Nέα δρά­ση του Ε­ΣΠΑ για την α­να­βάθ­μι­ση υ­φι­στά­με­νων πο­λύ μι­κρών, μι­κρών και με­σαίων ε­πι­χει­ρή­σεων του το­μέα υ­πη­ρε­σιών (λια­νι­κό ε­μπό­ριο, ε­στία­ση, ι­διω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση).

   Μέ­χρι το Μάρ­τιο θα ξε­κι­νή­σει η νέα δρά­ση του Ε­ΣΠΑ για την α­να­βάθ­μι­ση υ­φι­στά­με­νων πο­λύ μι­κρών, μι­κρών και με­σαίων ε­πι­χει­ρή­σεων του το­μέα υ­πη­ρε­σιών (λια­νι­κό ε­μπό­ριο, ε­στία­ση, ι­διω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση).

   Η δρά­ση α­φο­ρά στην α­να­βάθ­μι­ση υ­φι­στά­με­νων πο­λύ μι­κρών, μι­κρών και με­σαίων ε­πι­χει­ρή­σεων του το­μέα του λια­νε­μπο­ρίου και των υ­πη­ρε­σιών (λια­νι­κό ε­μπό­ριο, ε­στία­ση, ι­διω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση) γύ­ρω α­πό τις τέσ­σε­ρις κα­τη­γο­ρίες πα­ρεμ­βά­σεω­ν:

 • Πα­ρεμ­βά­σεις για ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέρ­γειας
 • Πα­ρεμ­βά­σεις για εν­σω­μά­τω­ση των τε­χνο­λο­γιών πλη­ρο­φο­ρι­κής και ε­πι­κοι­νω­νιών στην πα­ρε­χό­με­νη υ­πη­ρε­σία
 • Πα­ρεμ­βά­σεις για την ε­νί­σχυ­ση της υ­γιει­νής και α­σφά­λειας των χώ­ρων
 • Πα­ρεμ­βά­σεις για ε­νί­σχυ­ση της ε­φο­δια­στι­κής α­λυ­σί­δας.

Στο πλαί­σιο αυ­τό, ε­πι­λέ­ξι­μες δρά­σεις του Προ­γράμ­μα­τος στο πλαί­σιο της ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέρ­γειας θα πε­ρι­λαμ­βά­νου­ν:

 • ερ­γα­σίες δια­μόρ­φω­σης των εν­δε­δειγ­μέ­νων χώ­ρων της ε­πι­χεί­ρη­σης για την βελ­τι­στο­ποίη­ση της δια­χεί­ρι­σης της ε­νέρ­γειας και του πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κού α­πο­τυ­πώ­μα­τος
 • α­να­νέω­ση ε­ξο­πλι­σμού με νέο, βελ­τιω­μέ­νης ε­νερ­γεια­κής α­πό­δο­σης
 • πι­στο­ποίη­ση ε­πι­χει­ρή­σεων με σύγ­χρο­να ε­ξει­δι­κευ­μέ­να πρό­τυ­πα με σκο­πό τη βελ­τίω­ση της ποιό­τη­τας των υ­πη­ρε­σιών, ό­πως το πρό­τυ­πο Ε­ΛΟΤ 1452- Σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης της ποιό­τη­τας ε­μπο­ρι­κών κα­τα­στη­μά­των.

Επι­λέ­ξι­μες δρά­σεις του προ­γράμ­μα­τος στον το­μέα των ΤΠΕ θα πε­ρι­λαμ­βά­νου­ν:

 • α­νά­πτυ­ξη η­λεκ­τρο­νι­κών συ­στη­μά­των προ­βο­λής προϊό­ντων και υ­πη­ρε­σιών στο δια­δί­κτυο (websites)
 • α­νά­πτυ­ξη η­λεκ­τρο­νι­κών κα­τα­στη­μά­των (e-shops)
 • α­νά­πτυ­ξη ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών πυ­λών για πρό­σβα­ση α­πό κι­νη­τές συ­σκευές (mobileportals)
 • α­νά­πτυ­ξη ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών ε­φαρ­μο­γών για πρό­σβα­ση α­πό κι­νη­τές συ­σκευές (mobileapps)
 • α­να­νέω­ση παι­δα­γω­γι­κού υ­λι­κού (δια­δρα­στι­κοί πί­να­κες, projectors)
 • Ψη­φια­κός ε­ξο­πλι­σμός για την υ­πο­βοή­θη­ση της υ­πη­ρε­σίας (π.χ η­λεκ­τρο­νι­κή πα­ραγ­γε­λιο­λη­ψία κ.α)
 • α­ξιο­ποίη­ση υ­πο­δο­μών cloud για την δια­χεί­ρι­ση ε­φαρ­μο­γών και δε­δο­μέ­νων
 • α­ξιο­ποίη­ση υ­πο­δο­μών applicationserviceproviders (ASPs) για την υιο­θέ­τη­ση πρα­κτι­κών η­λεκ­τρο­νι­κού ε­μπο­ρίου με χα­μη­λό κό­στος
 • συμ­με­το­χή σε υ­φι­στά­με­νες πλατ­φόρ­μες η­λεκ­τρο­νι­κών α­γο­ρών, ψη­φια­κών εκ­θέ­σεων κ.λπ.
 • ο­λο­κλή­ρω­ση των νέων συ­στη­μά­των με τυ­χόν υ­φι­στά­με­νες ε­φαρ­μο­γές της ε­πι­χεί­ρη­σης (λο­γι­στι­κό σύ­στη­μα, σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης ε­πι­χει­ρη­σια­κών πό­ρων κ.λπ.).

Επι­λέ­ξι­μες δρά­σεις του Προ­γράμ­μα­τος στο πλαί­σιο της υ­γιει­νής και α­σφά­λειας των χώ­ρων θα πε­ρι­λαμ­βά­νου­ν:

 • Ανα­νέω­ση του ε­ξο­πλι­σμού ε­κεί­νου που συν­δέε­ται με την α­σφά­λεια του χώ­ρου και την α­σφά­λεια της πα­ρο­χής της υ­πη­ρε­σίας

Επι­λέ­ξι­μες δρά­σεις του Προ­γράμ­μα­τος στο πλαί­σιο της ε­φο­δια­στι­κής α­λυ­σί­δας θα πε­ρι­λαμ­βά­νου­ν:

 • Δια­μόρ­φω­ση Δι­κτύου Δια­νο­μής: α­ριθ­μός, θέ­ση και δί­κτυο α­πο­στο­λών των προ­μη­θευ­τών, των ε­γκα­τα­στά­σεων πα­ρα­γω­γής, των κέ­ντρων δια­νο­μής, των α­πο­θη­κών, των α­πο­βά­θρων και των πε­λα­τών.
 • Στρα­τη­γι­κή Δια­νο­μής: δί­νει α­πά­ντη­ση σε ε­ρω­τή­μα­τα που α­φο­ρούν 1) τον έ­λεγ­χο λει­τουρ­γιών (κε­ντρι­κός, ε­πι­με­ρι­σμέ­νος ή α­πο­κε­ντρω­μέ­νος), 2) τα συ­στή­μα­τα δια­νο­μής, π.χ., ά­με­ση α­πο­στο­λή, crossdocking, ά­με­ση πα­ρά­δο­ση στο κα­τά­στη­μα (DSD), 3) τα μέ­σα με­τα­φο­ράς, π.χ. φορ­τη­γό, LTL, σι­δη­ρό­δρο­μος, TOFC ή COFC, θα­λάσ­σιες με­τα­φο­ρές, α­ε­ρο­με­τα­φο­ρές, 4) τη στρα­τη­γι­κή α­να­πλή­ρω­σης (π.χ. στρα­τη­γι­κή pull, push ή συν­δυα­σμός) και 5) τον έ­λεγ­χο των με­τα­φο­ρών (π.χ. ι­διω­τι­κός με­τα­φο­ρέ­ας ή 3PL).
 • Πλη­ρο­φο­ρίες: Η ο­λο­κλή­ρω­ση των δια­δι­κα­σιών μέ­σω της α­λυ­σί­δας ε­φο­δια­σμού ώ­στε να μοι­ρα­στούν πο­λύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρίες, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των δει­κτών της ζή­τη­σης, τις προ­βλέ­ψεις, την α­πο­γρα­φή, τις με­τα­φο­ρές, τις πι­θα­νές συ­νερ­γα­σίες, κλπ.
 • Δια­χεί­ρι­ση Απο­θε­μά­τω­ν: Πο­σό­τη­τα και τό­πος των α­πο­θε­μά­των, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των πρώ­των υ­λών, το έρ­γο κα­τά την δια­δι­κα­σία (WIP) και τα τε­λι­κά προϊό­ντα.
 • Ροή με­τρη­τών (Cash-Flow): τα­κτο­ποίη­ση των ό­ρων πλη­ρω­μής και των με­θο­δο­λο­γιών για την α­νταλ­λα­γή κε­φα­λαίων με­τα­ξύ ο­ντο­τή­των στο πλαί­σιο της α­λυ­σί­δας ε­φο­δια­σμού.

Δυ­νη­τι­κοί δι­καιού­χοι

Δυ­νη­τι­κοί δι­καιού­χοι εί­ναι πο­λύ μι­κρές, μι­κρές και με­σαίες ε­πι­χει­ρή­σεις στους κλά­δους: λια­νι­κό ε­μπό­ριο, ε­στία­ση, ι­διω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση (παι­δι­κοί σταθ­μοί, νη­πια­γω­γεία).

Η χρη­μα­το­δό­τη­ση των ε­πεν­δυ­τι­κών σχε­δίων κα­λύ­πτει το 40% των ε­πι­λέ­ξι­μων δα­πα­νών και προ­σαυ­ξά­νε­ται κα­τά 10%, φτά­νο­ντας στο 50% στην πε­ρί­πτω­ση πρόσ­λη­ψης νέ­ου προ­σω­πι­κού.

Τέ­λος, η διάρ­κεια ε­πεν­δυ­τι­κών σχε­δίων θα εί­ναι 18 μή­νες/24 μή­νες.


Α­ΠΑΙ­ΤΟΥ­ΜΕ­ΝΑ ΔΙ­ΚΑΙΟ­ΛΟ­ΓΗ­ΤΙ­ΚΑ Υ­ΠΟ­ΒΟ­ΛΗ­Σ/Ε­ΝΤΑ­ΞΗΣ

1. Έντυ­πο υ­πο­βο­λής με υ­πο­γρα­φή α­πό το Νό­μι­μο Εκπρό­σω­πο της ε­πι­χεί­ρη­σης και σφρα­γί­δα αυ­τής.

2. Κα­τά­στα­ση ε­νερ­γών δρα­στη­ριο­τή­των (ΚΑΔ) της ε­πι­χεί­ρη­σης μέ­σω της ι­στο­σε­λί­δας gsis.gr (πρό­σφα­τη ε­κτύ­πω­ση).

3. Δι­καιο­λο­γη­τι­κά α­νά­λο­γα την ε­ται­ρι­κή μορ­φή:
    - Για Α.Ε.: Πρά­ξη σύ­στα­σης, συ­γκρό­τη­σης ΔΣ και Ορι­σμού Νο­μί­μου Εκπρο­σώ­που σε ι­σχύ, νο­μί­μως δη­μο­σιευ­μέ­να.
    - Για Ε­ΠΕ: Πρά­ξη σύ­στα­σης και εκ­προ­σώ­πη­σης σε ι­σχύ, νο­μί­μως δη­μο­σιευ­μέ­να.
    - Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι­ΚΕ: Πλέ­ον πρό­σφα­το κα­τα­στα­τι­κό ε­πι­κυ­ρω­μέ­νο α­πό την αρ­μό­δια Υπη­ρε­σία (Πρω­το­δι­κείο ή ΓΕ­ΜΗ), στο ο­ποίο θα α­πο­τυ­πώ­νε­ται η Δια­χεί­ρι­ση- Εκπρο­σώ­πη­ση.
    - Για Ατο­μι­κή: Βε­βαίω­ση Έναρ­ξης Εργα­σιών Ατο­μι­κής Επι­χεί­ρη­σης α­πό τη Δ.Ο.Υ.
    - Για Κοι­νω­νι­κές Συ­νε­ται­ρι­στι­κές Επι­χει­ρή­σεις του Ν. 4019/2011 ό­πως ι­σχύει: Πρά­ξη σύ­στα­σης και εκ­προ­σώ­πη­σης σε ι­σχύ, νο­μί­μως δη­μο­σιευ­μέ­να και βε­βαίω­ση εγ­γρα­φής στο Μη­τρώο Κοι­νω­νι­κής Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας.
   - Για Συ­νε­ται­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις: Τα α­παι­τού­με­να νο­μι­μο­ποιη­τι­κά έγ­γρα­φα σύ­στα­σης και εκ­προ­σώ­πη­σης που προ­βλέ­πο­νται με βά­ση το ε­κά­στο­τε ι­σχύον νο­μο­θε­τι­κό πλαί­σιο.

4. Κα­τα­στά­σεις Επι­θεώ­ρη­σης Εργα­σίας (πί­να­κας προ­σω­πι­κού), Ε4 και Α­ΠΔ (α­πο­δει­κτι­κό κα­τά­θε­σης και α­νά­λυ­ση) / Ε7 για τα έ­τη 2012 - 2015 ή για ό­σα έ­τη υ­φί­στα­ται η ε­πι­χεί­ρη­ση.

5. Άδεια λει­τουρ­γίας σε ι­σχύ ή αί­τη­ση για έκ­δο­ση/ α­να­νέω­ση ά­δειας λει­τουρ­γίας ή βε­βαίω­ση της αρ­μό­διας υ­πη­ρε­σίας πε­ρί συν­δρο­μής νό­μι­μων προϋπο­θέ­σεων λει­τουρ­γίας. Σε πε­ρί­πτω­ση που, σύμ­φω­να με την ι­σχύου­σα νο­μο­θε­σία, δεν α­παι­τεί­ται ά­δεια λει­τουρ­γίας Υπεύ­θυ­νη Δή­λω­ση του Νό­μι­μου Εκπρο­σώ­που ό­τι δεν α­παι­τεί­ται ά­δεια λει­τουρ­γίας με α­να­φο­ρά στις σχε­τι­κές δια­τά­ξεις.

6. Οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεία του δυ­νη­τι­κά δι­καιού­χου α­νά­λο­γα με την κα­τη­γο­ρία των βι­βλίων που τη­ρεί:

Επι­χει­ρή­σεις με τή­ρη­ση βι­βλίων Β’ κα­τη­γο­ρίας: Αντί­γρα­φα Ε3 με η­λεκ­τρο­νι­κή υ­πο­βο­λή ή πα­ρα­λα­βή α­πό την αρ­μό­δια Δ.Ο.Υ. για τις κλει­σμέ­νες δια­χει­ρι­στι­κές χρή­σεις των ε­τών 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 (οι­κο­νο­μι­κά έ­τη, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012). Για αυ­τές που έ­χουν κλεί­σει λι­γό­τε­ρες δια­χει­ρι­στι­κές χρή­σεις η υ­πο­χρέω­ση υ­πο­βο­λής προ­σαρ­μό­ζε­ται α­ντί­στοι­χα.

Επι­χει­ρή­σεις με τή­ρη­ση βι­βλίων Γ’ κα­τη­γο­ρίας: Ισο­λο­γι­σμοί-α­πο­τε­λέ­σμα­τα χρή­σης, φο­ρο­λο­γι­κές δη­λώ­σεις και α­να­λυ­τι­κά στοι­χεία φο­ρο­λο­γίας (Ε3) για τα η­με­ρο­λο­για­κά έ­τη (χρή­ση) που λή­γουν στις 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013, 31/12/2012, 31/12/2011 (οι­κο­νο­μι­κά έ­τη, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012) . Για αυ­τές που έ­χουν κλεί­σει λι­γό­τε­ρες δια­χει­ρι­στι­κές χρή­σεις η υ­πο­χρέω­ση υ­πο­βο­λής προ­σαρ­μό­ζε­ται α­ντί­στοι­χα.

Για τη χρή­ση του έ­τους 2015 στην πε­ρί­πτω­ση που δεν έ­χει δη­μο­σιευ­τεί ο Ισο­λο­γι­σμός τους προ­σκο­μί­ζε­ται Ισο­ζύ­γιο Τρι­το­βάθ­μιου Γε­νι­κού Κα­θο­λι­κού.

jQuery Scroll Up plugin