ΘΕ­ΜΑ: Πρό­σθε­τες διευ­κρι­νί­σεις σχε­τι­κά με τον ε­φαρ­μο­στέο συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ σε πα­ρα­δό­σεις α­γα­θών και σε πα­ρο­χές υ­πη­ρε­σιών, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του ν.4334/2015.

Σε συ­νέ­χεια των ε­γκυ­κλίων ΠΟΛ.1160/17.07.2015 και 1161/21.07.2015 και με α­φορ­μή ε­ρω­τή­μα­τα σε σχέ­ση με πρα­κτι­κά ζη­τή­μα­τα ε­φαρ­μο­γής των δια­τά­ξεων της πα­ρα­γρά­φου 1 του άρ­θρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80), πα­ρέ­χο­νται συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά οι α­κό­λου­θες διευ­κρι­νί­σεις:

Α. Α­ΓΑ­ΘΑ

i. Γε­νι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις

Για την ε­φαρ­μο­γή των μειω­μέ­νων συ­ντε­λε­στών ΦΠΑ στις κα­τη­γο­ρίες α­γα­θών που προσ­διο­ρί­ζο­νται στο Πα­ράρ­τη­μα III του Κώ­δι­κα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) χρη­σι­μο­ποιού­νται οι δια­τά­ξεις της Συν­δυα­σμέ­νης Ονο­μα­το­λο­γίας της Ε.Ε για την κα­τά­τα­ξη των προϊό­ντων σε κω­δι­κούς ο­νο­μα­το­λο­γίας ε­μπο­ρευ­μά­των.

Η τρο­πο­ποίη­ση του Πα­ραρ­τή­μα­τος ΙΙΙ έ­γι­νε με γνώ­μο­να την δια­τή­ρη­ση του μειω­μέ­νου συ­ντε­λε­στή στα βα­σι­κά προϊό­ντα ευ­ρείας κα­τα­νά­λω­σης προ­κει­μέ­νου η α­γο­ρα­στι­κή δύ­να­μη του μέ­σου κα­τα­να­λω­τή να θι­γεί το λι­γό­τε­ρο δυ­να­τό.

Με τον κα­νο­νι­σμό (Ε­ΟΚ) α­ριθ. 2658/87 του Συμ­βου­λίου, ό­πως έ­χει τρο­πο­ποιη­θεί και ι­σχύει με τον καν. α­ριθ. 1101/2014 για το έ­τος 2015 (Επί­ση­μη Εφη­με­ρί­δα της Ε.Ε, τεύ­χος L 312/31.10.2014), κα­θιε­ρώ­νε­ται ο­νο­μα­το­λο­γία ε­μπο­ρευ­μά­των, γνω­στή ως «Συν­δυα­σμέ­νη Ονο­μα­το­λο­γία», ώ­στε να πλη­ρού­νται ταυ­το­χρό­νως οι α­παι­τή­σεις του κοι­νού δα­σμο­λο­γίου και των στα­τι­στι­κών του ε­ξω­τε­ρι­κού ε­μπο­ρίου της Ένω­σης.

Η α­κρι­βής πε­ρι­γρα­φή των προϊό­ντων δέ­ον να α­να­ζη­τεί­ται στο Κοι­νό Δα­σμο­λό­γιο της Ε.Ε στην ι­στο­σε­λί­δα http://eur-Iex.europa.eu δηλ. στον α­νω­τέ­ρω α­να­φε­ρό­με­νο κα­νο­νι­σμό 2658/87 ό­πως ι­σχύει για τη δα­σμο­λο­γι­κή και στα­τι­στι­κή ο­νο­μα­το­λο­γία και το Κοι­νό Δα­σμο­λό­γιο.

Η κα­τά­τα­ξη των α­γα­θών σε κω­δι­κούς ο­νο­μα­το­λο­γίας πραγ­μα­το­ποιεί­ται σύμ­φω­να με το κεί­με­νο των δα­σμο­λο­γι­κών κλά­σεων και των ση­μειώ­σεων των τμη­μά­των και των κε­φα­λαίων και σύμ­φω­να με τους γε­νι­κούς κα­νό­νες για την ερ­μη­νεία των δια­τά­ξεων της Συν­δυα­σμέ­νης Ονο­μα­το­λο­γίας.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ό­τι, το πρό­θε­μα Ε­Χ που α­να­γρά­φε­ται πριν τον κω­δι­κό α­ριθ­μό της δα­σμο­λο­γι­κής κλά­σης (Δ.Κ.) στοΠα­ράρ­τη­μα III του Κώ­δι­κα ΦΠΑ ση­μαί­νει ό­τι σε μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ υ­πά­γο­νται μό­νο τα α­γα­θά που α­να­φέ­ρο­νται ρη­τά στη σχε­τι­κή πα­ρά­γρα­φο του Πα­ραρ­τή­μα­τος του νό­μου και ό­χι το σύ­νο­λο των α­γα­θών που κα­τα­τάσ­σο­νται στη συ­γκε­κρι­μέ­νη δα­σμο­λο­γι­κή κλά­ση. Στις πε­ρι­πτώ­σεις ό­που δεν α­να­γρά­φε­ται το πρό­θε­μα Ε­Χ πριν τον κω­δι­κό α­ριθ­μό της δα­σμο­λο­γι­κής κλά­σης στοΠα­ράρ­τη­μα III του Κώ­δι­κα ΦΠΑ, αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι ό­λα τα α­γα­θά που κα­τα­τάσ­σο­νται στην εν λό­γω δα­σμο­λο­γι­κή κλά­ση υ­πά­γο­νται σε μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ.

 

Διαβάστε Περισσότερα...

Ενδει­κτι­κά πα­ρα­τί­θε­νται τα α­κό­λου­θα πα­ρα­δείγ­μα­τα προς κα­τα­νό­η­ση των α­νω­τέ­ρω και διευ­κό­λυν­ση για την υ­πα­γω­γή α­γα­θών στον ορ­θό συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ:

(α) ΕΧ 1901 (πα­ρά­γρα­φος 10 Πα­ραρ­τή­μα­τος III): α­πό τη δα­σμο­λο­γι­κή κλά­ση 1901 μό­νο τα πα­ρα­σκευά­σμα­τα δια­τρο­φής για παι­διά υ­πά­γο­νται σε μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ 13%. Λοι­πά προϊό­ντα που κα­τα­τάσ­σο­νται στη δα­σμο­λο­γι­κή κλά­ση 1901, ό­πως εκ­χυ­λί­σμα­τα βύ­νης, ζυ­μά­ρια για την πα­ρα­σκευή προϊό­ντων α­λευ­ρο­ποίας, ζα­χα­ρο­πλα­στι­κής ή μπι­σκο­το­ποιϊας κ.λ.π υ­πά­γο­νται σε κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ 23%.

(β) ΕΧ 3003 (πα­ρά­γρα­φος 13 δεύ­τε­ρο ε­δά­φιο Πα­ραρ­τή­μα­τος III):α­πό τη δα­σμο­λο­γι­κή κλά­ση 3003 μό­νο τα φάρ­μα­κα για την ια­τρι­κή του αν­θρώ­που υ­πά­γο­νται σε συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ 6%, εν α­ντι­θέ­σει με τα κτη­νια­τρι­κά φάρ­μα­κα τα ο­ποία υ­πά­γο­νται σε συ­ντε­λε­στή 13%.

(γ) 0406:ό­λα τα τυ­ριά που κα­τα­τάσ­σο­νται στη δα­σμο­λο­γι­κή κλά­ση 0406 δηλ. τυ­ριά νω­πά, τυ­ριά τριμ­μέ­να, λιω­μέ­να, με στίγ­μα­τα κ.λ.π υ­πά­γο­νται σε μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ 13%.

(δ) 0809:ό­λα τα προϊό­ντα που κα­τα­τάσ­σο­νται στη δα­σμο­λο­γι­κή κλά­ση 0809 δηλ. βε­ρί­κο­κα, κε­ρά­σια, ρο­δά­κι­να, δα­μά­σκη­να και α­γριο­δα­μά­σκη­να κλπ. νω­πά υ­πά­γο­νται σε μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή 13%.

ii. Πέ­ραν των α­νω­τέ­ρω, ε­πι­ση­μαί­νο­νται τα α­κό­λου­θα:.

(α) ο ό­ρος «πα­ρα­σκευα­σμέ­νο» δεν α­φο­ρά τον τρό­πο συ­σκευα­σίας των προϊό­ντων αλ­λά σχε­τί­ζε­ται με την πα­ρα­γω­γι­κή τους δια­δι­κα­σία και κυ­ρίως με την ε­πε­ξερ­γα­σία τους με με­θό­δους ό­πως μπο­ρεί να εί­ναι η θερ­μι­κή ε­πε­ξερ­γα­σία (π.χ βρά­σι­μο ή ψή­σι­μο) ή με την προ­σθή­κη άλ­λων προϊό­ντων ή συ­στα­τι­κών κα­θώς και με τον τρό­πο δια­τή­ρη­σης ή συ­ντή­ρη­σής τους.

(β) τα πα­ρα­δείγ­μα­τα προϊό­ντων που δί­νο­νται για σκο­πούς διευ­κό­λυν­σης της ε­φαρ­μο­γής του νέ­ου Πα­ραρ­τή­μα­τος ΙΙΙ του Κώ­δι­κα ΦΠΑ στην ΠΟΛ. 1160/17.07.2015, δεν εί­ναι σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση ε­ξαν­τλη­τι­κά, κα­θώς, ως εί­ναι ευ­νό­η­το, το εύ­ρος των προϊό­ντων που α­πο­τε­λούν α­ντι­κεί­με­νο ει­σα­γω­γής ή πα­ρά­δο­σης στο ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας κα­θώς και οι ση­μα­ντι­κές αλ­λα­γές του Πα­ραρ­τή­μα­τος ΙΙΙ, κα­θι­στούν μη ε­φι­κτή τη συ­μπε­ρί­λη­ψη κά­θε πι­θα­νού εί­δους για το ο­ποίο δύ­να­ται να ζη­τη­θούν πε­ραι­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρίες α­να­φο­ρι­κά με τον ε­φαρ­μο­ζό­με­νο συ­ντε­λε­στή Φ.Π.Α.

Σε πε­ρι­πτώ­σεις αμ­φι­βο­λιών για τη δα­σμο­λο­γι­κή κα­τά­τα­ξη ε­νός ε­μπο­ρεύ­μα­τος και την α­νεύ­ρε­ση του ε­φαρ­μο­στέ­ου συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ μπο­ρεί­τε να ε­πι­κοι­νω­νεί­τε με τα αρ­μό­δια τμή­μα­τα: Α' τμή­μα Δα­σμο­λο­γι­κό και Δα­σμο­λο­γη­τέ­ας Αξίας της Δ/νσης Δα­σμο­λο­γι­κών Θε­μά­των και Τε­λω­νεια­κών Οι­κο­νο­μι­κών Κα­θε­στώ­των (τηλ. 210 69.87.484, 210 69.87.485) και Δ' τμή­μα ΦΠΑ ει­σα­γω­γώ­ν-ε­ξα­γω­γών της Δ/νσης Ε.Φ.Κ και Φ.ΠΑ (τηλ. 210 69.87.469, 210 69.87.409) της Γεν. Δ/νσης Τε­λω­νείων & Ε.Φ.Κ.

Δε­δο­μέ­νου ό­τι η αρ­μο­διό­τη­τα γνω­μο­δό­τη­σης για τη δα­σμο­λο­γι­κή κα­τά­τα­ξη ε­μπο­ρευ­μά­των α­νή­κει στην Ανω­τά­τη Επι­τρο­πή Τε­λω­νεια­κών Αμφι­σβη­τή­σεων (Α.Ε.Τ.Α), σύμ­φω­να με το άρ­θρο 114 του Π.Δ 284/88, δέ­ον εί­ναι τα σχε­τι­κά ε­ρω­τή­μα­τα για την υ­πα­γω­γή προϊό­ντων σε Φ.Π.Α να υ­πο­βάλ­λο­νται α­πό τους εν­δια­φε­ρό­με­νους στην υ­πη­ρε­σία μας (με πλή­ρη πα­ρο­χή της σύν­θε­σης, της α­νά­λυ­σης και της πα­ρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σίας αυ­τών).

Για θέ­μα­τα ΦΠΑ σε υ­πη­ρε­σίες πα­ρα­κα­λού­με ό­πως α­πευ­θύ­νε­στε στο τμή­μα Α' ΦΠΑ της Δ/νσης Εφαρ­μο­γής Έμμε­σης Φο­ρο­λο­γίας (τηλ. 210 36.45.848, 832)

iii. Συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά της ε­γκυ­κλίου ΠΟΛ.1160/2015 και για συ­γκε­κρι­μέ­νες κα­τη­γο­ρίες α­γα­θών διευ­κρι­νί­ζο­νται τα α­κό­λου­θα:

Κρέ­α­τα

Κρέ­ας ε­κτός α­πό το κρέ­ας βοο­ει­δών, νω­πό, δια­τη­ρη­μέ­νο σε α­πλή ψύ­ξη ή κα­τε­ψυγ­μέ­νο, χω­ρίς προ­σθή­κες ή άλ­λη ε­πε­ξερ­γα­σία (Δ.Κ. 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208), υ­πά­γε­ται στο 13%.

Κρέ­ας πα­ρα­σκευα­σμέ­νο με προ­σθή­κες άλ­λων προϊό­ντων ή συ­στα­τι­κών ή με άλ­λη ε­πε­ξερ­γα­σία, ό­πως θερ­μι­κή ε­πε­ξερ­γα­σία ή ο­μο­γε­νο­ποίη­ση, (π.χ. αλ­λα­ντι­κά) (Κε­φά­λαιο 16), υ­πά­γε­ται στο 23%.

Για πα­ρά­δειγ­μα:

«Σου­βλά­κι νω­πό», ή­τοι τε­μα­χι­σμέ­νο κρέ­ας νω­πό σε κύ­βους, α­πό κρέ­α­τα ε­κτός του βό­ειου κρέ­α­τος, που εί­ναι πε­ρα­σμέ­νο σε «κα­λα­μά­κι» (Κε­φά­λαιο 2) (συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 13%).

«Σου­βλά­κι νω­πό», ή­τοι τε­μα­χι­σμέ­νο κρέ­ας νω­πό σε κύ­βους, α­πό κρέ­α­τα ε­κτός του βό­ειου κρέ­α­τος, με προ­σθή­κη κα­ρυ­κευ­μά­των και άλ­λων προϊό­ντων (π.χ. ντο­μά­τα, κρεμ­μύ­δι, πι­πε­ριά) ή που έ­χει υ­πο­στεί άλ­λη ε­πε­ξερ­γα­σία (π.χ. εί­ναι πα­να­ρι­σμέ­νο ή προ-ψη­μέ­νο) (Κε­φά­λαιο 16) (συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 23%).

Η α­να­φο­ρά στα εν­δει­κτι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα της ε­γκυ­κλίου ΠΟΛ 1160/2015 στο «σου­βλά­κι χοι­ρι­νό κρε­ο­πω­λείου χω­ρίς προ­σθή­κες ή άλ­λη ε­πε­ξερ­γα­σία:13%» εί­ναι αυ­το­νό­η­το ό­τι α­φο­ρά το νω­πό σου­βλά­κι κα­θώς το κρε­ο­πω­λείο δεν μπο­ρεί πο­τέ να που­λά­ει ψη­μέ­νο κρέ­ας ε­κτός και αν έ­χει πα­ράλ­λη­λη δρα­στη­ριό­τη­τα π.χ. ψη­το­πω­λείου κλπ.

Επί­σης ε­πι­ση­μαί­νε­ται ό­τι ό­ταν το κρέ­ας α­να­μει­γνύε­ται κα­τό­πιν πα­ραγ­γε­λίας του πε­λά­τη και τα ε­πι­μέ­ρους μέ­ρη του α­νή­κουν σε μειω­μέ­νο και σε κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή (π.χ. κι­μάς βό­ειος και χοι­ρι­νός) και μπο­ρεί να τι­μο­λο­γη­θεί δια­κε­κρι­μέ­να, η τι­μο­λό­γη­ση γί­νε­ται α­νά συ­ντε­λε­στή. Αντί­θε­τα, ό­ταν το κρέ­ας εί­ναι ή­δη α­να­με­μειγ­μέ­νο και πω­λεί­ται ως ε­νιαίο προϊόν που τα ε­πι­μέ­ρους μέ­ρη του α­νή­κουν σε μειω­μέ­νο και σε κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή, ο­πό­τε δεν μπο­ρεί να τι­μο­λο­γη­θεί δια­κε­κρι­μέ­να, υ­πά­γε­ται στον κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή.

Φυ­τά και άν­θη του Κε­φα­λαίου 6

Στα εί­δη αυ­τά πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται π.χ. μο­σχεύ­μα­τα και μπό­λια, δέν­δρα, χα­μό­δεν­δρα, δεν­δρύλ­λια και θά­μνοι που δί­νουν βρώ­σι­μους καρ­πούς (π.χ. φυ­τά α­μπέ­λου) τα ο­ποία μπο­ρεί να πα­ρου­σιά­ζο­νται με τις ρί­ζες τους, γυ­μνές ή με χώ­μα, ή φυ­τε­μέ­να σε γλά­στρες, κου­βά­δες, πα­νέ­ρια, ξύ­λι­να δο­χεία και πα­ρό­μοιους πε­ριέ­κτες, ρο­δό­δεν­δρα και α­ζα­λέες, τρια­ντα­φυλ­λιές, φυ­τά α­να­νά, φυ­τά λα­χα­νι­κών και φυ­τά φρά­ου­λας, φυ­τά της υ­παί­θρου, δέν­δρα του δά­σους, φυ­τά ε­σω­τε­ρι­κών χώ­ρων, ζω­ντα­νές ρί­ζες φυ­τών κ.λπ.: (Δ.Κ. 0602) (συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 13%).

Βολ­βοί, κρεμ­μύ­δια, κόν­δυ­λοι, ρί­ζες βολ­βο­ει­δείς και ρι­ζώ­μα­τα γε­νι­κά σε φυ­τι­κή νάρ­κη, σε βλά­στη­ση ή σε άν­θη­ση (π.χ. υα­κίν­θων, ναρ­κίσ­σων, του­λί­πας, γλα­διό­λας, ορ­χι­δέ­ας), βολ­βοί φυ­τών που δεν χρη­σι­μο­ποιού­νται για δια­κο­σμη­τι­κούς σκο­πούς (π.χ. ρι­ζώ­μα­τα του ρα­βε­ντιού και του σπα­ραγ­γιού), φυ­τά και ρί­ζες ρα­δι­κιού (με ε­ξαί­ρε­ση τις μη κα­βουρ­ντι­σμέ­νες ρί­ζες κι­χω­ρίου της ποι­κι­λίας Cichorium intybus sativum), κ.λπ. (Δ.Κ. 0601)(συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 23%).

Το κύ­ριο δια­φο­ρο­ποιη­τι­κό στοι­χείο των α­νω­τέ­ρω δα­σμο­λο­γι­κών κλά­σεων εί­ναι ό­τι τα προϊό­ντα της Δ.Κ. 0601 δια­θέ­τουν ρί­ζες βολ­βο­ει­δείς, κρεμ­μυ­δο­ει­δείς ή κον­δυ­λο­ει­δείς, ε­νώ τα προϊό­ντα της δα­σμο­λο­γι­κής κλά­σης 0602 ό­χι.

Δη­μη­τρια­κά

Σι­τά­ρι και σμι­γά­δι, σί­κα­λη, κρι­θά­ρι, βρώ­μη, κα­λα­μπό­κι, ρύ­ζι, σόρ­γο σε κόκ­κους, φα­γό­πυ­ρο το ε­δώ­δι­μο (μαύ­ρο σι­τά­ρι), κε­χρί, κε­χρί μα­κρό κ.λπ. Οι σπό­ροι μπο­ρεί να πα­ρου­σιά­ζο­νται α­κό­μα και στα στά­χυα ή πά­νω στα κα­λά­μια, και δεν πρέ­πει να έ­χουν ξε­φλου­δι­στεί ού­τε να έ­χουν υ­πο­στεί άλ­λη ε­πε­ξερ­γα­σία [με ε­ξαί­ρε­ση το ρύ­ζι, το ο­ποίο δύ­να­ται να τύ­χει ε­πε­ξερ­γα­σίας, ό­πως εί­ναι η α­πο­φλοίω­ση, η λεύ­καν­ση, η στίλ­βω­ση, ο βρα­σμός σε νε­ρό (parboiled) κ.λπ.]. Η συ­σκευα­σία δεν ε­πη­ρεά­ζει τον χα­ρα­κτη­ρι­σμό των συ­γκε­κρι­μέ­νων ει­δών. Το γε­γο­νός ε­πί­σης ό­τι μπο­ρεί να δια­τί­θε­νται ως ζωο­τρο­φές, ε­πί­σης δεν ε­πη­ρεά­ζει τον χα­ρα­κτη­ρι­σμό των συ­γκε­κρι­μέ­νων προϊό­ντων ως δη­μη­τρια­κώ­ν: (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008) (συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 13%).

Άλευ­ρα

Τα μείγ­μα­τα α­λεύ­ρων, χω­ρίς κα­μία άλ­λη προ­σθή­κη, υ­πά­γο­νται στο μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή 13%, ε­φό­σον τα ε­πι­μέ­ρους ά­λευ­ρα υ­πά­γο­νται στο μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή. Εάν κά­ποιο α­πό τα ε­πι­μέ­ρους ά­λευ­ρα υ­πά­γε­ται στον κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή τό­τε η τι­μο­λό­γη­ση γί­νε­ται δια­κε­κρι­μέ­να α­νά συ­ντε­λε­στή και εάν αυ­τό δεν εί­ναι δυ­να­τό τι­μο­λο­γεί­ται εξ ο­λο­κλή­ρου το α­γα­θό στον κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή(Πα­ράρ­τη­μα ΙΙΙ, Κε­φά­λαιο Γ, παρ. 1 Κώ­δι­κα ΦΠΑ).

Συ­σκευα­σία

Στην πε­ρί­πτω­ση α­γο­ράς α­λεύ­ρων ή δη­μη­τρια­κών κλπ. σε με­γά­λες πο­σό­τη­τες (με μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή) προς με­τα­πώ­λη­ση συ­σκευα­σμέ­νων σε μι­κρό­τε­ρες πο­σό­τη­τες, δεν με­τα­βάλ­λε­ται ο συ­ντε­λε­στής (πα­ρα­μέ­νει δηλ. μειω­μέ­νος στη με­τα­πώ­λη­ση), ε­φό­σον δεν με­σο­λα­βεί κα­νε­νός εί­δους ε­πε­ξερ­γα­σία του α­γα­θού (που να αλ­λά­ζει την δα­σμο­λο­γι­κή του κλά­ση) πλην της συ­σκευα­σίας του.

Ξη­ροί καρ­ποί

Ξη­ροί καρ­ποί του Κε­φα­λαίου 8 του Κα­νο­νι­σμού (ΕΚ) α­ριθμ. 1101/2014 της Επι­τρο­πής (Συν­δυα­σμέ­νη Ονο­μα­το­λο­γία του έ­τους 2015), ό­πως π.χ. εί­ναι τα α­μύ­γδα­λα, τα φου­ντού­κια, τα κα­ρύ­δια, τα φι­στί­κια κ.λπ, νω­ποί ή ξε­ροί, έ­στω και χω­ρίς το κέ­λυ­φος ή τη φλού­δα τους, ό­χι α­λα­τι­σμέ­νοι, ού­τε ψη­μέ­νοι, κα­βουρ­ντι­σμέ­νοι ή αλ­λιώς ε­πε­ξερ­γα­σμέ­νοι (συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 13%).

Ξη­ροί καρ­ποί του Κε­φα­λαίου 20 του Κα­νο­νι­σμού (ΕΚ) α­ριθμ. 1101/2014 της Επι­τρο­πής (Συν­δυα­σμέ­νη Ονο­μα­το­λο­γία του έ­τους 2015), οι ο­ποίοι εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κά πα­ρα­σκευα­σμέ­νοι ή δια­τη­ρη­μέ­νοι, ή­τοι με προ­σθή­κη ζά­χα­ρης ή άλ­λων γλυ­κα­ντι­κών, α­λα­τι­σμέ­νοι ή κα­βουρ­δι­σμέ­νοι (π.χ. α­μύ­γδα­λα, φι­στί­κια κ.λπ.) (συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 23%).

Ψω­μί

Ψω­μί κοι­νό, το ο­ποίο πα­ρα­σκευά­ζε­ται συ­νή­θως μό­νο α­πό α­λεύ­ρι δη­μη­τρια­κών, μα­γιά και α­λά­τι, έ­στω και με προ­σθή­κη ζα­χά­ρων ή λι­πα­ρών ου­σιών σε πε­ριε­κτι­κό­τη­τα που δεν υ­περ­βαί­νει κα­τά βά­ρος το 5%, κα­θε­μία, μη πα­ρα­γε­μι­σμέ­νο ή αλ­λιώς ε­πε­ξερ­γα­σμέ­νο, χω­ρίς κα­ρυ­κεύ­μα­τα, το ο­ποίο μπο­ρεί να πα­ρου­σιά­ζε­ται σε διά­φο­ρα σχή­μα­τα (μαρ­γα­ρί­τα, κου­λού­ρα, καρ­βέ­λι, φρα­ντζό­λα, φρα­ντζο­λά­κι) και το ο­ποίο μπο­ρεί να έ­χει ε­πι­κά­λυ­ψη σου­σα­μιού η κά­ποιου άλ­λου σπό­ρου (π.χ. πα­πα­ρου­νό­σπο­ρου), ψω­μί του το­στ πα­ρα­σκευα­σμέ­νο με τη δια­δι­κα­σία του κοι­νού ψω­μιού (ΔΚ ΕΧ 1905) (συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 13%). Επί­σης πα­ρα­μέ­νει στο μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή το ψω­μί (ό­πως έ­χει πε­ρι­γρα­φεί α­νω­τέ­ρω) που πω­λεί­ται συ­σκευα­σμέ­νο α­πό αρ­το­ποιούς σε πρα­τή­ρια και διά­φο­ρα ση­μεία πώ­λη­σης.

Τα κου­λού­ρια τύ­που Θεσ­σα­λο­νί­κης ως κου­λού­ρια ψω­μιού α­πλά, χω­ρίς γέ­μι­ση ή κα­ρυ­κεύ­μα­τα ή άλ­λη ε­πε­ξερ­γα­σία υ­πά­γο­νται στο μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή 13%.

Ψω­μί με γέ­μι­ση ή κα­ρυ­κεύ­μα­τα (π.χ. με στα­φί­δες, ε­λιές, τυ­ρί), λα­δό­ψω­μο, ψω­μί φρυ­γα­νι­σμέ­νο, φρυ­γα­νιές, ψω­μί ά­ζυ­μο, ό­στιες, κρι­τσί­νια, ψω­μί του το­στ πα­ρα­σκευα­σμέ­νο με δια­δι­κα­σία δια­φο­ρε­τι­κή α­πό ε­κεί­νη του κοι­νού ψω­μιού (π.χ. με προ­σθή­κη συ­ντη­ρη­τι­κών ου­σιών κ.λπ.), και άλ­λα αρ­το­σκευά­σμα­τα (ΔΚ ΕΧ 1905) (συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ 23%).

B . Ε­ΣΤΙΑ­ΣΗ

Όσον α­φο­ρά στην ε­στία­ση, ό­πως ευ­κρι­νώς α­να­φέ­ρει η ΠΟΛ.1160/2015 (παρ. 10), οι υ­πη­ρε­σίες ε­στία­σης υ­πά­γο­νται σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση στον κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ, α­νε­ξαρ­τή­τως των ει­δών ε­στία­σης που κα­τα­να­λώ­νο­νται, δε­δο­μέ­νου ό­τι οι εν λό­γω υ­πη­ρε­σίες δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στις υ­πη­ρε­σίες του Πα­ραρ­τή­μα­τος ΙΙΙ του Κώ­δι­κα ΦΠΑ.

Ως υ­πη­ρε­σία ε­στία­σης νο­εί­ται η πα­ρο­χή, κα­τό­πιν πα­ρα­σκευής ή ό­χι, τρο­φί­μων, πο­τών και γε­νι­κά ει­δών ε­στία­σης, η ο­ποία συ­νο­δεύε­ται α­πό υ­πο­στη­ρι­κτι­κές πα­ρο­χές, ό­πως, εν­δει­κτι­κά, η διά­θε­ση τρα­πε­ζο­κα­θι­σμά­των, ε­πι­τρα­πέ­ζιων σκευών και λοι­πού ε­ξο­πλι­σμού, το σερ­βί­ρι­σμα, ο κα­θα­ρι­σμός του χώ­ρου και των τρα­πε­ζιών κλπ, οι ο­ποίες ε­πι­τρέ­πουν την ά­με­ση ε­πι­τό­πια κα­τα­νά­λω­ση των προ­σφε­ρό­με­νων ει­δών στους χώ­ρους των ε­πι­χει­ρή­σεων ε­στία­σης, ό­πως κα­φε­νείων, κα­φε­τε­ριών, ζα­χα­ρο­πλα­στείων, γα­λα­κτο­πω­λείων, ε­στια­το­ρίων, ψη­το­πω­λείων, οι­νο­μα­γει­ρείων, τα­χυ­φα­γείων, α­να­ψυ­κτη­ρίων, ο­βε­λι­στη­ρίων, πι­τσα­ριών, σνα­κ-μπα­ρ, κέ­ντρων δια­σκέ­δα­σης και λοι­πών συ­να­φών ε­πι­χει­ρή­σεων. Υπη­ρε­σία ε­στία­σης θεω­ρεί­ται και η τρο­φο­δο­σία (catering), ε­φό­σον δεν συ­νί­στα­ται σε α­πλή πα­ρά­δο­ση φα­γη­τού, αλ­λά σε έ­να σύ­νο­λο στοι­χείων και πρά­ξεων, κα­τά τα α­νω­τέ­ρω, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το γε­γο­νός ό­τι τα προ­σφε­ρό­με­να εί­δη δεν κα­τα­να­λώ­νο­νται ά­με­σα ε­ντός των ε­γκα­τα­στά­σεων της οι­κείας ε­πι­χεί­ρη­σης, αλ­λά σε χώ­ρο και χρό­νο που προσ­διο­ρί­ζο­νται α­πό τον πε­λά­τη.

Βά­σει των α­νω­τέ­ρω και πα­ρα­δείγ­μα­τος χά­ριν, στην πε­ρί­πτω­ση που στο πλαί­σιο πα­ρο­χής υ­πη­ρε­σιών ε­στία­σης κα­τα­να­λώ­νο­νται νε­ρό, ψω­μί, τυ­ριά ή γά­λα, κα­τά την τι­μο­λό­γη­ση της εν λό­γω υ­πη­ρε­σίας ε­στία­σης ε­φαρ­μό­ζε­ται ο κα­νο­νι­κός συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ.

Στην πε­ρί­πτω­ση α­πλής πώ­λη­σης, κα­τό­πιν πα­ρα­σκευής με ο­ποιον­δή­πο­τε τρό­πο (μα­γει­ρέ­μα­τος, ψη­σί­μα­τος, α­νά­μει­ξης κλπ) ή ό­χι, τρο­φί­μων, γευ­μά­των, πο­τών, ρο­φη­μά­των και γε­νι­κά ει­δών ε­στία­σης, δη­λα­δή ό­ταν τα εί­δη αυ­τά πα­ρα­δί­δο­νται στον πε­λά­τη, χω­ρίς τις πρό­σθε­τες υ­πο­στη­ρι­κτι­κές πα­ρο­χές εκ μέ­ρους της ε­πι­χεί­ρη­σης για την ε­πι­τό­πια κα­τα­νά­λω­σή τους, πρό­κει­ται για πα­ρά­δο­ση α­γα­θών (πα­ρα­δό­σεις «πα­κέ­το»). Το αυ­τό ι­σχύει α­νε­ξάρ­τη­τα αν τα εί­δη ε­στία­σης πα­ρα­λαμ­βά­νο­νται αυ­το­προ­σώ­πως α­πό τους πε­λά­τες για κα­τα­νά­λω­ση ε­κτός των ε­πι­χει­ρή­σεων ε­στία­σης ή αν α­πο­στέλ­λο­νται με ευ­θύ­νη της ε­πι­χεί­ρη­σης ε­στία­σης σε τό­πο που υ­πο­δει­κνύει ο πε­λά­της. Στις πα­ρα­δό­σεις α­γα­θών σε «πα­κέ­το» το κά­θε εί­δος φο­ρο­λο­γεί­ται με το συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ στον ο­ποίο υ­πά­γε­ται.

Για πα­ρά­δειγ­μα, «πα­κέ­το» που πε­ρι­λαμ­βά­νει σα­λά­τα, σου­βλά­κια χοι­ρι­νά, α­να­ψυ­κτι­κό, νε­ρό και ψω­μί, φο­ρο­λο­γεί­ται ως ε­ξής: η σα­λά­τα, τα σου­βλά­κια και το α­να­ψυ­κτι­κό με 23%, το νε­ρό και το ψω­μί με 13%.

Γ. ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΣΗ

Ανα­φο­ρι­κά με την τρο­πο­ποίη­ση της α­παλ­λα­κτι­κής διά­τα­ξης της πε­ρί­πτω­σης ι­β' της πα­ρα­γρά­φου 1 του άρ­θρου 22 του Κώ­δι­κα ΦΠΑ κα­τά τρό­πο ώ­στε οι υ­πη­ρε­σίες των φρο­ντι­στη­ρίων και των κέ­ντρων ξέ­νων γλωσ­σών και η­λεκ­τρο­νι­κών υ­πο­λο­γι­στών να μην πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται πλέ­ον στην α­παλ­λασ­σό­με­νη α­πό το ΦΠΑ εκ­παί­δευ­ση, διευ­κρι­νί­ζο­νται τα α­κό­λου­θα:

Με τη νέα διά­τα­ξη ε­πα­να­προσ­διο­ρί­ζε­ται το πε­δίο ε­φαρ­μο­γής της α­παλ­λα­γής των υ­πη­ρε­σιών εκ­παί­δευ­σης. Η εν λό­γω α­παλ­λα­γή, ό­πως και οι λοι­πές του άρ­θρου 22 του Κώ­δι­κα ΦΠΑ προ­βλέ­πο­νται α­πό το κοι­νο­τι­κό δί­καιο και εί­ναι υ­πο­χρεω­τι­κής ε­φαρ­μο­γής για τα κρά­τη μέ­λη της Ευρ. Ένω­σης, πα­ρέ­χε­ται δε η δια­κρι­τι­κή ε­ξου­σία στα κρά­τη μέ­λη να κα­θο­ρί­σουν τις προϋπο­θέ­σεις ε­φαρ­μο­γής τους στο ε­θνι­κό τους δί­καιο (άρ­θρο 131 της Οδη­γίας 2006/112/Ε­Κ του Συμ­βου­λίου, στο ε­ξής Οδη­γία ΦΠΑ). Ει­δι­κά, ό­σον α­φο­ρά στους μη δη­μό­σιους ορ­γα­νι­σμούς, το κοι­νο­τι­κό δί­καιο ε­πι­τρέ­πει στα κρά­τη μέ­λη να ε­φαρ­μό­ζουν την εν λό­γω α­παλ­λα­γή στις υ­πη­ρε­σίες εκ­παί­δευ­σης που πα­ρέ­χουν ι­διω­τι­κοί φο­ρείς με τα ε­ξής κρι­τή­ρια:

τη μη συ­στη­μα­τι­κή ε­πι­δίω­ξη του κέρ­δους και το μη κερ­δο­σκο­πι­κό χα­ρα­κτή­ρα,
τη διοί­κη­ση και δια­χεί­ρι­ση α­μι­σθί α­πό πρό­σω­πα χω­ρίς ά­με­σο ή έμ­με­σο συμ­φέ­ρον α­πό τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα της εκ­με­τάλ­λευ­σης των σχε­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των,
τις χα­μη­λό­τε­ρες τι­μές τους σε σχέ­ση με τις τι­μές ε­μπο­ρι­κών ε­πι­χει­ρή­σεων που υ­πό­κει­νται στο ΦΠΑ,
τη μη στρέ­βλω­ση των ό­ρων του α­ντα­γω­νι­σμού,
α­πο­κλείο­ντας α­πό την α­παλ­λα­γή τους ι­διω­τι­κούς φο­ρείς με κερ­δο­σκο­πι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ή, αλ­λιώς, με ε­μπο­ρι­κούς σκο­πούς (άρ­θρο 133, περ. α' της Οδη­γίας ΦΠΑ).

Οι ε­πι­χει­ρή­σεις των φρο­ντι­στη­ρίων ό­λων των βαθ­μί­δων εκ­παί­δευ­σης α­πο­τε­λούν έ­να συ­γκε­κρι­μέ­νο κλά­δο οι­κο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, λει­τουρ­γούν με ι­διω­τι­κοοι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια και οι υ­πη­ρε­σίες εκ­παί­δευ­σης που πα­ρέ­χουν δεν α­πο­τε­λούν, ού­τε εί­ναι ι­σο­δύ­να­μες με σχο­λι­κή ή πα­νε­πι­στη­μια­κή ή ε­παγ­γελ­μα­τι­κή εκ­παί­δευ­ση.

Το αυ­τό ι­σχύει και για τα κέ­ντρα εκ­μά­θη­σης ξέ­νων γλωσ­σών και η­λεκ­τρο­νι­κών υ­πο­λο­γι­στών, με την ε­πι­φύ­λα­ξη ό­τι στην πε­ρί­πτω­ση που η α­πό μέ­ρους τους πα­ρε­χό­με­νη εκ­παί­δευ­ση εί­ναι ε­παγ­γελ­μα­τι­κή δι­καιού­νται της α­παλ­λα­γής. Στην πε­ρί­πτω­ση, ό­μως, που οι υ­πη­ρε­σίες εκ­παί­δευ­σης που πα­ρέ­χουν δεν α­πο­τε­λούν ε­παγ­γελ­μα­τι­κή εκ­παί­δευ­ση, αλ­λά α­πλώς με­τά­δο­ση γνώ­σεων στους η­λεκ­τρο­νι­κούς υ­πο­λο­γι­στές ή εκ­μά­θη­ση ξέ­νης γλώσ­σας, οι εν λό­γω υ­πη­ρε­σίες υ­πά­γο­νται στο ΦΠΑ, α­νε­ξάρ­τη­τα αν ο σκο­πός ή και το α­πο­τέ­λε­σμα της εν λό­γω εκ­παί­δευ­σης εί­ναι η α­πό­κτη­ση τίτ­λου ή πι­στο­ποίη­σης χει­ρι­σμού η­λεκ­τρο­νι­κών υ­πο­λο­γι­στών ή γλωσ­σο­μά­θειας, α­ντί­στοι­χα.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ό­τι τα πρό­σω­πα που, κα­τά τα α­νω­τέ­ρω, υ­πά­γο­νται στο κα­νο­νι­κό κα­θε­στώς ΦΠΑ α­πό την έ­ναρ­ξη ι­σχύος των νέων δια­τά­ξεων, δη­λα­δή α­πό 20.07.2015, υ­πο­χρε­ού­νται να υ­πο­βά­λουν δή­λω­ση με­τα­βο­λών ε­ντός δέ­κα η­με­ρών α­πό την η­με­ρο­μη­νία αυ­τή, με η­με­ρο­μη­νία με­τα­βο­λής την 20.07.2015. Η έ­ντα­ξή τους στο κα­νο­νι­κό κα­θε­στώς συ­νε­πά­γε­ται ό­λες τις υ­πο­χρεώ­σεις και τα δι­καιώ­μα­τα των υ­πο­κει­μέ­νων στο φό­ρο, ό­πως υ­πο­βο­λή δη­λώ­σεων, δι­καίω­μα έκ­πτω­σης, δυ­να­τό­τη­τα με­τά­τα­ξης στο κα­θε­στώς των μι­κρών ε­πι­χει­ρή­σεων α­πό την έ­ναρ­ξη της ε­πό­με­νης δια­χει­ρι­στι­κής πε­ριό­δου κλπ.

Όσον α­φο­ρά στο δι­καίω­μα έκ­πτω­σης του ΦΠΑ των εισ­ροών, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της παρ. 1 του άρ­θρου 30 και του άρ­θρου 33 του Κώ­δι­κα ΦΠΑ, τα πρό­σω­πα τα ο­ποία α­παλ­λάσ­σο­νταν α­πό το φό­ρο μέ­χρι 19.07.2015 και α­πό 20.07.2015 υ­πο­χρε­ού­νται στην ε­πι­βο­λή ΦΠΑ στις υ­πη­ρε­σίες τους, ε­φό­σον κα­τέ­χουν ε­πεν­δυ­τι­κά α­γα­θά τα ο­ποία α­πο­κτή­θη­καν με ε­πι­βά­ρυν­ση ΦΠΑ και χρη­σι­μο­ποιή­θη­καν ε­ντός της τε­λευ­ταίας πε­ντα­ε­τίας, έ­χουν δι­καίω­μα έκ­πτω­σης του ΦΠΑ που α­ντι­στοι­χεί στα ε­να­πο­μεί­να­ντα έ­τη της πε­ντα­ε­τίας, ε­φό­σον βε­βαίως η πε­ντα­ε­τία αυ­τή δεν έ­χει πα­ρέλ­θει.

Για την ά­σκη­ση του α­νω­τέ­ρω δι­καιώ­μα­τος έκ­πτω­σης, θα πρέ­πει οι υ­πο­κεί­με­νοι στο φό­ρο να συ­ντά­ξουν α­πο­γρα­φή των εν λό­γω α­γα­θών που κα­τέ­χουν στις 19.07.2015, α­νά­λο­γα με το συ­ντε­λε­στή στον ο­ποίο υ­πά­γο­νται, και να υ­πο­βά­λουν δή­λω­ση α­πο­θε­μά­των με­τά­τα­ξης (έ­ντυ­πο 012-ΦΠΑ) ε­ντός δύο μη­νών α­πό τη με­τα­βο­λή, δη­λα­δή μέ­χρι 20.09.2015. Ο προς έκ­πτω­ση ΦΠΑ α­να­γρά­φε­ται στα προ­στι­θέ­με­να πο­σά της πε­ριο­δι­κής δή­λω­σης που υ­πο­βάλ­λε­ται για την πρώ­τη φο­ρο­λο­γι­κή πε­ρίο­δο για την ο­ποία υ­πά­γο­νται στο φό­ρο.

Πε­ραι­τέ­ρω, ση­μειώ­νε­ται ό­τι ό­σον α­φο­ρά στους δα­σκά­λους, κα­θη­γη­τές και γε­νι­κά εκ­παι­δευ­τές-φυ­σι­κά πρό­σω­πα-που δι­δά­σκουν σε σχο­λές ό­λων των κα­τη­γο­ριών και βαθ­μί­δων εκ­παί­δευ­σης ή σε σε­μι­νά­ρια, έ­χει γί­νει δε­κτό α­πό τη Διοί­κη­ση (ε­γκύ­κλιος 10/1987) ό­τι, λό­γω της φύ­σης και του τρό­που πα­ρο­χής των υ­πη­ρε­σιών τους, δη­μιουρ­γού­νται με­τα­ξύ των εν λό­γω φυ­σι­κών προ­σώ­πων και των ερ­γο­δο­τών τους δε­σμοί ε­ξάρ­τη­σης, ό­σον α­φο­ρά στους ό­ρους ερ­γα­σίας και την α­μοι­βή τους, που συ­νε­πά­γε­ται την ευ­θύ­νη του ερ­γο­δό­τη τους, κα­τ’ ε­φαρ­μο­γή της διά­τα­ξης του δεύ­τε­ρου ε­δα­φίου της πα­ρα­γρά­φου 1 του άρ­θρου 3 του Κώ­δι­κα ΦΠΑ. Συ­νε­πώς, οι υ­πη­ρε­σίες των εν λό­γω φυ­σι­κών προ­σώ­πων δεν ε­μπί­πτουν στο πε­δίο ε­φαρ­μο­γής του ΦΠΑ και οι α­μοι­βές τους δεν υ­πά­γο­νται στο φό­ρο αυ­τό,ό­πως α­ντί­στοι­χα ι­σχύει για τους μι­σθω­τούς υ­παλ­λή­λους.

Επί­σης, με τη­ν πε­ρί­πτω­ση ι­β' της πα­ρα­γρά­φου 1 του άρ­θρου 22 ε­ξα­κο­λου­θεί να α­παλ­λάσ­σε­ται α­πό το ΦΠΑ η προ­σχο­λι­κή, η σχο­λι­κή, η πα­νε­πι­στη­μια­κή και η ε­παγ­γελ­μα­τι­κή εκ­παί­δευ­ση. Επί­σης,ε­ξα­κο­λου­θούν να α­παλ­λάσ­σο­νται α­πό το ΦΠΑ οι α­να­γνω­ρι­σμέ­νες α­πό το κρά­τος σχο­λές χο­ρού, δρα­μα­τι­κής τέ­χνης και κι­νη­μα­το­γρα­φίας και οι μου­σι­κές σχο­λές και τα ω­δεία, κα­θώς και οι υ­πη­ρε­σίες εκ­παί­δευ­σης και γε­νι­κά α­γω­γής παι­διών με ει­δι­κές α­νά­γκες.

Ση­μειώ­νε­ται ό­τι η εκ­παί­δευ­ση που δεν εί­ναι ε­παγ­γελ­μα­τι­κή, αλ­λά ε­ξυ­πη­ρε­τεί σκο­πούς ε­ρα­σι­τε­χνι­κούς ή ψυ­χα­γω­γι­κούς ε­ξα­κο­λου­θεί να υ­πά­γε­ται στο ΦΠΑ ως μη ε­μπί­πτου­σα στην έν­νοια της α­παλ­λασ­σό­με­νης α­πό το ΦΠΑ εκ­παί­δευ­σης. Επί­σης, στο ΦΠΑ υ­πά­γο­νται οι σχε­τι­κές με τον ε­παγ­γελ­μα­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό υ­πη­ρε­σίες, κα­θώς θεω­ρού­νται συμ­βου­λευ­τι­κές υ­πη­ρε­σίες και ό­χι εκ­παι­δευ­τι­κές.

Τέ­λος, α­να­φο­ρι­κά με την α­παλ­λα­γή των ι­διαί­τε­ρων μα­θη­μά­των ό­λων των βαθ­μί­δων εκ­παί­δευ­σης τηςπε­ρί­πτω­σης ι­γ' της πα­ρα­γρά­φου 1 του άρ­θρου 22 του Κώ­δι­κα ΦΠΑ (α­ντί­στοι­χη διά­τα­ξη άρ­θρου 132.1.η' της Οδη­γίας ΦΠΑ), διευ­κρι­νί­ζε­ται ό­τι α­φο­ρά στις υ­πη­ρε­σίες δι­δα­σκα­λίας που πα­ρέ­χο­νται σε μα­θη­τές ή φοι­τη­τές α­πό εκ­παι­δευ­τι­κούς κα­τ’ οί­κον για ί­διο λο­γα­ρια­σμό και υ­π’ ευ­θύ­νη τους και ό­χι στο πλαί­σιο μα­θη­μά­των που διορ­γα­νώ­νει και πα­ρέ­χει στο ό­νο­μά του τρί­τος φο­ρέ­ας, ό­πως π.χ. φρο­ντι­στή­ριο. Δε­δο­μέ­νου ό­τι η χο­ρή­γη­ση της α­παλ­λα­γής α­να­λό­γως των δι­δα­σκό­με­νων μα­θη­μά­των α­πο­δει­κνύε­ται δυ­σχε­ρής,α­παλ­λάσ­σο­νται α­πό το ΦΠΑ τα ι­διαί­τε­ρα μα­θή­μα­τα ό­λων των βαθ­μί­δων εκ­παί­δευ­σης, α­νε­ξαρ­τή­τως γνω­στι­κού α­ντι­κει­μέ­νου, με­τα­ξύ των ο­ποίων και ξέ­νων γλωσ­σών, υ­πό την προϋπό­θε­ση ό­τι δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν ψυ­χα­γω­γι­κούς ή ε­ρα­σι­τε­χνι­κούς σκο­πούς.

Δ. ΛΟΙ­ΠΑ ΘΕ­ΜΑ­ΤΑ

1. Οι υ­πη­ρε­σίες κτη­νιά­τρων υ­πά­γο­νται στον κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ (23%).

2. Ο ερ­γα­σίες ε­πί α­γα­θών, ό­πως φα­σόν, συ­ναρ­μο­λο­γή­σεις, ε­πι­σκευές, ε­πι­διορ­θώ­σεις κλπ υ­πά­γο­νται στον κα­νο­νι­κό συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ στον ο­ποίο υ­πά­γε­ται το πα­ρα­γό­με­νο, κα­τα­σκευα­ζό­με­νο, συ­ναρ­μο­λο­γού­με­νο ή ε­πι­σκευα­ζό­με­νο α­γα­θό.

Η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τέ­ας Δη­μο­σίων Εσό­δων
Αικ. Σαβ­βαί­δου

 Πηγή: Forin.gr

jQuery Scroll Up plugin