­θε φο­ρά ι­σχύει. Αν ο Προϊστά­με­νος Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών συν­δέε­ται με το φο­ρέα του με σχέ­ση ερ­γα­σίας ι­διω­τι­κού δι­καίου, η πα­ρά­βα­ση των α­νω­τέ­ρω δια­τά­ξεων συ­νι­στά σπου­δαίο λό­γο κα­ταγ­γε­λίας της σύμ­βα­σης εκ μέ­ρους του φο­ρέα.

6. Η πα­ρά­βα­ση της υ­πο­χρέω­σης της πα­ρα­γρά­φου 2 του άρ­θρου 65 του Ν. 4270/2014 α­πό τον Προϊστά­με­νο Οι­κο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών συ­νι­στά αυ­το­τε­λές πει­θαρ­χι­κό πα­ρά­πτω­μα.

 Διαβάστε ολόκληρο το προεδρικό διάταγμα εδώ!

 

jQuery Scroll Up plugin