Γ.Γ.Ε. αρ. πρωτ.: 89/ 2017 Εφαρ­μο­γή άρ­θρου 66 του νό­μου 4446/2016 για την υ­πο­χρέω­ση ε­νη­μέ­ρω­σης του κα­τα­να­λω­τή σχε­τι­κά με την α­πο­δο­χή ή μη μέ­σων πλη­ρω­μής με κάρ­τα (Εφαρ­μο­γή άρ­θρου 66 του νό­μου 4446/2016 για την υ­πο­χρέω­ση ε­νη­μέ­ρω­σης του κα­τα­να­λω­τή σχε­τι­κά με την α­πο­δο­χή ή μη μέ­σων πλη­ρω­μής με κάρ­τα)

sticker pos

 Το άρ­θρο 66 του νό­μου 4446/2016 (Α’ 240) ο­ρί­ζει τα ε­ξής: "Υπο­χρέω­ση ε­νη­μέ­ρω­σης κα­τα­να­λω­τή"

1. Οι δι­καιού­χοι πλη­ρω­μής, οι ο­ποίοι α­πο­δέ­χο­νται κάρ­τες πλη­ρω­μών ε­νη­με­ρώ­νουν τους κα­τα­να­λω­τές σχε­τι­κά με την α­πο­δο­χή καρ­τών και μέ­σων πλη­ρω­μής του συ­στή­μα­τος καρ­τών πλη­ρω­μής, με σα­φή τρό­πο που δεν ε­πι­δέ­χε­ται πα­ρερ­μη­νείας. Οι πλη­ρο­φο­ρίες αυ­τές πρέ­πει να α­να­γρά­φο­νται ευ­κρι­νώς στην εί­σο­δο του κα­τα­στή­μα­τος και στο τα­μείο.
2. Στους πα­ρα­βά­τες των δια­τά­ξεων της προ­η­γού­με­νης πα­ρα­γρά­φου ε­πι­βάλ­λε­ται διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο ύ­ψους χι­λίων (1.000) ευ­ρώ.
3. Οι κα­τα­να­λω­τές και οι ε­νώ­σεις κα­τα­να­λω­τών δύ­να­νται να υ­πο­βάλ­λουν κα­ταγ­γε­λίες για πα­ρα­βά­σεις της πα­ρα­γρά­φου 1, οι ο­ποίες υ­πο­βάλ­λο­νται στη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Εμπο­ρίου και Προ­στα­σίας Κα­τα­να­λω­τή του Υπουρ­γείου Οι­κο­νο­μίας και Ανά­πτυ­ξης.
4. Αρμό­δια αρ­χή για τη διε­νέρ­γεια του ε­λέγ­χου και την ε­πι­βο­λή του προ­στί­μου της πα­ρα­γρά­φου 2 ο­ρί­ζε­ται η Διεύ­θυν­ση Θε­σμι­κών Ρυθ­μί­σεων και Επο­πτείας Αγο­ράς Προϊό­ντων και Πα­ρο­χής Υπη­ρε­σιών της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τείας Εμπο­ρίου και Προ­στα­σίας Κα­τα­να­λω­τή και τα Τμή­μα­τα Εμπο­ρίου των Διευ­θύν­σεων Ανά­πτυ­ξης των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ενο­τή­των της χώ­ρας.
5. Με α­πό­φα­ση του Υπουρ­γού Οι­κο­νο­μίας και Ανά­πτυ­ξης ρυθ­μί­ζο­νται τα ει­δι­κό­τε­ρα θέ­μα­τα σχε­τι­κά με τη διε­νέρ­γεια του ε­λέγ­χου, τον τρό­πο ε­πι­βο­λής των προ­στί­μων που ε­πι­βάλ­λο­νται α­πό τα αρ­μό­δια ε­λε­γκτι­κά όρ­γα­να κα­τά τη δια­πί­στω­ση της πα­ρά­βα­σης, σε ε­φαρ­μο­γή των δια­τά­ξεων του πα­ρό­ντος.
6. Τα διοι­κη­τι­κά πρό­στι­μα του πα­ρό­ντος εισ­πράτ­το­νται, σύμ­φω­να με τον Κώ­δι­κα Είσ­πρα­ξης Δη­μο­σίων Εσό­δων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), και α­πο­δί­δο­νται, με την ε­πι­φύ­λα­ξη της παρ. 1 του άρ­θρου 16 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224), στον Κρα­τι­κό Προϋπο­λο­γι­σμό.
7. Η α­πό­φα­ση ε­πι­βο­λής διοι­κη­τι­κού προ­στί­μου του πα­ρό­ντος υ­πό­κει­ται σε εν­δι­κο­φα­νή προ­σφυ­γή μέ­σα σε προ­θε­σμία τριά­ντα (30) η­με­ρών α­πό την κοι­νο­ποίη­ση της, η ο­ποία α­σκεί­ται ε­νώ­πιον του Υπουρ­γού Οι­κο­νο­μίας και Ανά­πτυ­ξης ε­φό­σον οι διοι­κη­τι­κές κυ­ρώ­σεις έ­χουν εκ­δο­θεί α­πό την κε­ντρι­κή υ­πη­ρε­σία του Υπουρ­γείου, και ε­νώ­πιον του Συ­ντο­νι­στή Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης, στην πε­ρι­φέ­ρεια του ο­ποίου δια­πι­στώ­θη­κε η πα­ρά­βα­ση, σε ό­λες τις άλ­λες πε­ρι­πτώ­σεις. Η α­πό­φα­ση ε­πί της προ­σφυ­γής εκ­δί­δε­ται μέ­σα σε προ­θε­σμία τριά­ντα (30) η­με­ρών α­πό την κα­τά­θε­ση της προ­σφυ­γής.
8. Η α­πό­φα­ση ε­πί της εν­δι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής υ­πό­κει­ται σε προ­σφυ­γή ε­νώ­πιον του Διοι­κη­τι­κού Πρω­το­δι­κείου του τό­που ό­που ε­δρεύει το όρ­γα­νο που ε­ξέ­δω­σε την α­πό­φα­ση ε­πι­βο­λής προ­στί­μου, μέ­σα στην προ­θε­σμία της πα­ρα­γρά­φου 1 του άρ­θρου 66 του Κώ­δι­κα Διοι­κη­τι­κής Δι­κο­νο­μίας.
9. Το ύ­ψος του ε­πι­βλη­θέ­ντος διοι­κη­τι­κού προ­στί­μου μειώ­νε­ται στο ή­μι­συ εάν ο υ­πό­χρε­ος ε­ντός τριά­ντα (30) η­με­ρών α­πό την η­με­ρο­μη­νία κοι­νο­ποίη­σης σε αυ­τόν της σχε­τι­κής πρά­ξης και σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση πριν την ά­σκη­ση της εν­δι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής της πα­ρα­γρά­φου 1, προ­βεί σε κα­τα­βο­λή του προ­στί­μου. Η κα­τα­βο­λή αυ­τή συ­νε­πά­γε­ται την αυ­το­δί­καιη πα­ραί­τη­ση του υ­πό­χρε­ου α­πό κά­θε δι­καίω­μα προ­σβο­λής ή αμ­φι­σβή­τη­σης της πρά­ξης ε­πι­βο­λής προ­στί­μου.
10. Οι δια­τά­ξεις του πα­ρό­ντος άρ­θρου ι­σχύουν α­πό την 1η Φε­βρουα­ρίου 2017, ε­κτός α­πό τη διά­τα­ξη της πα­ρα­γρά­φου 5, η ο­ποία ι­σχύει α­πό τη δη­μο­σίευ­ση του πα­ρό­ντος νό­μου στην Εφη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σεως».

Πη­γή: http://www.taxheaven.gr

Δεί­τε πε­ρισ­σό­τε­ρα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25542
© Taxheaven

 

jQuery Scroll Up plugin