ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:

«Επεί­γου­σες ρυθ­μί­σεις για τη θέ­σπι­ση πε­ριο­ρι­σμών στην α­νά­λη­ψη με­τρη­τών και τη με­τα­φο­ρά κε­φα­λαίων» (ΦΕΚ Α΄84/18.7.2015), ό­πως ι­σχύει...

1. Τι αλ­λά­ζει με την νέα Πρά­ξη Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου;

Από τη Δευ­τέ­ρα, 20 Ιου­λίου 2015, κα­ταρ­γή­θη­κε η τρα­πε­ζι­κή αρ­γία και ό­λα τα κα­τα­στή­μα­τα των τρα­πε­ζών εί­ναι α­νοι­χτά για το συ­ναλ­λα­κτι­κό κοι­νό. Επι­πλέ­ον, με τη νέα Πρά­ξη ό­λες οι τρα­πε­ζι­κές ερ­γα­σίες ε­πι­τρέ­πο­νται με ε­ξαί­ρε­ση ε­κεί­νες οι ο­ποίες ρη­τά α­πα­γο­ρεύο­νται σύμ­φω­να με την εν λό­γω Πρά­ξη Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου.

2. Τι ι­σχύει με τις α­να­λή­ψεις με­τρη­τώ­ν;

Η α­νά­λη­ψη με­τρη­τών α­πό τους συ­ναλ­λασ­σό­με­νους α­πό τρα­πε­ζι­κό κα­τά­στη­μα ή Α­ΤΜ δεν μπο­ρεί να υ­περ­βαί­νει η­με­ρη­σίως το πο­σό των 60 ευ­ρώ α­νά κα­τα­θέ­τη, α­νά τρά­πε­ζα. Ωστό­σο, πα­ρέ­χε­ται η δυ­να­τό­τη­τα με­τα­φο­ράς του η­με­ρή­σιου ο­ρίου των 60 ευ­ρώ σε ε­πό­με­νη η­μέ­ρα ή η­μέ­ρες και πά­ντως το αρ­γό­τε­ρο στο τέ­λος της ε­βδο­μά­δας (κά­θε Πα­ρα­σκευή). Δη­λα­δή, κά­θε ε­βδο­μά­δα ο δι­καιού­χος μπο­ρεί να κά­νει α­νά­λη­ψη έως του πο­σού των τε­τρα­κο­σίων εί­κο­σι (420) ευ­ρώ κα­τ’ α­νώ­τα­το ό­ριο.

3. Επι­τρέ­πε­ται η α­νά­λη­ψη με­τρη­τών σε ξέ­νο νό­μι­σμα α­πό τρα­πε­ζι­κό κα­τά­στη­μα;

ΝΑΙ, μέ­χρι του η­με­ρή­σιου ο­ρίου του ι­σό­πο­σου (με βά­ση την ι­σχύου­σα η­με­ρή­σια συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κή ι­σο­τι­μία) των 60 ευ­ρώ στο ξέ­νο νό­μι­σμα. Και στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή ι­σχύει η δυ­να­τό­τη­τα με­τα­φο­ράς του η­με­ρή­σιου ο­ρίου σε ε­πό­με­νη η­μέ­ρα και πά­ντως το αρ­γό­τε­ρο στο τέ­λος της ε­βδο­μά­δας.

4. Επι­τρέ­πε­ται η κα­τά­θε­ση ε­πι­τα­γής;

ΝΑΙ, ε­πι­τρέ­πε­ται η κα­τά­θε­ση τρα­πε­ζι­κών και ι­διω­τι­κών ε­πι­τα­γών α­πο­κλει­στι­κά και μό­νο σε πί­στω­ση τρα­πε­ζι­κού λο­γα­ρια­σμού. Πλη­ρω­μή ε­πι­τα­γών με με­τρη­τά δεν ε­πι­τρέ­πε­ται.

5. Τι προ­βλέ­πε­ται για τις ε­πι­τα­γές ε­πί των ο­ποίων έ­χει βε­βαιω­θεί α­δυ­να­μία πλη­ρω­μής με η­με­ρο­μη­νία α­πό 20/7 μέ­χρι 31/8/2015;

Επι­τα­γές, ε­πί των ο­ποίων έ­χει βε­βαιω­θεί α­πό την πλη­ρώ­τρια τρά­πε­ζα α­δυ­να­μία πλη­ρω­μής με η­με­ρο­μη­νία α­πό την 20η Ιου­λίου 2015 μέ­χρι την 31η Αυ­γού­στου 2015, ό­πως και γραμ­μά­τια εις δια­τα­γήν και συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κές με η­με­ρο­μη­νία λή­ξης ε­ντός του α­νω­τέ­ρω χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος, που δεν ε­ξο­φλή­θη­καν, δεν εμ­φα­νί­ζο­νται σε αρ­χεία δε­δο­μέ­νων οι­κο­νο­μι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς που τη­ρού­νται α­πό τα πι­στω­τι­κά ι­δρύ­μα­τα ή α­πό φο­ρείς χά­ριν αυ­τών, εάν α­πο­δε­δειγ­μέ­να ε­ξο­φλη­θούν το αρ­γό­τε­ρο μέ­χρι την 30η Σε­πτεμ­βρίου 2015.

Διαβάστε Περισσότερα...

6. Μπο­ρώ να έ­χω πρό­σβα­ση στη θυ­ρί­δα μου;

ΝΑΙ, μπο­ρεί­τε να έ­χε­τε πρό­σβα­ση, εί­τε με την τή­ρη­ση της συ­νή­θους δια­δι­κα­σίας, δη­λα­δή με σει­ρά χρο­νι­κής προ­τε­ραιό­τη­τας, εί­τε κα­τό­πιν συ­νεν­νό­η­σης με την τρά­πε­ζα με την ο­ποία συ­ναλ­λάσ­σε­στε. Προς το σκο­πό αυ­τό, έ­χουν ή­δη δη­μο­σιευ­τεί σχε­τι­κές α­να­κοι­νώ­σεις των τρα­πε­ζών με­λών της ΕΕΤ.

7. Μπο­ρώ να χρη­σι­μο­ποιή­σω τη χρεω­στι­κή μου κάρ­τα για α­να­λή­ψεις με­τρη­τών στο ε­ξω­τε­ρι­κό;

ΝΑΙ, σύμ­φω­να με το η­με­ρή­σιο ή/και ε­βδο­μα­διαίο μέ­γι­στο ό­ριο α­νά­λη­ψης πο­σού που ι­σχύει και ε­ντός Ελλά­δος.

8. Μπο­ρώ να χρη­σι­μο­ποιή­σω την πι­στω­τι­κή ή προ­πλη­ρω­μέ­νη μου κάρ­τα για α­να­λή­ψεις με­τρη­τών στην Ελλά­δα και στο ε­ξω­τε­ρι­κό;

Ο­ΧΙ, η συ­γκε­κρι­μέ­νη συ­ναλ­λα­γή δεν ε­πι­τρέ­πε­ται.

9. Μπο­ρώ να χρη­σι­μο­ποιή­σω την πι­στω­τι­κή, χρεω­στι­κή ή/και προ­πλη­ρω­μέ­νη μου κάρ­τα για να κά­νω α­γο­ρές στην Ελλά­δα;

ΝΑΙ. Οι πι­στω­τι­κές, χρεω­στι­κές και προ­πλη­ρω­μέ­νες κάρ­τες μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποιού­νται κα­νο­νι­κά για α­γο­ρές α­γα­θών και υ­πη­ρε­σιών ε­ντός Ελλά­δος, μέ­χρι το ό­ριο που προ­βλέ­πει η σύμ­βα­σή σας με την τρά­πε­ζα.

10. Μπο­ρώ να χρη­σι­μο­ποιή­σω την πι­στω­τι­κή, χρεω­στι­κή ή/και προ­πλη­ρω­μέ­νη μου κάρ­τα για να κά­νω α­γο­ρές στο ε­ξω­τε­ρι­κό;

ΝΑΙ, ε­φό­σον βρί­σκε­στε στο ε­ξω­τε­ρι­κό και η συ­ναλ­λα­γή σας γί­νε­ται με χρή­ση της κάρ­τας, μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποιεί­τε τις κάρ­τες σας για α­γο­ρές α­γα­θών και υ­πη­ρε­σιών στο ε­ξω­τε­ρι­κό:

μέ­χρι το ό­ριο που προ­βλέ­πει η σύμ­βα­σή σας με την τρά­πε­ζα, και
ε­ντός του η­με­ρή­σιου ο­ρίου πο­σού το ο­ποίο ε­γκρί­νε­ται για κά­θε τρά­πε­ζα ξε­χω­ρι­στά α­πό την Επι­τρο­πή Εγκρί­σεως Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών.


11. Μπο­ρώ να χρη­σι­μο­ποιή­σω την πι­στω­τι­κή, χρεω­στι­κή ή/και προ­πλη­ρω­μέ­νη μου κάρ­τα για να κά­νω α­γο­ρές στο internet;

ΝΑΙ, χω­ρίς πε­ριο­ρι­σμούς, ε­φό­σον τα η­λεκ­τρο­νι­κά κα­τα­στή­μα­τα τη­ρούν λο­γα­ρια­σμό σε τρά­πε­ζα που λει­τουρ­γεί στην Ελλά­δα.

Εφό­σον τα η­λεκ­τρο­νι­κά κα­τα­στή­μα­τα τη­ρούν λο­γα­ρια­σμό σε τρά­πε­ζα του ε­ξω­τε­ρι­κού, μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποιεί­τε τις κάρ­τες σας:

μέ­χρι το ό­ριο που προ­βλέ­πει η σύμ­βα­σή σας με την τρά­πε­ζα,
ε­ντός του η­με­ρή­σιου ο­ρίου πο­σού το ο­ποίο ε­γκρί­νε­ται για κά­θε τρά­πε­ζα ξε­χω­ρι­στά α­πό την Επι­τρο­πή Εγκρί­σεως Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών, και
για τις α­κό­λου­θες κα­τη­γο­ρίες συ­ναλ­λα­γώ­ν:

          1. Αγο­ρές ει­σι­τη­ρίων α­ε­ρο­πο­ρι­κών ε­ται­ρειών.

          2. Πλη­ρω­μές ξε­νο­δο­χείων.

          3. Ενοι­κιά­σεις αυ­το­κι­νή­των.

         4. Πλη­ρω­μές τα­ξι­δίων και με­τα­φο­ρών.

         5. Πλη­ρω­μές ψη­φια­κών πα­ρό­χων μου­σι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου και ε­φαρ­μο­γών (applications).

         6. Πλη­ρω­μές συν­δρο­μών, για εγ­γρα­φή ή α­να­νέω­ση συμ­με­το­χής μέ­λους σε ε­παγ­γελ­μα­τι­κούς συλ­λό­γους (δι­κη­γο­ρι­κούς/ ια­τρι­κούς συλ­λό­γους, κ.λπ) ή/και για ε­πι­στη­μο­νι­κά και λοι­πά έ­ντυ­πα.

         7. Πλη­ρω­μή υ­πη­ρε­σιών εκ­παί­δευ­σης (δί­δακ­τρα/ ε­στίες δια­μο­νής/ συν­δρο­μή βι­βλιο­θη­κών, κ.λπ).

         8. Πλη­ρω­μή α­σφα­λι­στι­κών, ια­τρι­κών και φαρ­μα­κευ­τι­κών ε­ξό­δων.


12. Αν χά­σω ή μου κλέ­ψουν την κάρ­τα μου ή για ο­ποιον­δή­πο­τε άλ­λο λό­γο δεν μπο­ρώ να κά­νω συ­ναλ­λα­γή με την κάρ­τα μου τι μπο­ρώ να κά­νω;

Θα πρέ­πει να δη­λώ­σε­τε την α­πώ­λεια της κάρ­τας σας στην τρά­πε­ζα η ο­ποία την έ­χει εκ­δώ­σει. Για τη δια­δι­κα­σία έκ­δο­σης της νέ­ας σας κάρ­τας θα ε­νη­με­ρω­θεί­τε α­πό την αρ­μό­δια υ­πη­ρε­σία της τρά­πε­ζας.

13. Μπο­ρώ να α­νοί­ξω νέο λο­γα­ρια­σμό;

Ο­ΧΙ, ε­κτός αν το ά­νοιγ­μα του νέ­ου λο­γα­ρια­σμού α­φο­ρά α­πο­κλει­στι­κά και μό­νο τις α­κό­λου­θες συ­ναλ­λα­γές, η α­να­γκαιό­τη­τα των ο­ποίων πρέ­πει να τεκ­μη­ριώ­νε­ται εγ­γρά­φως και με την προϋπό­θε­ση ό­τι δεν υ­φί­στα­ται άλ­λος δια­θέ­σι­μος λο­γα­ρια­σμός μέ­σω του ο­ποίου αυ­τές μπο­ρούν να διε­νερ­γη­θού­ν:

        -- πλη­ρω­μή μι­σθο­δο­σίας προ­σω­πι­κού, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της έκ­δο­σης και ε­ξαρ­γύ­ρω­σης ερ­γο­σή­μου,
        -- πλη­ρω­μή υ­πο­χρεώ­σεων του κα­τα­θέ­τη προς την ί­δια τρά­πε­ζα, που προ­κύ­πτουν α­πό συμ­βά­σεις που εί­χαν κα­ταρ­τι­σθεί προ της 28ης Ιου­νίου 2015,
        -- κα­τα­βο­λή νέων συ­ντά­ξεων και νέων προ­νοια­κών ε­πι­δο­μά­των,
        -- εκ­κα­θά­ρι­ση συ­ναλ­λα­γών καρ­τών α­πό νέες συμ­βά­σεις α­πο­δο­χής (acquiring),
        -- ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση νε­οϊδρυ­θέ­ντων, με­τά την 1η Μαΐου 2015, νο­μι­κών προ­σώ­πων,
        -- ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση νε­ο­φυών ε­ται­ρειών (startups) που συμ­με­τέ­χουν σε προ­γράμ­μα­τα στή­ρι­ξης της νέ­ας ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας,
        -- κα­τά­θε­ση με­τρη­τών ως ε­ξα­σφά­λι­ση (cash collateral) εγ­γυη­τι­κής ε­πι­στο­λής, ε­νέγ­γυας πί­στω­σης ή δα­νείου στην ί­δια τρά­πε­ζα,
        -- ά­νοιγ­μα λο­γα­ρια­σμού υ­πέρ τρί­του με σκο­πό εί­τε τη συμ­μόρ­φω­ση προς ε­πι­τα­γή για ε­κτέ­λε­ση χρη­μα­τι­κής α­παί­τη­σης, βά­σει δια­τα­γής πλη­ρω­μής, δι­κα­στι­κής α­πό­φα­σης ή άλ­λου ε­κτε­λε­στού τίτ­λου εί­τε           -- την ε­ξό­φλη­ση α­παί­τη­σης, για την ο­ποία έ­χει ε­πι­βλη­θεί κα­τά­σχε­ση εις χεί­ρας τρί­του, υ­πέρ του δι­καιού­χου της α­παί­τη­σης, ε­κτός εάν αυ­τός έ­χει δη­λώ­σει κα­τα­θε­τι­κό λο­γα­ρια­σμό με ο­ποια­δή­πο­τε δια­δι­             -- κα­στι­κή πρά­ξη, πί­στω­ση πο­σών α­πό την αλ­λο­δα­πή σε ευ­ρώ ή ξέ­νο νό­μι­σμα, ύ­ψους του­λά­χι­στον δέ­κα χι­λιά­δων (10.000) ευ­ρώ ή του ι­σό­πο­σου σε ξέ­νο νό­μι­σμα,
        -- α­πο­δο­χή προ­θε­σμια­κής κα­τά­θε­σης μό­νον στην πε­ρί­πτω­ση που οι δι­καιού­χοι της ταυ­τί­ζο­νται με τους δι­καιού­χους του υ­φι­στά­με­νου τρο­φο­δό­τη λο­γα­ρια­σμού της, κα­τα­θε­τι­κού ή ό­ψεως,
        -- κά­θε άλ­λη πε­ρί­πτω­ση, κα­τό­πιν έ­γκρι­σης α­πό την Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών.


14. Μπο­ρώ να προ­σθέ­σω συν­δι­καιού­χο σε υ­φι­στά­με­νο κα­τα­θε­τι­κό λο­γα­ρια­σμό μου;

Ο­ΧΙ, η συ­γκε­κρι­μέ­νη τρα­πε­ζι­κή ερ­γα­σία δεν ε­πι­τρέ­πε­ται.

15. Μπο­ρώ να ε­ξο­φλή­σω πρόω­ρα το δά­νειό μου;

Πρόω­ρη, με­ρι­κή ή ο­λι­κή ε­ξό­φλη­ση του δα­νείου σας ε­πι­τρέ­πε­ται μό­νο με κα­τά­θε­ση με­τρη­τών ή με με­τα­φο­ρά κε­φα­λαίων (έμ­βα­σμα) α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό.

16. Μπο­ρώ να ζη­τή­σω την πρόω­ρη λή­ξη της προ­θε­σμια­κής μου κα­τά­θε­σης;

Ο­ΧΙ, ε­κτός αν η πρόω­ρη λή­ξη α­φο­ρά α­πο­κλει­στι­κά και μό­νο την ι­σό­πο­ση ε­ξό­φλη­ση:

         -- ο­φει­λών προς το Δη­μό­σιο και τους α­σφα­λι­στι­κούς φο­ρείς,
         -- τρέ­χου­σας δό­σης και λη­ξι­πρό­θε­σμων ο­φει­λών δα­νείου στην ί­δια τρά­πε­ζα,
         -- πλη­ρω­μής μι­σθο­δο­σίας στην ί­δια τρά­πε­ζα,
         -- πλη­ρω­μής νο­ση­λίων και δι­δάκ­τρων στην Ελλά­δα και στο ε­ξω­τε­ρι­κό,
         -- πλη­ρω­μής προ­μη­θευ­τών που τη­ρούν λο­γα­ρια­σμό στην ί­δια τρά­πε­ζα, έ­να­ντι τι­μο­λο­γίων ή ι­σο­δύ­να­μων πα­ρα­στα­τι­κών, υ­πό την προϋπό­θε­ση ό­τι δεν υ­φί­στα­νται ε­παρ­κή δια­θέ­σι­μα σε κα­τα­θε­τι­κό λο­γα­ρια­σμό τα­μιευ­τη­ρίου ή ό­ψεως.


17. Εί­μαι ε­πι­χεί­ρη­ση που ε­πι­θυ­μεί να αρ­χί­σει να δέ­χε­ται συ­ναλ­λα­γές με πι­στω­τι­κές, χρεω­στι­κές και προ­πλη­ρω­μέ­νες κάρ­τες. Μπο­ρώ να το κά­νω;

ΝΑΙ, ε­φό­σον κα­ταρ­τί­σε­τε σύμ­βα­ση με τρά­πε­ζα, ί­δρυ­μα πλη­ρω­μών ή/και ί­δρυ­μα η­λεκ­τρο­νι­κού χρή­μα­τος που λει­τουρ­γεί στην Ελλά­δα. Σε αυ­τήν την πε­ρί­πτω­ση, ε­πι­τρέ­πε­ται το ά­νοιγ­μα νέ­ου λο­γα­ρια­σμού για την εκ­κα­θά­ρι­ση συ­ναλ­λα­γών καρ­τών με βά­ση την νέα αυ­τή σύμ­βα­ση.

Αντί­θε­τα, δεν ε­πι­τρέ­πε­ται η κα­τάρ­τι­ση συμ­βά­σεων α­πο­δο­χής συ­ναλ­λα­γών με κάρ­τες πλη­ρω­μών, ε­φό­σον η εκ­κα­θά­ρι­σή τους πραγ­μα­το­ποιεί­ται με πί­στω­ση λο­γα­ρια­σμού του ε­μπό­ρου, ο ο­ποίος τη­ρεί­ται σε τρά­πε­ζα, ί­δρυ­μα πλη­ρω­μών ή/και ί­δρυ­μα η­λεκ­τρο­νι­κού χρή­μα­τος ε­κτός Ελλά­δος.

18. Εί­μαι ε­πι­χεί­ρη­ση που δέ­χε­ται συ­ναλ­λα­γές με πι­στω­τι­κές, χρεω­στι­κές και προ­πλη­ρω­μέ­νες κάρ­τες. Πό­τε θα πι­στώ­νε­ται ο λο­γα­ρια­σμός μου;

Η εκ­κα­θά­ρι­ση των συ­ναλ­λα­γών με κάρ­τες πλη­ρω­μών, ελ­λη­νι­κών και ξέ­νων, θα γί­νε­ται με πί­στω­ση του λο­γα­ρια­σμού της ε­πι­χεί­ρη­σης σύμ­φω­να με τα προ­βλε­πό­με­να στη σχε­τι­κή σύμ­βα­σή σας.

19. Μπο­ρώ ως ε­πι­χεί­ρη­ση να αρ­νη­θώ συ­ναλ­λα­γές με κάρ­τες;

Ο­ΧΙ, διό­τι στην Πρά­ξη Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου προ­βλέ­πε­ται ό­τι ό­ποιος αρ­νεί­ται την πλη­ρω­μή με πι­στω­τι­κές, χρεω­στι­κές και προ­πλη­ρω­μέ­νες κάρ­τες τι­μω­ρεί­ται, με βα­ρύ­τα­τα πρό­στι­μα ή/και φυ­λά­κι­ση, κα­τά τις δια­τά­ξεις:

          -- των άρ­θρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποι­νι­κού Κώ­δι­κα,
          -- του άρ­θρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),
          -- του άρ­θρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και
          -- του άρ­θρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), ό­πως ι­σχύουν.


20. Οι πι­στω­τι­κές και χρεω­στι­κές κάρ­τες αλ­λο­δα­πών τρα­πε­ζών χρη­σι­μο­ποιού­νται κα­νο­νι­κά;

Πι­στω­τι­κές και χρεω­στι­κές κάρ­τες αλ­λο­δα­πών τρα­πε­ζών ε­φό­σον έ­χουν εκ­δο­θεί στο ε­ξω­τε­ρι­κό χρη­σι­μο­ποιού­νται τό­σο για α­γο­ρές α­γα­θών και υ­πη­ρε­σιών ό­σο και για α­να­λή­ψεις με­τρη­τών χω­ρίς πε­ριο­ρι­σμούς, ε­ντός των ο­ρίων της σύμ­βα­σής σας με την εκ­δό­τρια τρά­πε­ζα.

21. Μπο­ρούν να γί­νο­νται με­τα­φο­ρές κε­φα­λαίων α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό;

ΝΑΙ. Η με­τα­φο­ρά κε­φα­λαίων α­πό λο­γα­ρια­σμούς που τη­ρού­νται σε αλ­λο­δα­πή τρά­πε­ζα σε λο­γα­ρια­σμό που τη­ρεί­ται σε τρά­πε­ζα που λει­τουρ­γεί στην Ελλά­δα ε­πι­τρέ­πο­νται.

22. Οι με­τα­φο­ρές κε­φα­λαίων στο ε­ξω­τε­ρι­κό ε­πι­τρέ­πο­νται;

Ο­ΧΙ, ε­κτός αν ε­ντάσ­σο­νται στις ε­ξαι­ρέ­σεις που ε­πε­ξερ­γά­ζε­ται σε κα­θη­με­ρι­νή βά­ση η Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών και για τις ο­ποίες χο­ρη­γεί ει­δι­κή ά­δεια.

Για ό­σες πε­ρι­πτώ­σεις ε­πι­τρέ­πε­ται έ­να έμ­βα­σμα ή μια με­τα­φο­ρά κε­φα­λαίων στο ε­ξω­τε­ρι­κό αρ­μό­δια να α­πο­φα­σί­ζει εί­ναι η Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών. Τα αι­τή­μα­τα των συ­ναλ­λασ­σο­μέ­νων μπο­ρούν να υ­πο­βάλ­λο­νται στην τρά­πε­ζα συ­νερ­γα­σίας τους. Στη συ­νέ­χεια, η τρά­πε­ζα θα α­πο­στέλ­λει αί­τη­μα στην Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών η ο­ποία και θα ε­γκρί­νει, το σύ­νο­λο ή μέ­ρος του αι­τού­με­νου πο­σού ε­φό­σον οι συ­ναλ­λα­γές αυ­τές κρί­νο­νται α­να­γκαίες και δι­καιο­λο­γού­νται ε­παρ­κώς.

23. Πώς γί­νε­ται η πλη­ρω­μή νο­ση­λίων και ια­τρι­κών ε­ξό­δω­ν;

Η πλη­ρω­μή νο­ση­λίων και ια­τρι­κών ε­ξό­δων γί­νε­ται χω­ρίς τον πε­ριο­ρι­σμό έ­γκρι­σης α­πό την Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών υ­πό τις α­κό­λου­θες προϋπο­θέ­σεις:

προ­σκό­μι­ση των α­πα­ραί­τη­των δι­καιο­λο­γη­τι­κών στην τρά­πε­ζα μέ­σω της ο­ποίας διε­νερ­γεί­ται η συ­ναλ­λα­γή, και
με­τα­φο­ρά του σχε­τι­κού χρη­μα­τι­κού πο­σού κά­λυ­ψης νο­ση­λίων και ια­τρι­κών ε­ξό­δων με πί­στω­ση σε τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό του νο­ση­λευ­τι­κού ι­δρύ­μα­τος και ό­χι σε λο­γα­ρια­σμό του ί­διου του δι­καιού­χου.
Επί­σης, ε­πι­τρέ­πε­ται η α­νά­λη­ψη α­πό τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό και η με­τα­φο­ρά στο ε­ξω­τε­ρι­κό με­τρη­τών μέ­γι­στου ε­φά­παξ πο­σού δυο χι­λιά­δων (2.000) ευ­ρώ ή του ι­σό­πο­σού του σε ξέ­νο νό­μι­σμα για έ­να συ­νο­δό προ­σώ­που που με­τα­βαί­νει στο ε­ξω­τε­ρι­κό για νο­ση­λεία, υ­πό την προϋπό­θε­ση της έγ­γρα­φης τεκ­μη­ρίω­σης του σκο­πού της με­τά­βα­σης.

24. Πώς γί­νε­ται η πλη­ρω­μή δι­δάκ­τρων σε εκ­παι­δευ­τι­κό ί­δρυ­μα του ε­ξω­τε­ρι­κού;

Η πλη­ρω­μή δι­δάκ­τρων γί­νε­ται χω­ρίς τον πε­ριο­ρι­σμό έ­γκρι­σης α­πό την Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών υ­πό τις α­κό­λου­θες προϋπο­θέ­σεις:

προ­σκό­μι­ση των α­πα­ραί­τη­των δι­καιο­λο­γη­τι­κών στην τρά­πε­ζα μέ­σω της ο­ποίας διε­νερ­γεί­ται η συ­ναλ­λα­γή, και
με­τα­φο­ρά του σχε­τι­κού χρη­μα­τι­κού πο­σού με πί­στω­ση σε τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό του εκ­παι­δευ­τι­κού ι­δρύ­μα­τος και ό­χι σε λο­γα­ρια­σμό του ί­διου του δι­καιού­χου.
Επί­σης, ε­πι­τρέ­πε­ται η με­τα­φο­ρά μέ­γι­στου πο­σού πέ­ντε χι­λιά­δων (5.000) ευ­ρώ ή του ι­σό­πο­σού του σε ξέ­νο νό­μι­σμα, α­νά η­με­ρο­λο­για­κό τρί­μη­νο, συ­νο­λι­κά, για έ­ξο­δα δια­μο­νής και δια­βίω­σης φοι­τη­τών που σπου­δά­ζουν στο ε­ξω­τε­ρι­κό ή συμ­με­τέ­χουν σε προ­γράμ­μα­τα α­νταλ­λα­γής φοι­τη­τών. Η πλη­ρω­μή συ­ντε­λεί­ται, υ­πο­χρεω­τι­κά, σε λο­γα­ρια­σμό, που τη­ρεί­ται στο ε­ξω­τε­ρι­κό, με δι­καιού­χο το φοι­τη­τή.

25. Πο­σά που πι­στώ­νο­νται στον τρα­πε­ζι­κό μου λο­γα­ρια­σμό α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό μπο­ρούν να με­τα­φερ­θούν εκ νέ­ου στο ε­ξω­τε­ρι­κό;

ΝΑΙ, στο σύ­νο­λό τους. Ωστό­σο, δεν ε­πι­τρέ­πε­ται η α­νά­λη­ψη με με­τρη­τά του συ­νό­λου του με­τα­φε­ρό­με­νου α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό χρη­μα­τι­κού πο­σού. Η α­νά­λη­ψη μπο­ρεί να γί­νε­ται ε­ντός του η­με­ρή­σιου ή/και του ε­βδο­μα­διαίου ο­ρίου, με ε­ξαί­ρε­ση τις ναυ­τι­λια­κές ε­ται­ρείες που α­να­φέ­ρο­νται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953, οι ο­ποίες μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποιούν και α­να­λή­ψεις με­τρη­τών έως του πο­σού των πε­νή­ντα χι­λιά­δων (50.000) ευ­ρώ η­με­ρη­σίως. Με α­πό­φα­ση της Επι­τρο­πής Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών δύ­να­ται να ε­πι­τρέ­πε­ται η α­νά­λη­ψη και να ο­ρί­ζε­ται ό­ριο πο­σού α­νά­λη­ψης με­τρη­τών α­νά η­μέ­ρα –με­γα­λύ­τε­ρο του γε­νι­κά ι­σχύο­ντος - και για άλ­λους κλά­δους ε­πι­χει­ρή­σεων, που ε­μπί­πτουν στο πε­δίο ε­φαρ­μο­γής της εν λό­γω ρύθ­μι­σης.

Η σχε­τι­κή τεκ­μη­ρίω­ση της συ­ναλ­λα­γής εισ­ροής κε­φα­λαίων α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό και της εκ νέ­ου ε­κροής αυ­τών στο ε­ξω­τε­ρι­κό, θα εί­ναι ευ­θύ­νη της τρά­πε­ζας και πρέ­πει να εί­ναι πλή­ρης. Οι τρά­πε­ζες θα α­να­κοι­νώ­σουν τον τρό­πο και το χρό­νο υ­λο­ποίη­σης της ε­φαρ­μο­γής της εν λό­γω δυ­να­τό­τη­τας.

26. Επι­τρέ­πε­ται η με­τα­φο­ρά με­τρη­τών ε­κτός Ελλά­δος;

Επι­τρέ­πε­ται η με­τα­φο­ρά χαρ­το­νο­μι­σμά­των σε ευ­ρώ ή και σε ξέ­νο νό­μι­σμα έως του πο­σού των ευ­ρώ δύο χι­λιά­δων (2.000) ή του ι­σό­πο­σου σε ξέ­νο νό­μι­σμα α­νά φυ­σι­κό πρό­σω­πο και α­νά τα­ξί­δι στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Από τον πε­ριο­ρι­σμό των 2.000 ευ­ρώ ε­ξαι­ρού­νται οι μό­νι­μοι κά­τοι­κοι ε­ξω­τε­ρι­κού. Με πρά­ξη του Διοι­κη­τή της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος μπο­ρεί να ρυθ­μί­ζο­νται ει­δι­κό­τε­ρα θέ­μα­τα ε­φαρ­μο­γής της πα­ρα­πά­νω α­πα­γό­ρευ­σης, να προ­βλέ­πο­νται δια­φο­ρο­ποιή­σεις για χώ­ρες της ζώ­νης SCHENGEN και για χώ­ρες ε­κτός της Ευ­ρω­παϊκής Ένω­σης και να θε­σπί­ζο­νται ει­δι­κές ε­ξαι­ρέ­σεις για κα­τη­γο­ρίες προ­σώ­πων.

27. Επι­τρέ­πε­ται η κα­τα­βο­λή χρη­μα­τι­κής α­παί­τη­σης κα­τα­σχε­θεί­σας εις χεί­ρας τρά­πε­ζας σε με­τρη­τά;

Ο­ΧΙ, σε πε­ρί­πτω­ση κα­τά­σχε­σης χρη­μα­τι­κής α­παί­τη­σης εις χεί­ρας τρά­πε­ζας, της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος ή του Τα­μείου Πα­ρα­κα­τα­θη­κών και Δα­νείων ως τρί­του, το πο­σό εί­τε κα­τα­βάλ­λε­ται με έκ­δο­ση ε­πι­τα­γής εί­τε πι­στώ­νε­ται υ­πο­χρεω­τι­κά σε τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό του κα­τα­σχό­ντος που τη­ρεί­ται στην ί­δια ή σε άλ­λη τρά­πε­ζα.

28. Τι γί­νε­ται με τις συ­ναλ­λα­γές πλη­ρω­μών για ε­μπο­ρι­κούς σκο­πούς στο ε­ξω­τε­ρι­κό (πλη­ρω­μή ει­σα­γω­γών);

Για τις πε­ρι­πτώ­σεις στις ο­ποίες έ­να έμ­βα­σμα ή μια με­τα­φο­ρά κε­φα­λαίων στο ε­ξω­τε­ρι­κό ε­πι­τρέ­πε­ται, αρ­μό­δια να α­πο­φα­σί­ζει εί­ναι η Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών.

Ωστό­σο, με α­πό­φα­ση της Επι­τρο­πής Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών (ΦΕΚ Β΄ 1563/24.7.2015) δό­θη­κε στις τρά­πε­ζες η δυ­να­τό­τη­τα ε­ξέ­τα­σης και α­ξιο­λό­γη­σης αι­τη­μά­των πε­λα­τών νο­μι­κών προ­σώ­πων ή ε­πι­τη­δευ­μα­τιών, οι ο­ποίοι αι­τού­νται ε­κτέ­λε­ση πλη­ρω­μών έ­να­ντι πα­ρα­στα­τι­κών (π.χ. τι­μο­λό­για, προ­τι­μο­λό­για, φορ­τω­τι­κές, κ.λπ.), ά­νοιγ­μα νέων ε­νέγ­γυων πι­στώ­σεων και πι­στώ­σεων σε α­να­μο­νή, και έκ­δο­ση νέων εγ­γυη­τι­κών ε­πι­στο­λών, προς το ε­ξω­τε­ρι­κό στο πλαί­σιο των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών τους δρα­στη­ριο­τή­των.

Το η­με­ρή­σιο ε­γκρι­τι­κό ό­ριο των τρα­πε­ζών α­νά ερ­γά­σι­μη η­μέ­ρα ο­ρί­ζε­ται:

α­πό 0 έως 100.000 ευ­ρώ α­νά πε­λά­τη (με μια ή πε­ρισ­σό­τε­ρες η­με­ρή­σιες συ­ναλ­λα­γές), και
ε­ντός του ο­ρίου πο­σού που κα­θο­ρί­ζε­ται και α­να­κοι­νώ­νε­ται α­πό την Επι­τρο­πή σε κά­θε τρά­πε­ζα ξε­χω­ρι­στά.
Το μη­νιαίο ε­γκρι­τι­κό ό­ριο κά­θε τρά­πε­ζας για πε­λά­τη της δεν μπο­ρεί να υ­περ­βαί­νει τη μέ­ση μη­νιαία α­ξία των ει­σα­γό­με­νων ε­μπο­ρευ­μά­των και πρώ­των και βο­η­θη­τι­κών υ­λών κα­τά την προ­η­γού­με­νη χρή­ση, μέ­σω της συ­γκε­κρι­μέ­νης τρά­πε­ζας. Ο έ­λεγ­χος για τη συν­δρο­μή της ως ά­νω προϋπό­θε­σης γί­νε­ται α­πό την τρά­πε­ζα, η ο­ποία ζη­τά κά­θε α­να­γκαίο πα­ρα­στα­τι­κό και έγ­γρα­φο α­πό τον πε­λά­τη.

Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, τα αι­τή­μα­τα που α­φο­ρούν πλη­ρω­μές ει­σα­γω­γών για ε­μπο­ρι­κούς σκο­πούς θα πρέ­πει να υ­πο­βάλ­λο­νται, α­νε­ξαρ­τή­τως ύ­ψους πο­σού των σχε­τι­κών πα­ρα­στα­τι­κών, α­πό τους εν­δια­φε­ρό­με­νους στα ση­μεία ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης της πε­λα­τείας των τρα­πε­ζών, σύμ­φω­να με τις σχε­τι­κές ο­δη­γίες που θα τους πα­ρέ­χο­νται. Στη συ­νέ­χεια, η τρά­πε­ζα εί­τε θα διεκ­πε­ραιώ­νει μό­νη της εί­τε θα α­πο­στέλ­λει αί­τη­μα στην Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών η ο­ποία και θα ε­γκρί­νει, το σύ­νο­λο ή μέ­ρος του αι­τού­με­νου πο­σού. Τό­σο οι τρά­πε­ζες ό­σο και η Επι­τρο­πή Έγκρι­σης Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών ε­ξε­τά­ζουν κα­τά προ­τε­ραιό­τη­τα συ­ναλ­λα­γές, οι ο­ποίες εί­ναι α­να­γκαίες για τη δια­φύ­λα­ξη δη­μο­σίου ή κοι­νω­νι­κού συμ­φέ­ρο­ντος, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων, με­τα­ξύ άλ­λων, ει­σα­γω­γών φαρ­μα­κευ­τι­κών ει­δών, τρο­φί­μων, πρώ­των υ­λών και καυ­σί­μων.

29. Επι­τρέ­πε­ται η πλη­ρω­μή βά­σει εγ­γυη­τι­κών ε­πι­στο­λώ­ν;

ΝΑΙ, ε­φό­σον το χρη­μα­τι­κό πο­σό της πλη­ρω­μής κα­τα­τί­θε­ται σε τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό.

30. Επι­τρέ­πε­ται η χο­ρή­γη­ση νέων χρη­μα­το­δο­τή­σεω­ν;

ΝΑΙ, ε­φό­σον πλη­ρού­νται οι προϋπο­θέ­σεις που τί­θε­νται α­πό την κεί­με­νη νο­μο­θε­σία και την ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή της τρά­πε­ζας.

31. Επι­τρέ­πε­ται η α­πο­πλη­ρω­μή / ε­ξό­φλη­ση α­νοι­χτών δα­νείων & ο­ρίω­ν;

ΝΑΙ, ε­πι­τρέ­πε­ται σύμ­φω­να με τους ό­ρους και προϋπο­θέ­σεις της σχε­τι­κής σύμ­βα­σής σας με την τρά­πε­ζά σας.

32. Ανά­λη­ψη με­τρη­τών α­πό πρε­σβείες ε­πι­τρέ­πο­νται;

Επι­τρέ­πε­ται η χω­ρίς πε­ριο­ρι­σμό πο­σού α­νά­λη­ψη με­τρη­τών α­πό έ­ναν, α­νά δι­καιού­χο, τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό στις πρε­σβείες και στα μέ­λη των δι­πλω­μα­τι­κών α­πο­στο­λών στην Ελλά­δα με την ε­πί­δει­ξη σχε­τι­κής έγ­γρα­φης βε­βαίω­σης α­πό την οι­κεία πρε­σβεία ή του δι­πλω­μα­τι­κού δια­βα­τη­ρίου.

33. Πλη­ρω­μές μι­σθο­δο­σίας στο ε­ξω­τε­ρι­κό για ερ­γα­ζό­με­νους ε­πι­τρέ­πο­νται;

Ο­ΧΙ, ε­φό­σον ο λο­γα­ρια­σμός που χρεώ­νε­ται για την πλη­ρω­μή μι­σθο­δο­σίας τη­ρεί­ται σε τρά­πε­ζα που λει­τουρ­γεί στην Ελλά­δα και οι λο­γα­ρια­σμοί που πι­στώ­νο­νται τη­ρού­νται σε τρά­πε­ζες του ε­ξω­τε­ρι­κού. Από τον πε­ριο­ρι­σμό ε­ξαι­ρού­νται οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε δι­πλω­μα­τι­κές α­πο­στο­λές, μό­νι­μες α­ντι­προ­σω­πείες ή άλ­λες υ­πη­ρε­σίες του Ελλη­νι­κού Δη­μο­σίου. Επί­σης, οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε δι­πλω­μα­τι­κές α­πο­στο­λές, μό­νι­μες α­ντι­προ­σω­πείες ή άλ­λες υ­πη­ρε­σίες του Ελλη­νι­κού Δη­μο­σίου στο ε­ξω­τε­ρι­κό, οι ο­ποίοι τη­ρούν λο­γα­ρια­σμούς μι­σθο­δο­σίας σε τρά­πε­ζα που ε­δρεύει και λει­τουρ­γεί στην Ελλά­δα, ε­πι­τρέ­πε­ται να με­τα­φέ­ρουν το ι­σό­πο­σο της μι­σθο­δο­σίας τους σε λο­γα­ρια­σμό τους στο ε­ξω­τε­ρι­κό, α­πο­δει­κνύο­ντας εγ­γρά­φως την ι­διό­τη­τά τους.

34. Πλη­ρω­μές συ­ντά­ξεων στο ε­ξω­τε­ρι­κό για συ­ντα­ξιού­χους ε­πι­τρέ­πο­νται;

ΝΑΙ, ε­πι­τρέ­πο­νται οι πλη­ρω­μές συ­ντά­ξεων και προ­νοια­κών ε­πι­δο­μά­των πά­σης φύ­σεως στο ε­ξω­τε­ρι­κό α­πό φο­ρείς κοι­νω­νι­κής α­σφά­λι­σης που διέ­πο­νται α­πό το ελ­λη­νι­κό δί­καιο, με πί­στω­ση λο­γα­ρια­σμού που τη­ρεί­ται σε πι­στω­τι­κό ί­δρυ­μα που ε­δρεύει και λει­τουρ­γεί ε­κτός Ελλά­δος, υ­πό την προϋπό­θε­ση ό­τι ο δι­καιού­χος της σύ­ντα­ξης ή του προ­νοια­κού ε­πι­δό­μα­τος λάμ­βα­νε με τον α­νω­τέ­ρω τρό­πο τη σύ­ντα­ξή του ή το προ­νοια­κό ε­πί­δο­μα πριν α­πό την έ­ναρ­ξη της τρα­πε­ζι­κής αρ­γίας, η ο­ποία κη­ρύχ­θη­κε με την α­πό 28 Ιου­νίου 2015 ΠΝΠ (Α΄65).

 Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών

jQuery Scroll Up plugin